Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Придбання, зберiгання, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"57677618.11.2011Державна служба України з контролю за наркотиками18.11.2016
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї документу.
Дiяльнiсть з використання джерел iонiзуючого випромiнювання00015904.05.2011Захiдна Державна iнспекцiя з ядерної та радiацiйної безпеки дердатомрегулювання України04.05.2019
Опис:
Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї планується продовжити термiн дiї документу.
На право виготовлення i застосування в Республiцi Беларусь технiчних пристроїв на об`єктах пiднаглядних Держпромнагляду11-1-181-201311.06.2013Мiнiстерство по надзвичайним ситуацiям Республiки Беларусь10.06.2018
Опис:
За наявностi виробничої необхiдностi термiн дiї дозволу пiсля його закiнчення буде подовжений.
На виконання робiт пiдвищеної небезпеки156.14.2117.04.2014Територiальне Управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпа17.04.2019
Опис:
Товариство не планує вiдмови вiд отриманого дозволуї та планує продовжити його дiю по закiнченню термiну дiї чинного дозволу.
На експлуатацiю машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки157.14.2117.04.2014Територiальне Управлiння Державної служби гiрничого нагляду та промислової безпеки України у Закарпа17.04.2019
Опис:
Товариство не планує вiдмови вiд отриманого дозволуї та планує продовжити його дiю по закiнченню термiну дiї чинного дозволу.
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв29259326.05.2014Мiнiстерство промислової полiтики України26.05.2019
Опис:
Товариство не планує вiдмови вiд отриманої лiцензiї та планує продовжити її дiю по закiнченню термiну дiї чинної лiцензiї.
Заготiвля, переробка, металургiйна переробка металобрухту чорних металiв29259326.05.2014Мiнiстерство промислової полiтики України26.05.2019
Опис:
Товариство не планує вiдмови вiд отриманої лiцензiї та планує продовжити її дiю по закiнченню термiну дiї чинної лiцензiї.