Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

(посада)

 

 

(підпис)

М.П.

Качур Михайло Васильович

(прізвище та ініціали керівника)

 

   

24.04.2015

(дата)Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ 00153608
4. Місцезнаходження Україна, 88000, Закарпатська область, -, Ужгород, Болгарська, 3
5. Міжміський код, телефон та факс (0312) 66-05-66, 66-04-85
6. Електронна поштова адреса turbogaz@turbogaz.com


ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

(дата)

2. Річна інформаця опублікована у

81, Бюлетень «Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку»

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)


3. Річна інформація розміщена на сторінці

www.turbogaz.pat.ua

(адреса сторінки)

в мережі Інтернет

(дата)