Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провiдних виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, що спецiалiзується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберiгання нафти i газу; пунктiв комерцiйного облiку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцiй ; електричної iзоляцiї i електрохiмiчного захисту газопроводiв.
Iсторiя заводу бере свiй початок з невеликого пiдприємства, заснованого в 1908 роцi, де виготовлялися сита для млинiв та iншi господарськi вироби. У 1945 роцi на базi приватних майстерень, був органiзований металообробний завод «Перемога». Завод мав металообробний, складальний, ливарний цехи, трубозаготiвельну дiлянку, обдирнi вiддiлення, будiвлi штампування, складськi примiщення. Основною продукцiєю заводу були кухоннi плити емальованi i цвяхи будiвельнi. До 1966 року штат робiтникiв становив до 600 чоловiк, випуск кухонних плит досягав до 68 тисяч шт. на рiк. Назва заводу змiнювалося неодноразово, а саме:
- «Перемога» (з 1945р. По 19.07.1956г.);
- «Ужгородський мiський промисловий комбiнат» (з 16.07.1956г. По 13.10.1964г.)
- «Ужгородський металозаводу» (с13.10.1964г. По 29.03.1966г.)
- «Ужгородський завод газової апаратури» (з 29.03.1966г. По 30.07.1976г.)
У зв'язку з розширенням i реконструкцiєю мiста Ужгорода, в першiй половинi 1966 року «Ужгородському заводу газової апаратури» була вiдведена нова площа в пiвденно-схiднiй частинi мiста (в промисловiй зонi) на 17 га. У 1967-1976 р.р. в промисловiй зонi мiста за допомогою болгарських будiвельникiв була побудована перша черга виробничих корпусiв заводу. У 1976 роцi пiдприємство було перепрофiльоване в «Ужгородський експериментальний завод газотранспортних турбоустановок».
У 1982 роцi на потужностях пiдприємства вперше в Закарпатському регiонi було розпочато виробництво сталевого лиття. Продукцiя ливарного i ковальсько-штампувального виробництва експортувалася в країни Захiдної Європи.
У перiод з 1983 по 1993 роках за угодою мiж урядами СРСР i ЧССР, чехословацькими будiвельниками було розпочато будiвництво Центральної Ремонтнiй Бази газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород». Пiсля закiнчення будiвництва загальна площа виробничих потужностей склала 37 800 м2.
Наказом Фонду державного майна України № 19-АТ вiд 30.06.1998 року пiдприємство було перейменовано у ВАТ «Ужгородський Турбогаз».
У звязку з приведенням дiяльностi ВАТ "Ужгородський Турбогаз" до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 07.05.2012 року змiнено назву Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".
Поряд з промисловим будiвництвом в Ужгородi велося будiвництво об'єктiв соцiальної сфери: бiльше 3600 квартир, гiмназiя, медичнi заклади, база вiдпочинку «Лумшори».
База вiдпочинку "Лумшори" збудована, як невелика база сiмейного типу, кiлькiсть вiдпочиваючих одночасно не перевищує 90 осiб, що дозволяє використовувати iндивiдуальний пiдхiд до кожного гостя. Турбаза складається з центрального корпусу з 2-х, 3-х, 4-х мiсцевими номерами, дерев'яних будиночкiв i вагончикiв-будиночкiв. На територiї турбази є спортивна площадка, кiмната вiдпочинку з бiльярдом. Турбаза знаходиться в оточеннi вiкових букових та хвойних пралiсiв, оточуюче повiтря надiлене високим рiвнем кисню. Неподалiк вiд бази вiдпочинку розташованi декiлька джерел мiнеральних вод. У зимовий перiод дiє траса для гiрськолижного спуску з пiдйомником (2 км. Вiд турбази). Фахiвцями Товариства розроблений i виготовлений пiдйомник "Турбо-2000» для використання на гiрськолижних трасах довжиною до 400 метрiв.
В даний час ПАТ «Ужгородський Турбогаз» розташоване в промисловiй зонi мiста на земельнiй дiлянцi площею 43,2 га. На територiї пiдприємства є 4,8 км залiзничних шляхiв, пункт перезавантаження з європейської залiзницi знаходиться на вiдстанi 4 км. Для забезпечення працездатностi магiстральних газопроводiв Захiдний Сибiр - Захiдна Європа, в т.ч. Уренгой-Помари-Ужгород у 90-х роках завод був практично повнiстю переоснащено новiтнiм обладнанням: виробництва Чехословаччини, Нiмеччини, Швейцарiї, що дозволяє робити не тiльки ремонт та профiлактику газоенергетичного обладнання, а й виробляти новi вироби i установки для газотранспортної, газодобувної та газозберiгаючу галузi. Дане обладнання дозволяє обробляти заготiвки диаметром до 6000 мм, висотою до 4000мм i вагою до 100т., обробляти поковки вагою до 8 тонн методом деформацiї за допомогою гiдравлiчного преса зусиллям в 1000 тонн. Крiм того на заводi є парк високоточного та високопродуктивного зуборiзного обладнання, установка для азотування деталей у тлiючому розрядi, що дозволяє робити термообробку деталей вагою до 9-ти тонн.
