Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2014
Кворум зборів** 76.74
Опис П Р О Т О К О Л
загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Мiсце проведення: Актовий зал ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, вул. Болгарська, 3, м. Ужгород, Україна , 88000.
Дата проведення: 22 квiтня 2014 року
Реєстрацiя учасникiв зборiв: 09 годин 00 хвилин – 09 годин 45 хвилин
Початок роботи зборiв: 10 годин 00 хвилин
Дата складення перелiку акцiонерiв,
якi мають право на участь у загальних зборах:

станом на 24 годину 16 квiтня 2014 року
Загальна кiлькiсть осiб, включених
до перелiку акцiонерiв, якi мають
право на участь у загальних зборах:

2 427 (двi тисячi чотириста двадцять сiм)

Вiдповiдно до п.9.2 Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Ужгородськiй Турбогаз” Загальнi збори розпочалися з доповiдi голови реєстрацiйної комiсiї – Король Н.I. про результати реєстрацiї учасникiв Загальних зборiв та наявнiсть кворуму (Протокол обрання голови реєстрацiйної комiсiї додається. Додаток №1). Король Н.I. повiдомила наступне:
Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв – власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах: 306 979 308, що становить 76,7448 % вiд загальної кiлькостi голосiв (протокол про пiдсумки реєстрацiї учасникiв, перелiк акцiонерiв (учасникiв), якi зареєструвалися для участi у Загальних зборах, довiреностi на право участi представникiв - Додатки № 2, 3, 4).
Голосування на Загальних зборах акцiонерiв проводиться за принципом: одна акцiя один голос.
Згiдно ст. 41 Закону України „Про акцiонернi товариства” та Статуту ПАТ „Ужгородський Турбогаз” кворум для проведення зборiв є. Збори вважаються вiдкритими.
На пiдставi п. 8.3.12 Статуту Товариства, п.п. 7.5, 7.13 Положення про Загальнi збори ПАТ „Ужгородський Турбогаз”, п.п. 4.2.12, 4.2.13 Положення про Наглядову раду ПАТ „Ужгородський Турбогаз”, Наглядова Рада призначила наступний чисельний та персональний склад робочих органiв
Загальних зборiв (Протокол № 12 вiд 7 квiтня 2014 року):
Голова загальних зборiв – акцiонер – Гудов Костянтин Володимирович.
Секретар Загальних зборiв – Голiнка Марiя Петрiвна.
Реєстрацiйна комiсiя у складi:
• Бевза Андрiй Сергiйович;
• Король Надiя Iванiвна;
• Мовчан Лариса Петрiвна;
• Добонiй Наталiя Миронiвна;
• Мийсарош Мелiта Iванiвна;
• Рибчанська Яна Леонiдiвна.

Президiя у складi:
• Гудов Костянтин Володимирович - - акцiонер ПАТ „Ужгородський Турбогаз”
• Качур Михайло Васильович - Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Вiдкрив Загальнi збори акцiонерiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз” Голова Загальних зборiв акцiонерiв Гудов Костянтин Володимирович.
У вiдповiдностi до п. 9.6. Положення про Загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Голова Зборiв проiнформував учасникiв про присутнiсть на Зборах радникiв та членiв Наглядової Ради, Ревiзiйної комiсiї, директора Товариства, iнших посадових осiб Товариства та представника профспiлки, повiдомив, що жодного представника засобiв масової iнформацiї не акредитовано. Пiсля цього, ознайомив акцiонерiв з порядком денним Загальних зборiв та регламентом розгляду питань порядку денного Загальних зборiв.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:


1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2014 рiк.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства у 2013 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2013 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
10. Про змiни в складi органiв управлiння.
11. Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

У вiдповiдностi до роздiлу 9 Положення про загальнi збори ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, встановлено наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
• основна доповiдь – до 30 хвилин;
• спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
• виступи при обговореннi питань Порядку денного – до 5 хвилин;
• довiдки – до 3 хвилин;
• запитання – до 3 хвилин;
• вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин;
• зауваження – до 2 хвилин;
• кожнi 2 години роботи зборiв перерва – вiд 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборiв.

