Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2013 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітностіПРИМIТКИ ДО ЗВIТНОСТI ЗА 2013 РIК
(в тис. грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" функцiонує у формi Публiчного акцiонерного товариства.

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провiдних виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, що спецiалiзується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберiгання нафти i газу; пунктiв комерцiйного облiку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцiй ; електричної iзоляцiї i електрохiмiчного захисту газопроводiв.
Юридична та фактична адреса Товаритства: 88010, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.. Болгарська,3
Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своєї органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була затверджена керiвництвом Компанiї до випуску 03 лютого 2014 року.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.

Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

Витрати на позики
Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток та звiльнення працiвникiв. В кiнцi року проведена iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток, розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток та вихiдної допомоги при звiльненнi.

Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески до Мiнiстерства доходiв i зборiв України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.


Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.


(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи

Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

(г) Податкове та iнше законодавство

Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.

(д) Резерв сумнiвних боргiв

Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.

6. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг 449
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 1 090
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 20 453
Всього 21 992
7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Собiвартiсть товарiв 382
Собiвартiсть готової продукцiї 16639
Всього 17021

Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 4058
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 5501
Амортизацiя 11332
Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше) 1968
Iншi витрати 680
Всього 17021
8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1415
Амортизацiя 160
Податки 543
Професiйнi послуги
Послуги зв'язку 30
Матерiальнi витрати 40
Страхування майна
Послуги банку 32
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi ,аудиторськi 31
Витрати на вiдрядження 12
Iншi 519
Всього 2781
9. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 107
Витрати тари та тарних матерiалiв 41
Транспортнi витрати 151
Амортизацiя 1
Матерiальнi витрати 1
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя,затрати на експертизу 53
ПММ на збут
Митнi послуги
Iншi 152
Всього 506
10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 550 545
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 1917 581
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 5
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 45
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 1571
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 10
Iншi доходи(витрати) 124 1999
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 3
Всього 4207 3143
11 ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Вiдсотки за кредит - 2093
Iншi фiнансовi витрати 5 11
Всього 5 2104
12 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чи
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Доходи (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв - -
Iншi доходи (витрати) вiд звичайної дiяльностi - 599
Всього - 599

13 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталi 2011 року до 16% у 2014 роцi. Сума податку на прибуток за пiдсумками 2013 року становить 34 тисю грн. гривень. .

14 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2013 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином
(тис. грн.)
Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 557 067 1 013 061 7 124 156 908 4 196 12 817 1 751 173
Придбано основних засобiв 45 932 6 20 8 1011
Вибуло 152 0 0 152
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 557 112 1 013 841 7 130 156 928 4204 12 817 0 1752032
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1362873

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 33284
Вибуло 31479

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1364678
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 387354
14.ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
тис грн
Запаси 31 грудня 2013 року
Сировина i матерiали 5 945
Паливо 2
Тара i тарнi матерiали 46
Будiвельнi матерiали
Запаснi частини 6 581
Iншi матерiали 1 681
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 55
Незавершене виробництво 826
Готова продукцiя 9 973
Товари
Всього 25 109
15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2013 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:
тис.грн
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 3160
Iнша дебiторська заборгованiсть 345260
Всього 348420

16. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2013 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином: тис.грн
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Аванси постачальникам 0
Iншi оборотнi активи 1036
Всього 1036

Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.
17. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином: тис.грн
Поточнi податковi активи та зобов'язання 31 грудня 2013 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 8
Податок на додану вартiсть
Мiсцевi податки та збори 8
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 31
Податок на прибуток -
Податок з доходiв фiзичних осiб 31
Ресурснi платежi 0

18. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
тис.грн
Грошовi кошти 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 112
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках 0
Всього 112
19. КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Товариства становить 100000 грн., роздiлений на 87806164 простих iменних акцiй .

20. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство має Довгостроковi кредити на суму 196996 тис .грн, та короткотермiновi -11758 тис.грн
21. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
тис.грн
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 6476
Iнша кредиторська заборгованiсть за отримане обладнання та послуги 203816
Всього 210292
22. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2013 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
тис.грн
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Передплати отриманi
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 31
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 214
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 117
Всього 362

23. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Операцiйне середовище
Економiка України демонструє деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi, вплив яких не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Оскiльки такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. В результатi цього, дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Слiд зауважити, що українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Внаслiдок свiтової фiнансової кризи вiдбулося зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльнiсть на ринках капiталу, iстотне погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах, керiвництво вживає всi необхiднi заходи. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

Оподаткування
У зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю в Українi, регiональне i загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.
Юридичнi питання
В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.
24. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв Товариство управляє своїм капiталом. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.
25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
26. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ця фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 03 лютого 2014 року.