На сьогоднiшнiй день ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - це унiкальне за своїми виробничими потужностями i встаткування пiдприємство, здатне випускати високотехнологiчну та наукоємну продукцiю для газової галузi.
При розробцi нової продукцiї використовуються передовi досягнення науки i технiки, найсучаснiшi технологiї i новi матерiали, що дозволяють надiйно працювати в будь-яких клiматичних умовах вiд арктичних до пiвденних широт, також на великих глибинах при тиску понад 100 МПа i температурi 150 ° С. Також ПАТ «Ужгородський Турбогаз» виробляє ряд продукцiї для нафтогазового комплексу, що використовується в пiдводних умовах.
Географiя впровадження продукцiї, виробництва ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - вiд пiвнiчних регiонiв Росiї до Туркменiстану, також наше обладнання експлуатується в Українi, Бiлорусi, Узбекистанi, Казахстанi та низцi iнших країн.
Для комплексного задоволення потреб замовника на пiдприємствi працює високопрофесiйна команда, готова вирiшувати поставленi завдання вчасно i з найменшими витратами. Крiм того, кадрова полiтика спрямована на залучення висококвалiфiкованих кадрiв, що дає можливiсть з упевненiстю дивитися в майбутне. У сучасних умовах, модернiзацiя i реконструкцiя нафтогазового комплексу - одне з приоритетних завдань розвитку України. Команда нашого пiдприємства готова вирiшувати комплекс завдань, пов'язаних з впровадженням обладнання власного виробництва на рiзнi об'єкти народного господарства.
Спiвпраця з науково-дослiдними iнститутами i проектними органiзацiями дозволяє пiдприємству впроваджувати новiтнi розробки нафтогазової галузi, йти в ногу з часом, а також створювати конкуренцiю iншим пiдприємствам.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйно-виробнича структура товариства складається з керiвництва, основного виробництва та допомiжного виробництва. Основне виробництво – це виробництво, до складу якого входять виробничi цехи, пов’язанi з виробництвом основної продукцiї:
- Механоскладальна дiльниця
- дiльниця каркасно-зварювальна та товарiв народного споживання;
- дiльниця ковальсько-пресової та термiчної обробки;
- ливарна дiльниця;
- деревообробна дiльниця.
Допомiжне виробництво – це виробництво, яке є обслуговуючим щодо дiяльностi основного виробництва. До його складу входять такi служби та цехи як:
- ремонтно-механiчна дiльниця;
- ремонтно-енергетична дiльниця;
- транспортна дiльниця;
Головному iнженеру товариства пiдпорядковується:
- головний механiк якому пiдпорядковується ремонтно-механiчна дiльниця;
- головний енергетик якому пiдпорядковується ремонтно-енергетична дiльниця;
- головний технолог якому пiдпорядковується конструкторське бюро;
Головному метрологу пiдпорядковується:
- вiддiл технiчного контролю;
- центральна лабораторiя;
Заступнику директора з виробництва пiдпорядкованi:
- цехи основного виробництва.
Головному бухгалтеру пiдпорядкована бухгалтерiя товариства.
Заступнику директора по комерцiйним питанням пiдпорядкованi:
1. департамент матерiально-технiчного постачання, якому пiдпорядковуються:
- транспортна дiльниця;
- центральний склад матерiалiв, комплектацiї та iнструменту;
- склад металiв.
2. Вiддiл збуту якому пiдпорядковується,
- склад готової продукцiї.
3. Iдальня.
4. База вiдпочинку "Лумшори"
Заступнику директора з ливарного виробництва пiдпорядковано:
- ливарний цех, в якому на даний час здiйснюється вiдновлення потужностей.
Безпосередньо директору товариства пiдпорядкованi:
- юридичний вiддiл;
- планово-енкономiчне бюро;
- бюро кадрiв;
- iнспектор з безпеки;
- канцелярiя якiй пiдпорядкована господарська служба;
- iнженер з охорони працi якому пiдпорядкований лiкар терапевт.
Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своєї органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Станом на 31.12.2013 року середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу – 182 особи; середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 2 особа, кiлькiсть осiб, якi працюють на умовах неповного робочого часу - 3 особа. Фонд оплати працi за 2013 рiк склав 5392,1тис. грн. В 2013 роцi фонд оплати працi зменшився за рахунок зменшення чисельностi персоналу у порiвняннi з 2012 роком на 420,2 тис. грн. Основними напрямками кадрової програми по навчанню. пiдготовцi, перепiдготовцi персоналу на пiдприємствi є: - первинна пiдготовка; - перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї поза пiдприємством; - пiдвищення квалiфiкацiї персоналу на пiдприємствi; - спiвпраця з навчальними закладами; - атестацiя. Пiдготовка персоналу в 2013 роцi проведена вiдповiдно до затверджених рiчних планiв пiдвищення квалiфiкацiї ПАТ "Ужгородський Турбогаз". Тарифно квалiфiкацiйною комiсiєю було проведено пiдвищення розрядiв працiвникам пiдприємства. ПАТ "Ужгородський Турбогаз" направив нв навчання у вищий учбовий заклад двох працiвникiв ливарного виробництва за спецiальнiстю «Ливарне виробництво чорних i кольорових металiв», «Металургiя».. Iнженерно-технiчнi працiвникiв пiдвищили свою квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення за такими напрямами, як охорона працi; правила будови i безпечної експлуатацiї вантажопiдiймальних кранiв; правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв. В iнших навчальних закладах протягом року проведено навчання працiвникiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" правилам будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiд тиском; правилам будови i безпечної експлуатацiї вантажно-пiдiймальним механiзмам; Законодавству України «Про охорону працi»; правилам безпеки системи газопостачання; охоронi працi; безпечнiй експлуатацiї виробничих будiвель i споруд; правилам безпеки при заготiвлi i транспортування металобрухту, а також проведено навчання осiб на право проведення радiацiйного контролю дозиметричними приладами.
належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Облiкова полiтика (вибiр методiв амортизацiї необоротних активiв, облiку запасiв, розподiлу накладних витрат, тощо) побудована у вiдповiдностi з вимогами нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть Товариства сформована з дотриманням основних принципiв викладених в п. 18 положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", а саме: автономностi пiдприємства, безперервної дiяльностi, перiодичностi, iсторичної (фактичної собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi, превалювання змiсту над формою, єдиного грошового вимiрника. Товариство почало готувати фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства починаючи з 1 сiчня 2012 року повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. До 1 сiчня 2012 року основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (П(с)БО) України. Вся фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» (МСФЗ 1) в рамках переходу Товариства на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). Бухгалтерський та податковий облiк в цiлому Товариством ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також затверджених положень (стандартiв) облiку та оподаткування, наказу про облiкову полiтику Товариства.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" - одне з ведучих виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, яке спецiалiзується на випуску продукцiї для добування, транспортування та зберiгання нафти i газу, пунктiв комерцiйного облiку витрат газу, енергетичного обладнання компресорних станцiй; електричної iзоляцiї i електрохiмiчного захисту газопроводiв. Актуальнiсть точного облiку природного газу в сучасних умовах переоцiнити важко. Цi вимоги продиктованi прагматичними мiркуваннями, i українська газовидобувна, газотранспортна i газорозподiльна промисловiсть бере активну участь в процесi пiдвищення точностi облiку природного газу, створивши вiдповiдну нормативно - документальну базу, та здiйснюючи фiзично сам процес модернiзацiї обладнання, яке задiяне в облiку.
ПАТ "Ужгородський Турбогаз” на протязi тривалого перiоду є безпосереднiми учасниками створення, розширення та модернiзацiї iснуючою газотранспортної мережi України в частинi газовимiрювання, як на магiстральних так i на газорозподiльних мережах. Найбiльш поширеним методом контролю витрати газу є метод змiнного перепаду тиску, i звужуючi швидкозмiннi пристрої (УСБ), якi наше пiдприємство випускає вже десятилiття, працюють саме за таким принципом. Своє широке застосування цi пристрої отримали завдяки простотi конструкцiї, надiйностi в експлуатацiї та зручностi обслуговування.
Впровадження в країнах Європи нового мiжнародного стандарту ISO 5167.1,2,3,4-2005, а також розробленого на його базi мiждержавних стандартiв ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005, значно пiдвищило вимоги до обладнання, задiяного у газовимiрюваннi, i сформулювало новi норми облiку енергоносiїв по методу змiнного перепаду тиску.
