Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1751181 1752032 0 0 0 0
будівлі та споруди 557067 557112 0 0 557067 557112
машини та обладнання 1013061 1013841 0 0 1013061 1013841
транспортні засоби 7124 7130 0 0 7124 7130
інші 161104 161132 0 0 161104 161132
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 1751173 1752032
Опис Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 557 067 1 013 061 7 124 156 908 4 196 12 817 1 751 181
Придбано основних засобiв 45 932 6 20 8 1011
Вибуло 152 0 0 152
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 557 112 1 013 841 7 130 156 928 4204 12 817 0 1752032
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1362873

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 33284
Вибуло 31479

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1364678
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 387354

У свїй виробничiй дiяльностi пiдприємство використовує обладнання встановлене i виготовлене у 80-х роках 20 ст. Ступiнь зносу на даний момент 78%. Оскiльки обладнання аутентичне, - вироблене по заказу, ремонт таких станкiв дуже дорогий , що суутєво збiльшує вартiсть ремонтованих об'єктiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 447360 447376
Статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Опис 13.2. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента
За звiтний перiод
Розрахункова вартiсть чистих активiв
Скоригований статутний капiтал
Статутний капiтал
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався
вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення No 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення
(стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв-
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання
- Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду
складає 447360 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 100000 тис.грн. На
кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає, тобто
скоригована сума статутного капiталу складає 100000 тис.грн. Тобто, розрахункова
вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2012р. бiльше суми скоригованого статутного
капiталу на 347360 тис.грн.
Згiдно ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України у разi, якщо по
закiнченню другого або кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
буде меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому порядку.Зменшення статутного капiталу не
вимагається.
Товариство планує зменьшити збитки в наступному
перiодi