Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 248836 X X
у тому числі:
договiр №1199м-01-0728.07.200746575.99.7525.07.2016
дог.№1199м-01-0728.07.20075263.79.7525.07.2016
дог.№1299-0916.02.2009410009.7516.02.2016
дог.№655м-01-0726.06.20071559969.7526.06.2016
дог.№655м-01-0726.06.20071559969.7526.06.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 671 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 58 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 192607 X X
Усього зобов'язань X 442172 X X
Опис сумма IIта III роздiлу пасиву балансу за 6 мiс. 2014 року