Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 21.02.2017

Особлива інформація на 20.02.2017

Титульний аркуш Повідомлення
(повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Качур Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

20.02.2017

(дата)Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження 88000, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3
4. Код за ЄДРПОУ 00153608
5. Міжміський код та телефон, факс (0312) 66-09-53, (0312) 66-04-85
6. Електронна поштова адреса turbogaz@turbogaz.com


II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення

1. Повідомлення розміщено у стрічці новин

21.02.2017

(дата)

2. Повідомлення опубліковано у*

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Повідомлення розміщено на сторінці

д/н

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)

* Зазначається при поданні до Коміссії.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1713 від 16.12.2014}