Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 12.01.2016

Особлива інформація на 12.01.2016

ВІДОМОСТІ

про факти лістнигу/делістнигу цінних паперів на фондовій біржі

N з/п

Дія

Найменування фондової біржі

Дата дії

Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Загальна номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія

Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери (%)

Дата реєстрації випуску цінних паперів щодо яких вчинена дія

Номер свідотства про реєстрацію випуску цінних паперів

Найменування органу, що здійснив реєстрацію випуску цінних папрів

Тип, форма існування цінних паперів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1ДелістингПАТ «Фондова бiржа ПФТС»д/нАкція проста100000000.000400000000100.00028.12.20101235/1/10Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринкуАкція проста бездокументарна іменна
Зміст інформації:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ" (далi - емiтент) повiдомляє про факт делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi, а саме: Дата вчинення дiї: 11.01.2016 року. Дiя: Делiстинг цiнних паперiв на фондовiй бiржi. Найменування фондової бiржi: Публiчне акцiонерне товариство "Фондова бiржа ПФТС". Вид цiнних паперiв: Акцiї простi. Загальна номiнальна вартiсть цiнних паперiв: 100 000 000,00 (сто мiльйонiв) гривень. Кiлькiсть цiнних паперiв: 400 000 000 ( чотириста мiльйонiв) штук. Спiввiдношення частки у загальнiй кiлькостi цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя, до загального розмiру конкретного випуску цiнних паперiв (у вiдсотках): 100%. Номер свiдоцтва про реєстрацiю випуску цiнних паперiв: № 1235/1/10; Дата реєстрацiї випуску цiнних паперiв: 28.12.2010 року; Орган, що здiйснив державну реєстрацiю випуску цiнних паперiв: Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку. Тип цiнних паперiв, щодо яких вчинена дiя: Акцiї iменнi, бездокументарна форма iснування. Дата рiшення та уповноважений орган емiтента або найменування фондової бiржi, якi прийняв рiшення про делiстинг цiнних паперiв або змiну рiвня лiстингу: 11.01.2016 року ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» прийнято рiшення за №160111/00005 про переведення цiнних паперiв емiтента з Котирувального списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу до списку позалiстингових паперiв Бiржового Списку (трiкер: UZHT, ISIN: UA4000109516). Пiдстава: пункт 5.30.14 Правил «Фондова бiржа ПФТС». Вид, кiлькiсть цiнних паперiв, якi продовжують бути у лiстингу, права їх власникiв: Акцiї емiтента не перебувають у лiстингу. Права акцiонерiв – власникiв простих iменних акцiй визначаються Статутом та чинним законодавством. З 12.01.2016 року цiннi папери емiтента не котируватимуться на ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з причини неможливостi виконати емiтентом умови перебування цiнних паперiв у Котирувальному списку ПФТС 2-го рiвня лiстингу.