Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Звіт за 1 квартал 2016 року

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №384262
3. Дата проведення державної реєстрації 13.07.1998
4. Територія (область) Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн.) 100000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі  
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 256
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 28.11 Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв; 24.10 Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв; 24.51 Лиття чавуну;
10. Органи управління підприємства Управлiння Товариством здiйснюють: 1. Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв. 2. Наглядова рада Товариства. 3. Одноосiбний виконавчий орган Товариства – Директор. 4. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган Товариства.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку 351005
3) Поточний рахунок 26004553225100
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку 351005
6) Поточний рахунок 26004553225100