Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.07.2014

Звіт за 2 квартал 2014 року

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про посадових осіб емітента X
6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
7. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про зобов'язання емітента X
2) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
3) інформація про собівартість реалізованої продукції  
9. Інформація про конвертацію цінних паперів  
10. Інформація про заміну управителя  
11. Інформація про керуючого іпотекою  
12. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів  
13. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом  
14. Інформація про іпотечне покриття:
1) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття  
2) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
3) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду  
4) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
15. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів  
16. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
17. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності X
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Примітки
Причини вiдсутностi та перелiк вiдсутньої iнформацiї, наведеної у змiстi згiдно положення про РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ЕМIТЕНТАМИ ЦIННИХ ПАПЕРIВ, та яка мiститься у формi складу квартальної iнформацiї: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб"-за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - iнформацiя вiдсутня, тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" – Товариство не є емiтентом облiгацiй. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" - Товариство не є емiтентом iнших цiнних паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери"- Товариство не є емiтентом Похiдних цiнних паперiв. "Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" – така iнформацiя не заповнювалась, тому що товариство не мало дохiд (виручку) вiд реалiзацiї продукцiї за звiтний перiод не менше нiж 5 млн. грн.. за видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв" - Товариство не конвертувало цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiну управителя" - за звiтний перiод змiн не вiдбулося. "Iнформацiя про керуючого iпотекою", "Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв", "Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом", "Iнформацiя про замiну iпотечних активiв у складi iпотечного покриття", "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язнь за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям", "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду", "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про замiну фiнасової установи, яка здiйснювала обслуговування iпотечних активiв" - iнформацiя вiдсутня, тому що у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом iпотечних облiгацiй, не здiйснював випуски iпотечних сертифiкатiв, iпотечних активiв, емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств. "Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положенням (стандпртами) бухгалтерського облiку" - iнформацiя вiдсутня тому, що фiнансова звiтнiсть емiтента складена за мiжнародними стандартами. "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" у звiтному перiодi Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.