Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Особлива інформація на 22.04.2014

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Качур Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

23.04.2014

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88000, Ужгород, Болгарська, 3
4. Код за ЄДРПОУ 00153608
5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-04-85, (0312) 66-04-85
6. Електронна поштова адреса www.turbogaz.pat.ua


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

23.04.2014

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у

д/в, д/в

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/в

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)