В зв’язку з потребою в оперативному порядку привести обладнання, що знаходиться в експлуатацiї у компанiй нафтогазової промисловостi України та iнших країн СНД у вiдповiднiсть новим нормативам, наше пiдприємство за короткi термiни модернiзувало конструкцiю звужуючих пристроїв, освоїло випуск прямоточних дiлянок, потоковипрямлячiв, умовним дiаметром Dу вiд 50 до 1000 мм при робочому тиску Ру вiд 1,6 мПа до 16 мПа. При чому модернiзована i освоєна нова продукцiя пiдприємства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005.
Модернiзувавши конструкцiю звужуючих пристроїв i освоївши випуск вимiрних дiльниць, ПАТ „Ужгородський Турбогаз” приступив до виготовлення i поставок споживачам комплектних вузлiв промислового облiку газу та газовимiрювальних станцiй. Налагодивши спiвпрацю з проектними органiзацiями, з вiтчизняними приладобудiвними компанiями та українськими представниками провiдних європейських виробникiв приладiв i устаткування, ми пропонуємо комплектнi рiшення – газовимiрювальнi станцiї, побудованi на принципi двох послiдовних приладiв, якi працюють за рiзними методами вимiрювання: основний – це звужуючий пристрiй, працює за методом змiнного перепаду тиску, дублюючий – ультразвуковий витратомiр. При цьому станцiя пропонується в комплектi з усiма системами контролю кiлькiсних та якiсних параметрiв газового потоку, обчислювально – аналiтичним обладнанням. Склад такого обладнання визначається спiльно з замовником.
Ризики, пов’язанi з господарською дiяльнiстю ПАТ «Ужгородський Турбогаз» i галуззю, в якiй працює пiдприємство:
-Значний знос основних фондiв негативно впливає на господарську дiяльнiсть Товариства, її фiнансовий стан та перспективи розвитку, так як фiзично зношене обладнання не дозволяє виготовляти досить якiсну продукцiю (аналогiчна тенденцiя спостерiгається i на iнших заводах, що постачають комплектуючi вироби головному пiдприємству). Тому ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постiйно здiйснює технiчне переозброєння виробництва та впроваджує енергозберiгаючi технологiї.
-Недостатнiсть висококвалiфiкованих кадрiв (в основному робочих професiй: станочникiв широкого профiлю, слюсарiв-ремонтникiв, слюсарiв-iнструментальникiв та iнших) негативно впливає на якiсть виготовляємої продукцiї i в цiлому на результати господарської дiяльностi пiдприємства (ситуацiя характерна для держави в цiлому i пояснюється недостатньою кiлькiстю професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi займалися пiдготовкою таких спецiалiстiв). Для часткового вирiшення цiєї проблеми ПАТ «Ужгородський Турбогаз» створено постiйно дiючу тарифно-квалiфiкацiйну комiсiю яка займається пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв Товариства. Деякi працiвники направляються на навчання в навчальнi центри.
-Постiйне зростання цiн на продукцiю металургiйного та енергетичного комплексiв призводе до недостатностi грошових коштiв пiдприємства на придбання матерiальних ресурсiв. Це потребує постiйного користування запозиченими коштами, збiльшує собiвартiсть готової продукцiї та негативно впливає на результати дiяльностi Товариства. Збiльшення цiн на продукцiю Товариства пропорцiйно росту цiн на матерiальнi ресурси – неможливо у зв’язку з жорсткою конкурентною боротьбою на ринках збуту. Для виходу з цiєї ситуацiї Товариство постiйно займається розробкою i впровадженням заходiв по зниженню собiвартостi виготовляємої продукцiї, займається пошуком альтернативних постачальникiв та удосконаленням логiстики. Крiм того, ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постiйно звертається до вiдповiдних органiв з пропозицiєю щодо встановлення жорсткого контролю за цiновою полiтикою пiдприємств – монополiстiв.
-Нестабiльна робота пiдприємств в Українi, якi постачають комплектуючi вироби для Товариства, призводить до порушення виробничого циклу виготовлення продукцiї Товариства, несвоєчасного виконання запланових обсягiв виробництва продукцiї та порушення строкiв поставок споживачам. Для виходу з даної ситуацiї Товариство займається пошуком iнших постачальникiв, якi розташованi за межами України.
