Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"57677618.11.2011Державна служба України з контролю за наркотиками18.11.2016
ОписТовариство не планує вiдмови вiд отриманої лiцензiї та планує продовжити її дiю по закiнченню термiну дiї чинної лiцензiї.
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання00015904.05.2011Захiдна Державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки держатомрегулювання України04.05.2019
ОписТовариство не планує вiдмови вiд отриманої лiцензiї та планує продовжити її дiю по закiнченню термiну дiї чинної лiцензiї.
Виготовлення та застосування в Республiцi Бiлорусь технiчних пристроїв (згiдно з додатком 1) на обектах, пiднаглядних Газпромнадзору11-1-181-201311.06.2013Департамент по нагляду за безпечним веденням робiт в промисловостi Мiнiстерства по надзвичайних ситуацiях Республiки Бiлорусь10.06.2018
ОписЗа наявностi виробничої необхiдностi термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення буде подовжений.
На спецiальне водокористування4671-А/ЗАК11.10.2011Державне Управлiння охорони навколишнього природного середовища в Закарпатськiй областi11.10.2014
ОписПiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термiн дiї документу.
На виконання робiт пiдвищеної небезпеки 156.14.2117.04.2014Територiальне Управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпатськiй областi17.04.2019
ОписТовариство не планує вiдмови вiд отриманого дозволуї та планує продовжити його дiю по закiнченню термiну дiї чинного дозволу.
На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки157.14.2117.04.2014Територiальне Управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпатськiй областi17.04.2019
ОписТовариство не планує вiдмови вiд отриманого дозволуї та планує продовжити його дiю по закiнченню термiну дiї чинного дозволу.
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв29259326.05.2014Мiнiстерство промислової полiтики України26.05.2019
ОписТовариство не планує вiдмови вiд отриманої лiцензiї та планує продовжити її дiю по закiнченню термiну дiї чинної лiцензiї.