Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя"ОМЕГА"
Організаційноправова форма Приватне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 21626809
Місцезнаходження Україна, Київська область, -, Київ, 04053, Обсерваторна, 17А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 569356
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг в Українi
Дата видачі ліцензії або іншого документа 27.01.2011
Міжміський код та телефон (044) 216-68-81
Факс 216-68-16
Вид діяльності Надання послуг з страхування
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційноправова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження Україна, Київська область, -, Київ, 04071, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон 0442791078
Факс 0442791078
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис д/в

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КрАЗ-Капiтал"
Організаційноправова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 37015845
Місцезнаходження Україна, Полтавська область, -, Кременчук, 39631, проїзд Ярославський, 2
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності AE286600
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 0536-76-63-07
Факс 0536-76-61-48
Вид діяльності Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис д/н

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи Приватне пiдприємство "АФ "Економiст-Аудит"
Організаційноправова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 33075963
Місцезнаходження Україна, Дніпропетровська область, -, Днiпропетровськ, 49125, Лебедєва-Кумача, 51
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 3440
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.09.2004
Міжміський код та телефон (056)-789 29 77
Факс (056)-789 29 77
Вид діяльності Надання аудиторських послуг
Опис д/н