(в тис. грн.)

1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" функцiонує у формi Публiчного акцiонерного товариства.

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провiдних виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, що спецiалiзується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберiгання нафти i газу; пунктiв комерцiйного облiку витрати газу; енергетичного обладнання компресорних станцiй ; електричної iзоляцiї i електрохiмiчного захисту газопроводiв.
Юридична та фактична адреса Товаритства:88010, Закарпатська область, м. Ужгород, вул.. Болгарська,3
Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своєї органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2013 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була затверджена керiвництвом Компанiї до випуску 03 лютого 2014 року.


3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Основнi засоби
Основнi засоби, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.

Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.


Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.


Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.


Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.

Строковi депозити
Строковi депозити включають в себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

Витрати на позики

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток та звiльнення працiвникiв. В кiнцi року проведена iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток, розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток та вихiдної допомоги при звiльненнi.Запаси


Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

Передплати постачальникам


Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.
Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi взагалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць. Податковi активи та зобов'язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, якщо тимчасовi рiзницi пов'язанi з гудвiлом або виникають внаслiдок первiсного визнання iнших активiв i зобов'язань в рамках угод (крiм угод по об'єднанню бiзнесу), якi не впливають нi на оподатковуваний, нi на бухгалтерський прибуток.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, якщо iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу або власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку або безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески до Мiнiстерства доходiв i зборiв України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв

Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої вартостi винагороди, отриманої або яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi в ходi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть (ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi або очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


Перерахунок iноземної валюти

Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Iнформацiя за сегментами

Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.


Умовнi зобов’язання та активи

Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ

Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.
У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок - Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.


(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи

Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

(г) Податкове та iнше законодавство

Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.

(д) Резерв сумнiвних боргiв

Компанiя регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
6. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг 449
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 1 090
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 20 453
Всього 21 992
7. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Собiвартiсть реалiзованих послуг
Собiвартiсть товарiв 382
Собiвартiсть готової продукцiї 16639
Всього 17021


Собiвартiсть реалiзацiї за видами витрат була представлена наступним чином:


Тис.грн
2013 рiк
Собiвартiсть матерiалiв та напiвфабрикатiв 4058
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 8116
Амортизацiя 11332
Комунальнi послуги (опалення, освiтлення, водопостачання, iнше) 1968
Iншi витрати 680
Всього 26154


8. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 1415
Амортизацiя 160
Податки 543
Професiйнi послуги
Послуги зв'язку 30
Матерiальнi витрати 40
Страхування майна
Послуги банку 32
Юридичнi послуги, iнформацiйно-консультацiйнi ,аудиторськi 31
Витрати на вiдрядження 12
Iншi 519
Всього 2781

9. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 107
Витрати тари та тарних матерiалiв 41
Транспортнi витрати 151
Амортизацiя 1
Матерiальнi витрати 1
Iнспекцiя ваги i вологостi, сертифiкацiя,затрати на експертизу 53
ПММ на збут
Митнi послуги
Iншi 152
Всього 506
10. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ

Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Доходи (витрати) вiд купiвлi-продажу iноземної валюти 550
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 1917 581
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 5
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 45
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 1571
Доходи вiд вiдшкодування ранiше списаних активiв 10
Iншi доходи(витрати) 124
Утримання об’єктiв житлово-комунального i соцiально-культурного призначення 3
Всього 4207 599
11 ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Вiдсотки за кредит - 2093
Iншi фiнансовi витрати - 11
Всього - 2104
12 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2013 рiк
доходи витрати
Доходи (витрати) вiд не операцiйної курсової рiзницi - -
Доходи вiд безоплатно отриманих активiв - -
Iншi доходи (витрати) вiд звичайної дiяльностi -
Всього -

13 ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Податковий Кодекс України був офiцiйно прийнятий в груднi 2010 року. Згiдно з Кодексом ставка податку на прибуток буде знижуватися з 25% в першому кварталi 2011 року до 16% у 2014 роцi. Сума податку на прибуток за пiдсумками 2013 року становить 147 869,00 гривень. .


