Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качур Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний економiст-начальник ПЕВ ВАТ "Ужгородський Турбогаз"
8) дата обрання та термін, на який обрано 20.04.2007, 31.12.2014
9) опис Качур М.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. в натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Обрано Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 20.04.2007 р.). Стаж керiвної роботи - 12 рокiв, попереднi посади - Головний економiст-начальник ПЕВ ВАТ «Ужгородський Турбогаз. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Посади в iнших юридичних особах не займає. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циганкова Тетяна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж керівної роботи (років)** 11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi", ЄДРПОУ 36600179
8) дата обрання та термін, на який обрано 09.07.2013, не визначено
9) опис Циганкова Т.Ю. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. в натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 11 рокiв, попереднi посади - Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi", ЄДРПОУ 36600179. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Лошак Костянтин Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1969
5) освіта** Вища – Нацiональна академiя оборони України.
6) стаж керівної роботи (років)** 28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор технiчний ЗАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949.
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2013, Три роки
9) опис Лошак К.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 28 рокiв, попереднi посади - Директор технiчний ЗАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вереб Арпад Арпадович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** Освiта вища – Закарпатський державний унiверситет, iнженер-системотехнiк.
6) стаж керівної роботи (років)** 16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2013, Три роки
9) опис Вереб А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 16 рокiв, попереднi посади - Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зарева Iван Iванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1972
5) освіта** Освiта вища - Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, iнженер з автоматизацiї.
6) стаж керівної роботи (років)** 26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Директор з якостi ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2013, Три роки
9) опис Зарева I.I. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 26 рокiв, попереднi посади - Директор з якостi ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гусаренко Вячеслав Михайлович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1955
5) освіта** Освiта вища – Вище вiйськове училище збройних сил СРСР iм. Фрунзе.
6) стаж керівної роботи (років)** 37
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора ТОВ “Охоронна агенцiя “Козацька стрiла”, ЄДРПОУ 37177044.
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2013, Три роки
9) опис Гусаренко В.М. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 37 рокiв, попереднi посади - Заступник директора ТОВ “Охоронна агенцiя “Козацька стрiла”, ЄДРПОУ 37177044. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шишов Олексiй Станiславович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1966
5) освіта** Освiта вища – Кам’янець-Подiльський воєнний iнженерний iнститут.
6) стаж керівної роботи (років)** 30
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник голови правлiння ПрАТ “Транссегнал”, ЄДРПОУ 00260652.
8) дата обрання та термін, на який обрано 04.04.2013, Три роки
9) опис Шишов О.С. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Члену Ревiзiйної комiсiї винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв, попереднi посади - Заступник голови правлiння ПрАТ “Транссегнал”, ЄДРПОУ 00260652. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКачур Михайло Васильовичд/н , д/н, д/н20000.00052000000
Головний бухгалтер Циганкова Тетяна Юрiївнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиЛошак Костянтин Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради Вереб Арпад Арпадовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради Зарева Iван Iвановичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової ради Гусаренко Вячеслав Михайловичд/н, д/н, д/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїШишов Олексiй Станiславовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 2000 0.0005 2000 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.