Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 25.04.2017

Особлива інформація на 19.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

19.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиБулiч Юрiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Голови Наглядової ради Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на данiй посадi члена Наглядової ради з - 22.04.2014 року, на посадi Голови Наглядової ради з - 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняСекретар Наглядової радиВасильєв Анатолiй Анатолiйовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Серетаря Наглядової ради Васильєва Анатолiя Анатолiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на посадi члена Наглядової ради з -22.04.2014 року, на посадi Секретаря Наглядової ради з – 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиПiшковцiй Тетяна Вiкторiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової ради Пiшковцiй Тетяни Вiкторiвни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на данiй посадi з 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиВереб Арпад Арпадовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Члена Наглядової радиВереба Арпада Арпадовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на данiй посадi з 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревiзiйної комiсiїВеличко Iван Миколайовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Голови Ревiзiйної комiсiї Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на посадi члена члена Ревiзiйної комiсiї з -22.04.2014 року, на посадi Голови Ревiзiйної комiсiї з – 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняСекретар Ревiзiйної комiсiїЗапольнов Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Секретаря Ревiзiйної комiсiї Запольнова Олександра Вiкторовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебував на посадi члена Ревiзiйної комiсiї з -22.04.2014 року, на посадi Секретаря Ревiзiйної комiсiї з – 22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревiзiйної комiсiїЦаринська Олена Володимирiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Повноваження Члена Ревiзiйної комiсiї Царинської Олени Володимирiвни (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) припиненi на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" вiд 19.04.2017 року в зв`язку з закiнченням строку дiї повноважень. Не володiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Перебувала на данiй посадi з -22.04.2014 року. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиБулiч Юрiй Васильовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Булiча Юрiя Васильовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року, головою наглядової ради – на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 19.04.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членiв. Не є акцiонером емiтента, обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – Лукача Людвига Iвановича (без обмеження повноважень). Строк, на який обрано особу членом наглядової ради – до наступних рiчних зборiв Товариства. Строк, на який особу обрано головою наглядової ради, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – служба в збройних силах України, з 01.07.2013 р. по теперiшнiй час заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. Голова Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноСекретар Наглядової радиВасильєв Анатолiй Анатолiйовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Васильєва Анатолiя Анатолiйовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року, Секретарем Наглядової ради – на пiдставi рiшення Наглядової ради вiд 19.04.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членiв. Не є акцiонером емiтента, обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – Лукача Людвига Iвановича (без обмеження повноважень). Строк, на який обрано особу членом наглядової ради – до наступних рiчних зборiв Товариства. Строк, на який особу обрано Головою Наглядової ради, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 25.02.2008 р. по теперiшнiй час Головний юрисконсульт ПАТ «Ужгородський Турбогаз», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. Секретар Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиПiшковцiй Тетяна Вiкторiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Пiшковцiй Тетяну Вiкторiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року. Не є акцiонером емiтента, обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – Лукача Людвига Iвановича (без обмеження повноважень). Строк, на який обрано особу членом Наглядової ради – до наступних рiчних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 01.04.2003 р. i до 10.12.2012р. – юрисконсульт ПАТ «ФОЛЬКСБАНК», з 22.04.2013 р. по теперiшнiй час юрисконсульт ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. член Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиВереб Арпад Арпадовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Вереба Арпада Арпадовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року. Не є акцiонером емiтента, обраний до складу Наглядової ради як представник акцiонера Товариства – Лукача Людвига Iвановича (без обмеження повноважень). Строк, на який обрано особу членом Наглядової ради – до наступних рiчних зборiв Товариства. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 2009 р. по 2012 р. заступник головного iнженера ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 2012 р. по 2013 р. заступник директора з маркетингу ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 22.08.2013 р. по теперiшнiй час технiчний директор ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. член Наглядової ради ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноГолова Ревiзiйної комiсiїВеличко Iван Миколайовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Величко Iвана Миколайовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року, Головою Ревiзiйної комiсiї – на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 19.04.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членiв. Не влодiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Строк, на який обрано особу членом Ревiзiйної комiсiї – 3 (три) роки. Строк, на який особу обрано Головою Ревiзiйної комiсiї, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 26.01.2007 року по теперiшнiй час працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. Голова Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноСекретар Ревiзiйної комiсiїЗапольнов Олександр Вiкторовичд/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Запольнова Олександра Вiкторовича (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року, Секретарем Ревiзiйної комiсiї – на пiдставi рiшення Ревiзiйної комiсiї вiд 19.04.2017 р. (Протокол № 1) з числа її членiв. Не влодiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Строк, на який обрано особу членом Ревiзiйної комiсiї – 3 (три) роки. Строк, на який особу обрано Секретарем Ревiзiйної комiсiї, не визначений. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.02.2012 року по сьогоднiшнiй час працює на посадi начальника вiддiлу матерiально-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї в ПАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. Секретар Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
19.04.2017ОбраноЧлен Ревiзiйної комiсiїЦаринська Олена Володимирiвнад/в, д/в, д/в0
Зміст інформації:
Царинську Олену Володимирiвну (згода посадової особи на розкриття паспортних даних вiдсутня) обрано членом Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв вiд 19 квiтня 2017 року. Не влодiє часткою в статутному капiталi емiтента (0,0000%). Строк, на який обрано особу членом Ревiзiйної комiсiї – 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: з 02.08.2007 року по теперiшнiй час працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад», з 22.04.2014 р. по 19.04.2017 р. член Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.