Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 04.04.2013
Кворум зборів** 82.7081
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:


1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2013 рiк.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
4. Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рiк.
5. Про прибуток Товариства у 2012 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2012 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2013 роцi.
6. Про затвердження договорiв, укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
10. Про змiни в складi органiв управлiння.

У вiдповiдностi до роздiлу 9 Положення про загальнi збори ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, встановлено наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
• основна доповiдь – до 30 хвилин;
• спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
• виступи при обговореннi питань Порядку денного – до 5 хвилин;
• довiдки – до 3 хвилин;
• запитання – до 3 хвилин;
• вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин;
• зауваження – до 2 хвилин;
• кожнi 2 години роботи зборiв перерва – вiд 5 до 60 хвилин.
Контроль за дотримання регламенту роботи Загальних зборiв ацiонерiв здiйснюється автоматичною системою.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборiв.
Питання 1

Слухали:
Обрання лiчильної комiсiї, визначення термiнiв дiї її повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.

Доповiдач — Бевза А.С. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Бевза А.С. повiдомив акцiонерiв про те, що Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол № 30 вiд 11 березня 2013 року) передала повноваження реєстрацiйної комiсiї зберiгачу цiнних паперiв ТОВ “КрАЗ - Капiтал” та рекомендувала Загальним Зборам акцiонерiв обрати зберiгача ТОВ “КрАЗ – Капiтал” в якостi лiчильної комiсiї. Запропонував пiдтримати рiшення Наглядової ради.

Постановили:

1. Передати повноваження Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” - зберiгачу цiнних паперiв – ТОВ “КрАЗ – Капiтал”.
2. До обрання Лiчильної комiсiї уповноважити Реєстрацiйну комiсiю проводити пiдрахунок голосiв Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
4. Затвердити умови договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї, що укладається з зберiгачем цiнних паперiв – ТОВ “КрАЗ – Капiтал” згiдно додатку № 4.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 825 412 що складає 99,9979 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 893 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 2 400 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 2 813 що складає 00,0009 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №5).

Представник лiчильної комiсiї Доценко О.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Питання 2

Слухали:
Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2013 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №6)

Постановили:
Затвердити звiт директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2012 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2013 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 824 812 що складає 99,9977 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 4 706 що складає 00,0014 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №7)

Питання 3
Слухали:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2012 роцi. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач – Огороднiк В.В. – головний бухгалтер ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №8)

Постановили:
1. Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2012 роцi.
2. Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 823 186 що складає 99,9972 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" -2 000 що складає 00,0006 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 332 що складає 00,0019 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали:
Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рiк.

Доповiдач — Лук’янець О.В. — Голова Наглядової ради ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №10)

Постановили:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2012 рiк.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 823 186 що складає 99,9972 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 332 що складає 00,0019 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали:
Про прибуток Товариства у 2012 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2012 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2013 роцi.

Доповiдач — Огороднiк В.В. — Головний бухгалтер ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №12)

Постановили:

1. Вiдмiтити, що за 2012 рiк чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства становив 76 000,00 грн.
2. Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2012 рiк таким чином:
5% - 3 800,00 грн. направити на формування резервного фонду.
95% - 72 200,00 грн. направити на розвиток виробництва.
Фонд виплати дивiдендiв за 2012 рiк не формувати. Дивiденди за 2012 рiк не нараховувати.
3. Затвердити на 2013 рiк наступнi нормативи розподiлу прибутку Товариства:
Резервний фонд – 5%
Фонд виплати дивiдендiв – не формувати
На розвиток виробництва – 95%

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 811 934 що складає 99,9938 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 18 691 що складає 00,0056 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 1 706 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №13).

Питання 6

Слухали:
Про затвердження договорiв, укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №14)


Постановили:
Затвердити договори, укладенi ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згiдно додатку №15.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 821 560 що складає 99,9967 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 4 626 що складає 00,0014 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 4 439 що складає 00,0013 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 1 706 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №16).


Питання 7

Слухали:
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Доповiдач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

Бевза А.С. повiдомив акцiонерам, що в строки, встановленi ст.38 Закону України “Про акцiонернi товариства”, акцiонерами не було внесено жодних пропозицiй щодо питання 7 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

Постановили:
В зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв, питання 7 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз” не розглядати.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 818 747 що складає 99,9959 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 5 439 що складає 00,0016 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 439 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 5 706 що складає 00,0017 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №17).