Питання 1

Слухали:
Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол № 12 вiд 07 квiтня 2014 року) уповноважила членiв реєстрацiйної комiсiї провести пiдрахунок голосiв з даного питання порядку денного та рекомендувала Загальним зборам акцiонерiв обрати членiв реєстрацiйної комiсiї в повному складi до лiчильної комiсiї. Запропонував пiдтримати рiшення Наглядової ради.

Постановили:

1. Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у складi:
• Бевза Андрiй Сергiйович;
• Король Надiя Iванiвна;
• Мовчан Лариса Петрiвна;
• Добонiй Наталiя Миронiвна;
• Мийсарош Мелiта Iванiвна;
• Рибчанська Яна Леонiдiвна.
2. До обрання Лiчильної комiсiї уповноважити Реєстрацiйну комiсiю проводити пiдрахунок голосiв Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
4. Зауважити, що договiр про виконання повноважень лiчильної комiсiї не укладається.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 975 243 що складає 99,9987 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №5).

Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Питання 2

Слухали:
Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2014 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №6)

Постановили:
Затвердити звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2013 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2014 рiк.
Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 975 682 що складає 99,9988 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №7)

Питання 3
Слухали:
Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.


Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №8)

Постановили:
Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 972 789 що складає 99,9979 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" -0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 3 706 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали:
Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2013 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №10)

Постановили:
Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2013 роцi.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 972 789 що складає 99,9979 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 3 706 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали:
Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк.

Доповiдач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №12)

Постановили:
Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2013 рiк.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 966 976 що складає 99,9960 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 893 що складає 00,0009 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 3 626 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 3 813 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №13).

Питання 6

Слухали:
Розподiл прибутку Товариства у 2013 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2013 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi.

Доповiдач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Доповiдь додається. Додаток №14)

Постановили:
1. Вiдмiтити, що за 2013 рiк чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства становив 16 000,00 (шiстнадцять тисяч) грн. 00 коп.
2. Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2013 рiк таким чином:
• 5% - 800,00 (вiсiмсот) грн. 00 коп. направити на формування резервного фонду.
• 95% - 15 200,00 (п'ятнадцять тисяч двiстi) грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва.
• Фонд виплати дивiдендiв за 2013 рiк не формувати. Дивiденди за 2013 рiк не нараховувати.
3. Затвердити на 2014 рiк наступнi нормативи розподiлу прибутку Товариства:
• Резервний фонд – 5%
• Фонд виплати дивiдендiв – не формувати
• На розвиток виробництва – 95%

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 968 350 що складає 99,9964 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 4 519 що складає 00,0015 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 3 626 що складає 00,0012 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №15).

