Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1752032 1738025 0 0 0 0
будівлі та споруди 557112 554484 0 0 557112 554484
машини та обладнання 1013841 1009976 0 0 1013841 1009976
транспортні засоби 7130 2189 0 0 7130 2189
інші 161132 158955 0 0 161132 158955
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 1752032 1738025
Опис Будинки, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Земельнi дiлянки Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 557 112 1 013 841 7 130 156 928 4 204 12 817 1 752 032
Придбано основних засобiв 399 8 150 15 444 17 9 049
Вибуло 3 027 12 015 4 955 2 613 446 23 056
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 554 484 1 009 976 2 190 154 759 4 221 12 371 0 1 738 025
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року 1362873

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод 11271
Вибуло 20517

Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду 1364954
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 373071

У свїй виробничiй дiяльностi пiдприємство використовує обладнання встановлене i виготовлене у 80-х роках 20 ст. Ступiнь зносу на даний момент 78%. Оскiльки обладнання аутентичне, - вироблене по заказу, ремонт таких станкiв дуже дорогий , що суутєво збiльшує вартiсть ремонтованих об'єктiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 447376 478711
Статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Опис 13.2. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента
За звiтний перiод
Розрахункова вартiсть чистих активiв
Скоригований статутний капiтал
Статутний капiтал
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався
вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення No 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення
(стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв-
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання
- Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду
складає 448711 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 100000 тис.грн. На
кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає, тобто
скоригована сума статутного капiталу складає 100000 тис.грн. Тобто, розрахункова
вартiсть чистих активiв станом на 31.12.2014р. бiльше суми скоригованого статутного
капiталу на 348711 тис.грн.
Згiдно ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України у разi, якщо по
закiнченню другого або кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
буде меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому порядку.Зменшення статутного капiталу не
вимагається.
Товариство планує зменьшити збитки в наступному
перiодi