Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 

Річний звіт за 2014 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ЗВIТНОСТI ЗА 2014 РIК
(в тис.грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" функцiонує у формi Публiчного акцiонерного товариства.

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провiдних виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, що спецiалiзується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберiгання нафти i газу; пунктiв комерцiйного облiку витрат газу; енергетичного обладнання компресорних станцiй ; електричної iзоляцiї i електрохiмiчного захисту газопроводiв.
Юридична та фактична адреса Товариства: 88010, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.. Болгарська,3
Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своєї органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
Ця фiнансова звiтнiсть Компанiї станом на 31 грудня 2014 р. та за рiк, що закiнчився на зазначену дату, була затверджена керiвництвом Компанiї до випуску 03 лютого 2014 року.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби, враховуються у звiтi про фiнансове положення за первинною вартiстю, що включає всi витрати, необхiднi для доведення активу до стану, придатного до використання, за вирахуванням накопиченої амортизацiї i збиткiв вiд знецiнення.
Капiталiзованi витрати включають основнi витрати на модернiзацiю i замiну частин активiв, якi збiльшують термiн їх корисної експлуатацiї або покращують їх здатнiсть генерувати доходи. Витрати на ремонт i обслуговування основних засобiв, якi не вiдповiдають приведеним вище критерiям капiталiзацiї, вiдображаються в звiтi про сукупнi доходи i витрати того перiоду, в якому вони були понесенi.
Сума, що амортизується, – це первинна вартiсть об'єкту основних засобiв або переоцiнена вартiсть, за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Лiквiдацiйна вартiсть активу – це передбачувана сума, яку пiдприємство отримало б на даний момент вiд реалiзацiї об'єкту основних засобiв пiсля вирахування очiкуваних витрат на вибуття, якби даний актив вже досяг того вiку i стану, в якому, iмовiрно, вiн знаходитиметься в кiнцi свого термiну корисного використання.
Амортизацiя основних засобiв призначена для списання суми, що амортизується, впродовж термiну корисного використання активу i розраховується з використанням прямолiнiйного методу.
Лiквiдацiйна вартiсть, термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї передивляються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають вiд оцiнок, зроблених в попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Дохiд або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкту основних засобiв, визначається як рiзниця мiж сумами вiд продажу i балансовою вартiстю активу i признається в прибутках i збитках.
Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи з кiнцевими термiнами використання, придбанi в рамках окремих операцiй, враховуються за вартiстю придбання за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопиченого збитку вiд знецiнення. Амортизацiя нараховується рiвномiрно протягом термiну корисного використання нематерiальних активiв. Очiкуванi термiни корисного використання i метод нарахування амортизацiї аналiзуються на кiнець кожного звiтного перiоду, при цьому всi змiни в оцiнках вiдбиваються в звiтностi без перерахування порiвняльних показникiв.
Нематерiальний актив списується при продажi або коли вiд його майбутнього використання або вибуття не очiкується економiчних вигод. Дохiд або збиток вiд списання нематерiального активу, що є рiзницею мiж чистими сумами вiд вибуття i балансовою вартiстю активу, включається в звiт про сукупнi доходи i витрати у момент списання.

Знецiнення основних засобiв i нематерiальних активiв
Товариство проводить перевiрку наявностi iндикаторiв знецiнення балансової вартостi матерiальних i нематерiальних активiв на кожну звiтну дату. В разi виявлення будь-яких таких iндикаторiв розраховується вiдшкодована вартiсть вiдповiдного активу для визначення розмiру збитку вiд знецiнення (якщо такий є). Якщо неможливо оцiнити вiдшкодовану вартiсть окремого активу, Товариство оцiнює вiдшкодовану вартiсть генеруючої одиницi, до якої вiдноситься такий актив.
Нематерiальнi активи з невизначеним термiном корисного використання i нематерiальнi активи, не готовi до використання, оцiнюються на предмет знецiнення як мiнiмум щорiк i при виявленнi будь-яких ознак можливого знецiнення.
Вiдшкодована вартiсть визначається як бiльша iз справедливої вартостi активу за вирахуванням витрат на реалiзацiю i експлуатацiйної цiнностi. При оцiнцi експлуатацiйної цiнностi, очiкуванi майбутнi потоки грошових коштiв дисконтуються до приведеної вартостi з використанням ставки дисконтування до оподаткування, що вiдображає поточну ринкову оцiнку вартостi грошей в часi i ризикiв, властивих даному активу, вiдносно яких оцiнка майбутнiх грошових потокiв не коректувалася.
Якщо вiдшкодована вартiсть активу (або генеруючої одиницi) виявляється нижчою за його балансову вартiсть, балансова вартiсть цього активу (генеруючої одиницi) зменшується до вiдшкодованої вартостi. Збитки вiд знецiнення вiдразу вiдображаються в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку збиток вiд знецiнення враховується як зменшення резерву по переоцiнцi.
У випадках, коли збиток вiд знецiнення згодом вiдновлюється, балансова вартiсть активу (генеруючої одиницi) збiльшується до суми, отриманої в результатi нової оцiнки його вiдшкодованої вартостi, так, щоб нова балансова вартiсть не перевищувала балансову вартiсть, яка була б визначена, якби по цьому активу (генеруючiй одиницi) не був вiдображений збиток вiд знецiнення в попереднi роки. Вiдновлення збитку вiд знецiнення вiдразу ж вiдображається в прибутках i збитках, за винятком випадкiв, коли актив враховується за оцiненою вартiстю. В цьому випадку вiдновлення збитку вiд знецiнення враховується як збiльшення резерву по переоцiнцi.