Щодо зменшення впливу вказаних ризикiв та захисту своєї дiяльностi, Товариство планує та вдосконалювє внутрiшню систему монiторингу за настанням таких ризикiв, розробляє рекомендацiї щодо мiнiмального впливу таких ризикiв на дiяльнiсть Товариства. Товариство систематично виявляє i оцiнює ризики, що впливають на господарську дiяльнiсть Товариства. Товариство розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей, всi рiшення приймаються з урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз i можливостей. З метою своєчасного реагування на негативнi наслiдки ризикової ситуацiї розробляються альтернативнi плани.
Процедура їх розробки включає такi етапи:
- виявлення основних факторiв внутрiшнього й зовнiшнього середовища, якi спричиняють ситуацiю ризику;
- визначення масштабiв їх впливу;
- визначення ймовiрностi такого впливу;
- складання альтернативного плану дiй для запобiгання чи мiнiмiзацiї цього впливу.
На сьогоднi загрози банкрутства для Товариства не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi немає. Iнших факторiв ризику, крiм тих, що пов'язанi iз специфiкою дiяльностi емiтента (загострення конкуренцiї, загальне зменшення попиту на продукцiю емiтента, тощо), немає.
Основними матерiальними ресурсами в забезпеченi Товариства є:
- металопрокат, поковки сталевi;
- труби;
- вироби з фторопласту;
- метизи;
- зварювальнi матерiали;
- лакофарбова продукцiя;
- компл. вироби;
- чавунний брухт. вiдливки з чавуна;
В зв’язку з невеликими партiями закупiвельних операцiй Товариство користується послугами дилерiв основних виробникiв металопродукцiї, труб i iнших матерiалiв i комплектуючих.
Змiни цiн на 10 або бiльше вiдсоткiв порiвняно з початком поточного року на основнi матерiали (сировину), комплектуючi та товари не вiдбувалися.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; За останнi п'ять рокiв пiдприємство не здiйснювало значного придбання або вiдчуження активiв, i не планує здiйснювати значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Протягом звiтного року правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладалися. Дочiрнi пiдприємства, вiдокремленi пiдроздiли у Товариства вiдсутнi.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства, складають виробничi i невиробничi будiвлi та споруди, транспортнi засоби, виробниче обладнання. Виробничi потужностi використовуються не в повнiй мiрi, так як велика частина будiвель, споруд, обладнання потребують вдосконалення шляхом капiтальних ремонтiв та модернiзацiї. Товариство постiйно проводить ремонтнi роботи основних засобiв. Основний вид дiяльностi не зв`язаний з екологiчними питаннями, тому не може позначатися на використаннi активiв пiдприємства. Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблемними аспектами дiяльностi Товариства є: - постiйне зростання цiн на енергоносiї та матерiальнi ресурси для виробництва автомобiлiв, що призводить до зростання цiн на готову продукцiю та знижує її конкурентоздатнiсть на ринках збуту; - несвоєчасне повернення бюджетом невiдшкодованого ПДВ, що призводить до вимивання обiгових коштiв пiдприємства та погiршує його фiнансовий стан; - недостатнє фiнансування бюджетних; - вiдсутнiсть пiльгових кредитiв пiд виробництво продукцiї на експорт, що вимагає вiд пiдприємства додаткових витрат, так як реалiзацiя продукцiї iноземним споживачам переважно передбачає акредитивну форму розрахункiв; - недостатнiй термiн повернення валютної виручки при зовнiшньоекономiчних стосунках (збiльшення цього термiну до 360 днiв значно б покращило стосунки мiж дiловими партнерами та збiльшило б обсяги експортних поставок). Вирiшення вищевказаних питань дозволить Товариству збiльшити обсяги виробництва та реалiзацiї, знизити собiвартiсть та прискорити впровадження у виробництво iнновацiйної продукцiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства України, яке характеризується частими змiнами, що призводить до посилення нестабiльностi умов господарювання.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафнi санкцiї на протязi звiтнього перiоду вiдсутнi.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансова полiтикаТовариства будується на: - отриманнi передплати за продукцiю, яка постачається на внутрiшнiй ринок та експорт.Основним напрямком покращення лiквiдностi пiдприємства є щорiчне нарощення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає: 2104,8 тис.грн., без ПДВ. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають 10% вiд вартостi.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Емiтент планує суттєво оновити виробничу базу, провести модернiзацiю з метою зменшення витрат на виготовлення продукцiї, що дозволить збiльшити конкурентоздатнiсть продукцiї пiдприємства на ринку.
