Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Качур Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2014

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00153608
4. Місцезнаходження Україна, Закарпатська область, -, Ужгород, 88000, Болгарська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-05-66, 66-04-85
6. Електронна поштова адреса turbogaz@turbogaz.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

д/н, д/н

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.turbogaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)