Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 208754 X X
у тому числі:
Кедит.дог.№1299-0916.02.2009410009.7512.02.2016
Кред. дог.№ 655м-01-0716.06.20071559969.7502.12.2016
Кред. дог.№ 1335м-1026.10.2010590.24410.2526.12.2016
Кред. дог № 1199м-01-0728.09.20078076.5929.7526.12.2016
Кред. дог № 1199м-01-0728.09.2007115.7439.7526.12.2016
Кред дог. № 1199м-01-07 28.09.20073502.9569.7526.12.2016
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за векселями (всього) X 671 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нд/нд/н
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
д/нд/нд/нXд/н
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 0 X X
Усього зобов'язань X 209425 X X
Опис д/в