Також, Товариство планує:
-Освоєння випуску i поставки ультразвукових лiчильникiв газу, в партнерствi з приладобудiвною компанiєю, що спецiалiзується на випуску ультразвукових датчикiв;
-Розширення товарної лiнiйки в запiрнiй арматурi: освоєння випуску клапанiв - вiдсiкачiв та штуцерiв регулюючих, на робочий тиск - до 16 мПа, Ду 50 – 200 мм. Модернiзацiю конструкцiї, згiдно актуальних вимог замовникiв та аналогiв провiдних свiтових виробникiв;
-Реалiзацiю розширеної серiйної товарної лiнiйки у випуску комплектних цилiндричних редукторiв: серiя Ц2У 400, МД 5, МД 9, з застосуванням литих корпусiв;
-Розробку та освоєння випуску фiльтруючих установок ВОУ для газотурбiнних двигунiв, потужнiстю 5 – 25 МВт на основi технологiй повiтреочистки з застосуванням рукавних та цилiндричних фiльтрiв;
-Укладання договорiв спiвпрацi iз проектними iнститутами нафтогазової галузi України та країн СНД;
-Встановлення прямих контактiв iз пiдроздiлами матерiально-технiчного забезпечення головних компанiй нафтогазової галузi на територiї України та країн СНД;
-Здiйснення рекламної кампанiї у спецiалiзованiй пресi по напрямкам: машинобудування, виробництво ТНП, послуги оренди, вiдпочинку, транспорту;
-Вiдвiдування спецiалiзованих виставках, по нафтогазовiй, машинобудiвнiй та ливарнiй тематицi.
На пiдприємствi розробляється план щодо ефективного використання всiх наявних ресурсiв i виробничих потужностей, для того щоб мати змогу встановити таку цiну на продукцiю, яка буде здатна скласти конкуренцiю лiдерам ринку, але при цьому якiсть залишиться на найвищому рiвнi. Данi заходи також позитивно вiдобразяться на фiнансовому станi емiтента.
В майбутньому на дiяльнiсть пiдприємства можуть вплинути два фактора:
-Негативно на пiдприємство може вплинути погiршення полiтичної ситуацiї в Українi;
-Позитивно на пiдприємство вплине пiдписання угоди з ЄС, що дасть змогу освоїти новий ринок який є досить ємким.

опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження не проводились.
судові справи, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 29.08.2011 Закарпатським окружним адмiнiстративним судом порушено справу №2а-0770/2804/11 за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ДПI у м. Ужгородi, про визнання протиправними податкових повiдомлень-рiшень, постановою вiд 12 грудня 2011 року позов задоволено та скасовано податкове повiдомлення-рiшення Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Закарпатської областi №0002022341 1844/23-1/00153608/6584 вiд 15.08.2011 р., збiльшено суму грошового зобов'язання по податку на прибуток приватних пiдприємств в розмiрi 2754011 гривень за основним платежем та 362559,75 гривень за штрафними санкцiями. Стягнуто з Державного бюджету України на користь Вiдкритого акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз" понесенi судовi витрати по сплатi судового збору в сумi 3 грн. 40 коп. 03.04.2012 року ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду апеляцiйну скаргу ДПI у м. Ужгородi залишено без задоволення, а постанову Закарпатського окружного адмiнiстративного суду вiд 12.12.2011 року у справi №2а-0770/2804/11 – без змiн. 02.07.2012 року ухвалою Вищого адмiнiстративного суду України вiдкрито касацiйне провадження за касацiйною скаргою ДПI у м. Ужгородi.
17.12.2012 року Закарпатським окружним адмiнiстративним судом порушено справу № 2a-0770/3659/12 за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ДПI у м. Ужгородi, про визнання протиправними податкових повiдомлень-рiшень, постановою вiд 28.02.2013 року позов ПАТ «Ужгородський Турбогаз» задоволено: визнано протиправним податкове повiдомлення-рiшення Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Закарпатської областi ДПС: № 0000073500 вiд 03.12.2012 р., яким зменшено розмiр вiд'ємного значення суми податку на додану вартiсть у розмiрi 25307 грн.; № 0000083500 вiд 03.12.2012 р., яким зменшено суму бюджетного вiдшкодування з податку на додану вартiсть у розмiрi 70499 грн. та донараховано 17624 грн. штрафних (фiнансових) санкцiй; № 0002602341 вiд 03.12.2012 р., яким зменшено суму вiд'ємного значення об'єкта оподаткування податком на прибуток у розмiрi 2825835 грн.; № 0002622341 вiд 03.12.2012 р., яким збiльшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток у розмiрi 237152 грн. за основним платежем та 59288,25 грн. штрафних (фiнансових) санкцiй; № 0002632341 вiд 03.12.2012 р., яким збiльшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартiсть у розмiрi 16467 грн. за основним платежем та 3295,25 грн. штрафних (фiнансових) санкцiй;стягнуто з Державного бюджету України на користь ПАТ «Ужгородський Турбогаз» понесенi судовi витрати по сплатi судового збору в сумi 2146 грн. 24 травня 2013 ухвалою Львiвського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiдкрито провадження по апеляцiйнiй скарзi Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Закарпатської областi ДПС на постанову Закарпатського окружного адмiнiстративного суду вiд 28.02.2013р. по справi № 2а-0770/3659/12.