Питання 8

Слухали:
Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Доповiдач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новiй редакцiї згiдно додатку №18.
2. Затвердити Статут публiчного акцiонерного товариства “Ужгородський Турбогаз” в новiй редакцiї згiдно додатку №18.
3. Право пiдпису Статуту в новiй редакцiї надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 815 121 що складає 99,9948 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 3 813 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 10 584 що складає 00,0032 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №19).

Питання 9

Слухали: Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї згiдно додатку №20.
2. Право пiдпису внутрiшнiх нормативних актiв Товариства в новiй редакцiї надати головi та секретарю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 815 121 що складає 99,9948 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0006 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 5 439 що складає 00,0016 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0002 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 8 958 що складає 00,0027 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №21).

Питання 10

Слухали:
Про змiни в складi органiв управлiння.

Доповiдач — Бевза А.С. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ „Ужгородський Трбогаз”

Бевза А.С. повiдомив про те, що надiйшла пропозицiя акцiонера ПАТ “Ужгородський Трбогаз” Лукача Людвiга Iвановича, згiдно якої пропонується достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї i обрати новий склад органiв.

Постановили:

1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, а саме:
• Мудрої Ольги Миколаївни;
• Лук’янець Оксани Володимирiвни.
2. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, а саме:
• Шестакова Сергiя Володимировича;
• Близнюк Iнни Петрiвни.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 819 121 що складає 99,9960 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 6 252 що складає 00,0019 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 6 958 що складає 00,0021 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №22).

Перед голосуванням з наступного питання, представник лiчильної комiсiї Доценко О.В. додатково роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

3. Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” (Лукача Людвига Iвановича) обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:
• Вереб Арпад Арпадович;
• Зарева Iван Iванович;
• Гусаренко Вячеслав Михайлович;
• Лошак Костянтин Анатолiйович.

Результати кумулятивного голосування

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голоси.

Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування: 1 323 329 324.

Подано голосiв:

Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата Кiлькiсть голосiв
Вереб Арпад Арпадович
Рiк народження – 1977.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Закарпатський державний унiверситет, iнженер-системотехнiк.
Мiсце роботи: заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 15 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 330 818 135
Зарева Iван Iванович
Рiк народження – 1972.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища - Київський мiжнародний унiверситет цивiльної авiацiї, iнженер з автоматизацiї.
Мiсце роботи: директор з якостi ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 25 рокiв
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 330 818 135
Гусаренко Вячеслав Михайлович Рiк народження – 1955.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Вище вiйськове училище збройних сил СРСР iм. Фрунзе.
Мiсце роботи: заступник директора ТОВ “Охоронна агенцiя “Козацька стрiла”.
Загальний стаж роботи – 36 рокiв
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 330 814 135
Лошак Костянтин Анатолiйович Рiк народження – 1969.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Нацiональна академiя оборони України.
Мiсце роботи: директор технiчний ЗАТ “КССРЗ”.
Загальний стаж роботи – 27 рокiв
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 330 814 135

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №23).
4. Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” (Лукача Людвига Iвановича) обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства:
• Шишов Олексiй Станiславович;
• Середа Вiктор Володимирович;
• Феделиш Вiталiй Миколайович.

Результати кумулятивного голосування

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голоси.

Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування: 992 496 993.

Подано голосiв:

Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата Кiлькiсть голосiв
Шишов Олексiй Станiславович Рiк народження – 1966.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Кам’янець-Подiльський воєнний iнженерний iнститут.
Мiсце роботи – заступник голови правлiння ПрАТ “Транссегнал”.
Загальний стаж роботи – 29 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 330 820 540
Середа Вiктор Володимирович
Рiк народження – 1965.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Академiя пожежної безпеки МНС України.
Мiсце роботи – начальник штабу цивiльного захисту – iнженер пожежної безпеки ЗАТ “КССРЗ”.
Загальний стаж роботи – 31 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 330 814 541
Феделиш Вiталiй Миколайович
Рiк народження – 1974.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Ужгородський нацiональний унiверситет, викладач нiмецької мови та лiтератури.
Мiсце роботи – директор з зовнiшньоекономiчної дiяльностi ПАТ “Мукачевський “Точприлад”.
Загальний стаж роботи – 17 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 330 824 721

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №24).

5. Затвердити умови договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства згiдно додатку.
6. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
7. Затвердити умови договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно додатку.
8. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства.
Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 330 832 331 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 330 814 721 що складає 99,9947 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 3 813 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 439 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 2 400 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 6 958 що складає 00,0021 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №25).

Щодо порядку ведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства заперечень та зауважень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” повiдомив акцiонерам, що всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.

На пiдставi того, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.