Питання 7

Слухали:
Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Доповiдь додається. Додаток №16)Постановили:
1. Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, що можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення у зв’язку з продовженням строку дiї Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №655м-01-07 вiд 26.06.2007р. до 02.12.2016р. та Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28.09.2007р. до 26.12.2016р. укладених мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Ужгородський Турбогаз», а саме:
• характер правочину – внесення вiдповiдних змiн до дiючого Договору iпотеки цiлiсного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 вiд 27.06.2007 р., укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Ужгородський Турбогаз», посвiдченого Рвач Ж.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу 27 червня 2007 року за №2206-д,
Гранична сукупна вартiсть правочину, що є попередньо схваленими у п.1 цього рiшення, не може перевищувати 700 000 000 (сiмсот мiльйонiв) грн. 00 коп.
1.1. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення правочинiв, що є попередньо схваленими у п.1 цього рiшення, на умовах, визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», та вчинення iнших дiй, необхiдних для їх належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
2. Попередньо схвалити наступний значний правочин, що може вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення у зв’язку з продовженням строку дiї Договору про вiдновлювальну кредитну лiнiю № 1299-09 вiд 16.02.2009 р. до 12.02.2016 р., укладеного мiж ТОВ «Прогрес Груп» та АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», та збiльшенням суми кредитування з 100 000 000,00 грн. до 106 000 000,00 грн. за Договором про вiдновлювальну кредитну лiнiю № 1271-08 вiд 05.11.2008 р., укладеного мiж ТОВ «Прогрес Груп» та АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», а саме:
• характер правочину – внесення вiдповiдних змiн до Договору iпотеки №2777И/0809 вiд 31.08.2009 р., укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (посвiдчений 31.08.2009 року Швайкою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №569),
Гранична сукупна вартiсть правочину, що є попередньо схваленим у п.2 цього рiшення, не може перевищувати 31 000 000 (тридцять один мiльйон) грн. 00 коп.
2.1. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення правочину, що є попередньо схваленим у п.2 цього рiшення, на умовах, визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», та вчинення iнших дiй, необхiдних для його належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
3. Попередньо схвалити наступний значний правочин, що може вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення у зв’язку з продовженням строку дiї Договору про вiдновлювальну кредитну лiнiю № 1282-09 вiд 16.02.2009 р. до 11.02.2015 р., укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Київсоюзшляхпроект», а саме:
• характер правочину – внесення вiдповiдних змiн до Договору iпотеки № 2800/0909 вiд 16.10.2009 р., укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (посвiдченого 16.10.2009 року Швайкою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №640),
Гранична сукупна вартiсть правочину, що є попередньо схваленим у п.3 цього рiшення, не може перевищувати 26 000 000 (двадцять шiсть мiльйонiв) грн. 00 коп.
3.1. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення правочину, що є попередньо схваленим у п.3 цього рiшення, на умовах, визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», та вчинення iнших дiй, необхiдних для його належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.
4. Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення, наступного характеру:
• правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу нерухомого майна Товариства;
• правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу земельних дiлянок Товариства,
Гранична сукупна вартiсть правочинiв, що є попередньо схваленими у п.4 цього рiшення, не може перевищувати 35 000 000 (тридцять п’ять мiльйонiв) грн. 00 коп.
4.1. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення правочинiв, що є попередньо схваленими у п.4 цього рiшення, та вчинення iнших дiй, необхiдних для їх належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 973 602 що складає 76,7434 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 4 000 що складає 00,0010 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 706 що складає 00,0004 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №17).


Питання 8

Слухали:
Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.


Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Редакцiя Статуту додається. Додаток №18)

Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новiй редакцiї згiдно Додатку №18.
2. Затвердити Статут публiчного акцiонерного товариства “Ужгородський Турбогаз” в новiй редакцiї згiдно Додатку №18.
3. Право пiдпису Статуту в новiй редакцiї надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 974 869 що складає 99,9986 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №19).

Питання 9

Слухали:
Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

Постановили:
Гудов К.В. повiдомив акцiонерам, що в строки, встановленi ст. 38 Закону України “Про акцiонернi товариства”, акцiонерами не було внесено жодних пропозицiй щодо питання 9 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 975 682 що складає 99,9988 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №20).Питання 10

Слухали: Про змiни в складi органiв управлiння.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ „Ужгородський Трбогаз”

Гудов К.В. повiдомив про те, що надiйшла пропозицiя акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Тубогаз” Лукача Людвiга Iвановича i Голiнки Марiї Петрiвни, згiдно якої пропонується достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради та Ревiзiйної комiсiї i обрати новий склад органiв.

Постановили:
Питання 10.1

1. Достроково припинити повноваження всiх членiв Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, а саме:
• Лошака Костянтина Анатолiйовича;
• Гусаренка Вячеслава Михайловича;
• Зарева Iвана Iвановича;
• Вереба Арпада Арпадовича.

2. Достроково припинити повноваження всiх членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, а саме:
• Шишова Олексiя Станiславовича;
• Середа Вiктора Володимировича;
• Феделиша Вiталiя Миколайовича.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 976 495 що складає 99,9991 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 000 що складає 00,0007 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 813 що складає 00,0003 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток № 21, 22).

Перед голосуванням з наступного питання, Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. додатково роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення кумулятивного голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Питання 10.2

3. Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвига Iвановича обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:
• Вереб Арпад Арпадович;
• Булiч Юрiй Васильович;
• Васильєв Анатолiй Анатолiйович;
• Пiшковцiй Тетяна Вiкторiвна.

Результати кумулятивного голосування

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голоси.

Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування: 1 227 917 232.