16.10.2013 року року Закарпатським окружним адмiнiстративним судом порушено справу №807/3650/13-а за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ДПI у м. Ужгородi, про визнання протиправними податкових повiдомлень-рiшень, постановою вiд 04.02.2014 року позов ПАТ «Ужгородський Турбогаз» задоволено: визнано протиправним та скасоване податкове повiдомлення-рiшення Державної податкової iнспекцiї у м. Ужгородi Головного управлiння Мiндоходiв у Закарпатськiй областi вiд 26.06.2013 року № 0001472202 в частинi збiльшення розмiру грошового зобов’язання з податку на прибуток приватних пiдприємств на загальну суму в розмiрi 34 284,00 грн; № 0002572202 вiд 29.08.2013 року в частинi збiльшення розмiру грошового зобов’язання з податку на додану вартiсть на суму 21 408,00 грн.,стягнуто на користь ПАТ "Ужгородський Турбогаз судовий збiр в розмiрi 556 (п’ятсот п’ятдесят шiсть гривень) 92 копiйки з державного бюджету України.

14.06.2013 року Окружним адмiнiстративним судом мiста Києва порушено провадження у справi № 826/9049/13-а. за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до Мiнiстерства економiчного розвитку i торгiвлi України, про визнання протиправним та скасування рiшення, зобов’язання вчинити дiї, постановою суду вiд 18.07.2013 року в позовi ПАТ «Ужгородський Турбогаз» вiдмовлено повнiстю. Постановою Київського апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 03.12.2013 року: апеляцiйну скаргу ПАТ "Ужгородський Турбогаз" - задоволено частково. Визнано протиправним та скасовано рiшення Мiнiстерства економiчного розвитку та торгiвлi України оформленого листом вiд 05.04.2013 року № 4122-09/266 щодо вiдмови у наданнi висновку про продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчним контрактом на загальну суму 17 472 200,00 доларiв США до 20 липня 2014 р., якi здiйснюється за контрактом №117-03-12Р вiд 21 березня 2012 року укладеним мiж компанiєю «L S I» LTD та ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Зобов'язано Мiнiстерство економiчного розвитку i торгiвлi України розглянути лист ПАТ «Ужгородський Турбогаз» щодо надання висновку на продовження строкiв розрахункiв за зовнiшньоекономiчним контрактом на загальну суму 17 472 200,00 доларiв США, якi здiйснюється за контрактом №117-03-12Р вiд 21 березня 2012 року укладеним мiж компанiєю «L S I» LTD та ПАТ «Ужгородський Турбогаз». Постанову Окружного адмiнiстративного суду мiста Києва вiд 18 липня 2013 року - скасовано. В задоволеннi решти позовних вимог вiдмовлено. На теперiшнiй час справа знаходиться на розглядi у Вищому адмiнiстративному судi України.
19.02.2013 року Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi №907/169/13-г за позовом ПАТ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе"до ПАТ „Ужгородський Турбогаз" про стягнення 131716,18 грн., в тому числi 130207,20 грн. основного боргу та 1508,98 грн. 3% рiчних, рiшенням суду вiд 16.04.2013 року позов задоволено частково: стягнуто з ПАТ „Ужгородський турбогаз на користь ПАТ „Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання iм. М.В. Фрунзе суму 130378/сто тридцять тисяч триста сiмдесят вiсiм/ грн. 43 коп., в тому числi 130207,20 грн. основного боргу та 171,23 грн. 3% рiчних, суму судового збору в розмiрi 2607/двi тисячi шiстсот сiм/грн. 45 коп., розстрочене виконання рiшення господарського суду Закарпатської областi вiд 16.04.13 по справi №907/169/13-г на 2 мiсяцi наступним чином: квiтень 2013 року - 65189,22 грн., травень 2013 року -65189,22 грн.
