Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"57677618.11.2011Державна служба України з контролю за наркотиками18.11.2016
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї документу.
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання03022804.05.2011Захiдна Державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки дердатомрегулювання України04.05.2014
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї документу.
На спецiальне водокористування№4671-А/ЗАК11.10.2011Державне Управлiння охорони навколишнього природного середовища в Закарпатськiй областi11.10.2014
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї дозволу планується продовжити термiн дiї документу.
На право виготовлення i застосування в Республiцi Беларусь технiчних пристроїв на об`єктах пiднаглядних Держпромнагляду11-1-181-201311.06.2013Мiнiстерство по надзвичайним ситуацiям Республiки Беларусь10.06.2018
Опис:
За наявностi виробничої необхiдностi термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення буде подовжений.