Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2014

Звіт за 1 квартал 2014 року

Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.12.20101235/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуUA4000109516Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25400000000100000000100
Повне найменування органiзатора торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", ЄДРПОУ 21672206 (Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку серiї АД №034421). Протягом звiтного перiоду лiстинг (делiстинг) цiнних паперiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" на органiзаторi торгiвлi не здiйснювався. Цiннi папери, якi знаходились у процесi вiдкритого (публiчного) розмiщення, до торгiвлi не допускались. Простi iменнi акцiї ПАТ "Ужгородський Турбогаз" включенi до Котирувального Списку другого рiвня лiстингу, тiкер ПФТС ПАТ "Ужгородський Турбогаз" – UZHT. Продаж i придбання протягом звiтного перiоду не здiйснювалося. Укладення бiржових контрактiв протягом звiтного перiоду не вiдбувалося. Протягом звiтного перiоду товариство не приймало рiшення та не здiйснювало додаткової емiсiї.