14 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2013 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином
(тис. грн.)
Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 557 067 1 013 061 7 124 156 908 4 196 12 817 1 751 173
Придбано основних засобiв 45 932 6 20 1 003
Вибуло 152 0 0 152
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 557 112 1 013 841 7 130 156 928 4 196 12 817 0 1 752 024
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1 374 200

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 11 473
Вибуло 21 957
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1 363 716
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 388 308


14.ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:

Запаси 31 грудня 2013 року
Сировина i матерiали 5909
Паливо 5
Тара i тарнi матерiали 57
Будiвельнi матерiали 854
Запаснi частини 6271
Iншi матерiали 810
Малоцiннi та швидкозношуванi предмети 302
Незавершене виробництво 2051
Готова продукцiя 11412
Товари 88
Всього 27759
15. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2013 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:

Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 2491

Iнша дебiторська заборгованiсть 594924
Всього 597 415

16. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2013 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином:
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Аванси постачальникам 0
Iншi оборотнi активи 440460
Всього 440460


Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.

17. ПОТОЧНI ПОДАТКОВI АКТИВИ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Поточнi податковi активи та зобов'язання Товариства були представленi наступним чином:

Поточнi податковi активи та зобов'язання 31 грудня 2013 року
Поточнi податковi активи, в т. ч.: 7,890
Податок на додану вартiсть
Мiсцевi податки та збори 7,890
Поточнi податковi зобов'язання , в т. ч. 10,654
Податок на прибуток -
Податок з доходiв фiзичних осiб 31,0
Ресурснi платежi 0

18. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2013 року грошовi кошти були представленi наступним чином:

Грошовi кошти 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 112
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках 0
Всього 112
19. КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2013 року статутний капiтал Товариства становить 100000 грн., роздiлений на 87806164 простих iменних акцiй .


20. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство має Довгостроковi кредити на суму 196996 тис .грн, та короткотермiновi -11758 тис.грн
21. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2013 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 0
Iнша кредиторська заборгованiсть за отримане обладнання та послуги 440460
Всього 440460
22. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2013 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:

Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2013 року
Передплати отриманi 1287
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 31
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 214
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 117
Всього 1649

23. УМОВНI ТА КОНТРАКТНI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Операцiйне середовище

Економiка України демонструє деякi особливостi, притаманнi перехiднiй економiцi, вплив яких не дозволяє нацiональнiй валютi бути лiквiдним засобом платежу за межами України. Оскiльки такi особливостi характеризуються, але не обмежуються, низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю.
Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової систем, а також економiки в цiлому. В результатi цього, дiяльностi в Українi властивi ризики, яких не iснує в умовах бiльш розвинених ринкiв.
Слiд зауважити, що українська економiка схильна до впливу ринкового спаду i зниження темпiв розвитку свiтової економiки. Внаслiдок свiтової фiнансової кризи вiдбулося зниження валового внутрiшнього продукту, нестабiльнiсть на ринках капiталу, iстотне погiршення лiквiдностi в банкiвському секторi та посилення умов кредитування всерединi України. Незважаючи на заходи, що вживаються Урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектора i забезпечення лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до джерел капiталу, а також вартостi капiталу для Товариства та її контрагентiв, що може вплинути на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Товариства.
Для забезпечення стiйкостi бiзнесу Товариства в нинiшнiх умовах, керiвництво вживає всi необхiднi заходи. Однак, несподiванi погiршення в економiцi можуть негативно впливати на результати дiяльностi Товариства i фiнансове становище. Ефект такого потенцiйно негативного впливу не може бути достовiрно оцiнений.

Оподаткування

У зв'язку з нестабiльною економiчною ситуацiєю в Українi, регiональне i загальнодержавне податкове законодавство постiйно змiнюються. Крiм того, трапляються випадки їх непослiдовного застосування, тлумачення i виконання. Недотримання законiв та нормативних актiв України може призвести до накладення серйозних штрафiв i пенi. В результатi майбутнiх податкових перевiрок можуть бути виявленi додатковi зобов'язання, якi не будуть вiдповiдати податковiй звiтностi Товариства. Такими зобов'язаннями можуть бути власне податки, а також штрафи i пеня; та їх розмiри можуть бути iстотними. У той час як Товариство вважає, що воно вiдобразило всi операцiї у вiдповiдностi з чинним податковим законодавством, iснує велика кiлькiсть податкових норм i норм валютного законодавства, в яких присутня достатня кiлькiсть спiрних моментiв, якi не завжди чiтко i однозначно сформульованi.

Юридичнi питання

В процесi звичайної дiяльностi Товариство не залучене в судовi розгляди i до нього не висуваються iншi претензiї.

24. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

Для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв Товариство управляє своїм капiталом. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.

25. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ

Пiсля 31 грудня 2013 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

26. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI

Ця попередня фiнансова звiтнiсть за 2013 рiк, була затверджена до надання керiвництвом Товариства 03 лютого 2014 року.

д/н

д/н

д/н