Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 23.07.2015

Звіт за 2 квартал 2015 року

ТИТУЛЬНИЙ АРКУШ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Качур Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.07.2015

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 2 квартал 2015 року

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00153608
4. Місцезнаходження м. Ужгород, 88000, вул. Болгарська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-04-85, (0312) 66-04-85


II. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.07.2015

(дата)


2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.turbogaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

23.07.2015

(дата)