13.03.2013 року Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 907/208/13-г за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ФОП Хоменко О.Г., про стягнення 7 135,92 грн., рiшенням суду вiд 02.02.2013 року позов задоволено частково: стягнуто з ФОП Хоменко О.Г. на користь ПАТ «Ужгородський Турбогаз» суму 6 871 (Шiсть тисяч вiсiмсот сiмдесят одна) грн. 14 коп., а також суму 1 720 (Одна тисяча сiмсот двадцять) грн. 50 коп. судового збору.
25.03.2013 року Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 907/269/13 за позовом ПП «Магнат Ойл» до ПАТ «Ужгородський Турбогаз», про стягнення суми 9191,00 грн., рiшенням суду вiд 16.05.2013 року позов задоволено повнiстю:стягнуто з ПАТ «Ужгородський Турбогаз» на користь ПП «Магнат Ойл» суму 9191,00 грн., суму 1720,50 грн. у вiдшкодування витрат по сплатi судового збору.
02.04.2013 року Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 907/329/13, за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ФОП Маняк В.В., про стягнення 94 326,25 грн., ухвалою суду вiд 30.05.2013 року припинено провадження у справi у зв'язку з врегулюванням спору мiж сторонами в позасудовому порядку.
26.06.2013 року Перечинським районним судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 708/802/2012, за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до Кирлик Т.В., Недорубан О.Л., про про визнання недiйсними державних актiв на землю та договору купiвлi-продажу, витребування iз незаконного володiння земельної дiлянки, рiшенням суду вiд 30.07.2013 року позов задоволено повнiстю: визнано недiйним договiр купiвлi-продажу № 3483 вiд 14 листопада 2008 року, державний акт на право власностi на земельну дiлянку серiї ЯЕ №462802 вiд 05 грудня 2008 року, витребувано у Недорубан О.Л. iз незаконного володiння земельну дiлянку (кадастровий номер 2123284500:02:007:0011) загальною площею 0,3000 га, що розташована за межами с. Лумшори на територiї Туричкiвської сiльської ради Перечинського району Закарпатської областi та повернуто її законному землекористувачу - ПАТ «Ужгородський Турбогаз». 19.09.2013 року ухвалою Апеляцiйного суду Закарпатської областi апеляцiйну скаргу Недорубан О.Л. вiдхилено, рiшення суду першої iнстанцiї залишено без змiн. 06.02.2014 року ухвалою Вищого спецiалiзованого суду України з розгляду цивiльних i кримiнальних справ касацiйну скаргу Недорубан О.Л. вiдхилено. Рiшення Перечинського районного суду Закарпатської областi вiд 30.07.2013 року та ухвала апеляцiйного суду Закарпатської областi вiд 19.09.2013 року залишено без змiн.
11.07.2013 Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 907/711/13, за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ФОП Кiршенбаум Ю.М, про стягнення загальної суми 17606,37грн., рiшенням суду вiд 05.08.2013 року позов задоволено повнiстю: стягнуто суму 17 600,67грн., та суму 1 720,50 грн. у вiдшкодування витрат по сплаченому судовому збору.
23.08.2003 року Господарським судом Днiпропетровської областi областi порушено провадження у справi № 907/711/13, за позовом ПАТ «Ужгородський Турбогаз» до ТОВ "Укрвогнетрив", про стягнення боргу за непоставлену продукцiю у сумi 6 360,00 грн., рiшенням суду вiд 15.10.2013 року позов задоволено повнiстю: стягнуто з ТОВ "Укрвогнетрив" на користь ПАТ «Ужгородський Турбогаз» суму 6 360,00 грн. (шiсть тисяч триста шiстдесят грн. 00 коп.) основного боргу, 1 720,50 грн. (одна тисяча сiмсот двадцять грн. 50 коп.) судового збору.
03.12.2013 року Господарським судом Закарпатської областi порушено провадження у справi № 907/711/13, за позовом ПАТ «Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча» до ПАТ «Ужгородський Турбогаз» про стягнення 90000,00 грн., рiшенням суду вiд 17.02.2014 року стягнуто з ПАТ „Ужгородський турбогаз на користь ПАТ „Марiупольський металургiйний комбiнат iменi Iллiча суму 90 000 (Дев'яносто тисяч гривень) грн., в тому числi 86 681 (Вiсiмдесят шiсть тисяч шiстсот вiсiмдесят одна гривень) грн. 12 коп. неустойки та 3 318 (Три тисячi триста вiсiмнадцять) грн. 88 коп. - 15% рiчних, а також суму 2 379 (Двi тисячi триста сiмдесят дев'ять гривень) грн. 28 коп. на вiдшкодування витрат по сплатi судового збору.

інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтенту, немає