Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "АФ "Економiст-Аудит
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33075963
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 49125, м. Днiпропетровськ, Лебедєва-Кумача, 51
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3440, 30.09.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013
Думка аудитора безумовно-позитивна