Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 21.02.2017

Особлива інформація на 20.02.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

20.02.2017ПризначеноДиректорКачур Михайло ВасильовичВО, 067210, 12.01.1996, Ужгородський МВ УМВС України в Закарпатськiй областi0.0005
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз», засiдання якої вiдбулось 20.02.2017р. (протокол №2 вiд 20.02.2017р.) виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб емiтента, а саме: Посадова особа - директор Качур Михайло Васильович (паспорт: серiя ВО № 067210 виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатськiй областi 12 сiчня 1996р.) призначений на новий строк на посаду директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз» строком на 3 роки, володiє акцiями Товариства в розмiрi 0,0005% вiд статутного капiталу Товариства. Посадова особа з 20 квiтня 2007 року обiймала посаду Директора ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставами для прийняття рiшення є закiнчення строку повноважень, на який Качура Михайла Васильовича було обрано директором Товариства.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.