Подано голосiв:

Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата Кiлькiсть голосiв
Вереб Арпад Арпадович
Рiк народження – 1977.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Закарпатський державний унiверситет, iнженер-системотехнiк.
Мiсце роботи: заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 16 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 306 964 355
Булiч Юрiй Васильович Рiк народження – 1965.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Хмельницький нацiональний унiверситет Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України.
Мiсце роботи: Заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608).
Загальний стаж роботи – 31 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 306 994 959
Васильєв Анатолiй Анатолiйович Рiк народження – 1974.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Львiвський iнститут внутрiшнiх справ при нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ України.
Мiсце роботи: Головний юрисконсульт ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608).
Загальний стаж роботи – 20 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 306 970 755
Пiшковцiй Тетяна Вiкторiвна Рiк народження – 1964.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Київський державний унiверситет iменi Т.Г.Шевченка.
Мiсце роботи: юрисконсульт ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 29 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради. 306 968 707

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №23).


Питання 10.3

4. Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Голiнка Марiї Петрiвни обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства:
• Запольнов Олександр Вiкторович;
• Величко Iван Миколайович;
• Царинська Олена Володимирiвна.

Результати кумулятивного голосування

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голоси.

Кiлькiсть голосiв для кумулятивного голосування: 920 937 924.


Подано голосiв:

Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата Кiлькiсть голосiв
Запольнов Олександр Вiкторович Рiк народження – 1977.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Київська державна академiя водного транспорту iм. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Мiсце роботи – начальник вiддiлу матерiального-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї ПАТ КССРЗ (ЄДРПОУ 03149949).
Загальний стаж роботи – 8 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 306 975 591
Величко Iван Миколайович Рiк народження – 1981.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Державний вищий навчальний заклад «Київський Нацiональний Унiверситет iм. Вадима Гетьмана».
Мiсце роботи – начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ” (ЄДРПОУ 03149949).
Загальний стаж роботи – 12 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 306 973 355
Царинська Олена Володимирiвна Рiк народження – 1979.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Мукачiвський технологiчний iнститут.
Мiсце роботи – начальника планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 15 рокiв.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї. 306 972 694

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №24).

Питання 10.4

5. Затвердити умови договорiв, що укладаються з членами Наглядової ради Товариства згiдно додатку.
6. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
7. Затвердити умови договорiв, що укладаються з членами Ревiзiйної комiсiї Товариства згiдно додатку.
8. Уповноважити директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качура Михайла Васильовича на пiдписання договорiв з членами ревiзiйної комiсiї Товариства.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 977 682 що складає 99,9995 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №25).

Питання 11

Слухали:
Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв
ПАТ „Ужгородський Трбогаз”
Постановили:
Затвердити наступнi договори укладенi ПАТ "Ужгородський Турбогаз":

• Договiр про внесення змiн (посвiдчений 11.09.2013 року Зубковою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №1090), до Iпотечного договору №2777И/0809 вiд 31.08.2009 року (посвiдчений 31.08.2009 року Швайкою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №569). Сторони договору: Iпотекодавець – ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Iпотекодержатель – ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит»;
• Договiр про внесення змiн (посвiдчений 11.09.2013 року Зубковою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №1089) до Договору iпотеки №2800/0909 вiд 16.10.2009 року (посвiдченого 16.10.2009 року Швайкою О.Л., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №640). Сторони договору: Iпотекодавець – ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Iпотекодержатель – ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит»;
• Договiр про внесення змiн (посвiдчений 08.04.2014 року Рвач Ж.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №918) до Договору iпотеки цiлiсного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 вiд 27.06.2007р. (посвiдченого 27.06.2007 року Рвач Ж.В., приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим №2206-д). Сторони договору: Iпотекодавець – ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Iпотекодержатель – ПАТ «Банк «Фiнанси та Кредит».

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 306 979 308 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 306 974 802 що складає 99,9985 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 2 880 що складає 00,0009 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 1 626 що складає 00,0005 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №26).


Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довiв до вiдома акцiонерiв, що всi питання порядку денного вичерпанi. Результати голосування та прийнятi рiшення доведенi до вiдома акцiонерiв (їх представникiв) до закриття загальних зборiв.
Зауважень до реєстрацiї учасникiв загальних зборiв не надiйшло. Зауважень до ведення зборiв не надiйшло. Всi рiшення загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.
Всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.
На пiдставi того, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.


Голова зборiв К.В. Гудов


Секретар зборiв М.П. Голiнка
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.