Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 23.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Найменування Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя"Омега"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21626809
Місцезнаходження 04053, м.Київ, вул. Обсерваторна. 17а
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 569356
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (044) 2166881
Факс (044) 2166881
Вид діяльності Надання послуг з страхування
Опис Мiж страховою компанiєю i Емiтентом укладено договори на страхування майна яке знаходиться в заставi АТ "Банк "Фiнанси та Кредит" за договором iпотеки.


Найменування Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул.Б.Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 189650
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044) 2791249
Факс (044) 2791249
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Депозитарiй здiйснює облiк прав власностi на цiннi папери Емiтента, зберiгає глобальний сертифiкат випуску акцiй прости iменних та надає реєстр власникiв цiнних паперiв Емiтента та iншу довiдкову iнформацiю на запит Товариства


Найменування Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Краз-Капiтал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 37015845
Місцезнаходження 39631, м. Кременчук, проїзд Ярославський, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 399409
Дата видачі ліцензії або іншого документа 29.10.2010
Міжміський код та телефон (0536) 766148
Факс (0536) 766148
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис ТОВ "Краз-Капiтал" надає послуги Емiтенту з вiдкриття та ведення рахункiв у цiнних паперах, зберiгання належних Емiтенту цiнних паперiв, обслуговування операцiй за рахунком.


Найменування ПП "Аудиторська Фiрма "Аудит-Економiст"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 330759963
Місцезнаходження 49125, м. Днiпропетровськ, вул. Лебедєва-Кумача, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3440
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.09.2004
Міжміський код та телефон (056) 789-29-77
Факс (056) 789-29-77
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис ПП "Аудиторська Фiрма "Аудит-Економiст" проводить аудит рiчної фiнансової звiтностi Товариства