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.

Грошовi кошти
Грошовi кошти включають кошти в касi та грошовi кошти на рахунках у банках, а також банкiвськi депозити з початковим строком менше трьох мiсяцiв.
Строковi депозити
Строковi депозити включають себе банкiвськi депозити з початковим строком вiд трьох мiсяцiв до року.

Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть оцiнюється при первинному визнаннi за справедливою вартiстю

Витрати на позики
Витрати на позики,якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу,тобто активу, пiдготовка якого до передбачуваного використання або для продажу обов'язково вимагає значного часу, додаються до вартостi даних активiв до тих пiр, поки цi активи не будуть, в основному, готовi до передбаченого використання або для продажу. Всi iншi витрати на позики визнаються у складi звiту про сукупнi доходи та витрати того перiоду, в якому вони понесенi.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток та звiльнення працiвникiв. В кiнцi року проведена iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток, розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток та вихiдної допомоги при звiльненнi.

Запаси
Запаси складаються, головним чином, iз сировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються за найменшою з двох величин: собiвартостi або чистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховується з використанням методiв ФIФО.

Передплати постачальникам
Передоплати постачальникам вiдображаються за собiвартiстю.

Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток або збиток за рiк являють собою суму поточного та вiдстроченого податку.

Поточний податок
Сума поточного податку визначається виходячи з величини оподатковуваного прибутку за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд прибутку, вiдображеного у звiтi про сукупнi доходи або витрати, через статтi доходiв або витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування в iншi перiоди, а також виключає статтi, якi в загалi не пiдлягають оподаткуванню або вирахуванню для цiлей оподаткування. Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток розраховується з використанням ставок оподаткування, встановлених законодавством, що набрали чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок
Вiдстрочений податок визнається у вiдношеннi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними даними податкового облiку, використовуваними при розрахунку оподатковуваного прибутку. Вiдкладенi податковi зобов'язання, як правило, вiдображаються з урахуванням всiх оподатковуваних тимчасових рiзниць. Вiдстроченi податковi активи вiдображаються з урахуванням всiх тимчасових рiзниць за умови високої ймовiрностi отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатнього для використання цих тимчасових рiзниць.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кiнець кожного звiтного перiоду i зменшується, якщо ймовiрнiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, достатньої для повного або часткового використання цих активiв, бiльш не є високою.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання з податку на прибуток розраховуються з використанням ставок оподаткування (а також положень податкового законодавства), встановлених законодавством, що набрали або практично набрали чинностi на звiтну дату, якi iмовiрно дiятимуть у перiод реалiзацiї податкового активу або погашення зобов'язання. Оцiнка вiдстрочених податкових зобов'язань i активiв вiдображає податковi наслiдки намiрiв Товариства (станом на звiтну дату) у вiдношеннi способiв вiдшкодування або погашення балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто, як що iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що справляється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченi податки визнаються в прибутках i збитках, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до статей, якi безпосередньо вiдносяться до складу iншого сукупного доходу а бо власного капiталу. У цьому випадку вiдповiдний податок також визнається в iншому сукупному прибутку а бо безпосередньо в капiталi вiдповiдно.

Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйний план з визначеними внесками - Товариство здiйснює внески до Мiнiстерства доходiв i зборiв України виходячи з заробiтної плати кожного працiвника. Витрати Товариства за такими внесками включенi до статтi «Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сума включається до витрат того перiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв
Доходи вiд реалiзацiї визнаються в розмiрi справедливої , отриманої а бо яка пiдлягає отриманню, i являють собою суми до отримання за продукцiю та послуги, наданi входi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiї покупцями, знижок та за вирахуванням податку на додану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiї визнаються за умови виконання всiх наведених нижче умов:
? Товариство передало покупцевi всi iстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участь в управлiннi в тiй мiрi, яка зазвичай асоцiюється з правом володiння, i не контролює продану продукцiю;
? Сума доходiв може бути достовiрно визначена;
? Iснує висока вiрогiднiсть отримання економiчних вигод, пов'язаних з операцiєю;
? Понесенi а бо очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послуг визнаються, коли: сума доходiв може бути достовiрно визначена; iснує ймовiрнiсть того, що економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдуть Товариству i понесенi а бо очiкуванi витрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцii, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.


Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язання не визнаються у фiнансовiй звiтностi. Такi зобов'язання розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком тих випадкiв, коли ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, є незначною.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнi судження в процесi застосування облiкової полiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок- Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.


(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи

Податковий кодекс України, а саме роздiл його III, який втупив в дiю з 01.04.2011 року, суттєво змiнив податковi закони i ставки оподаткування. Суми i термiни сторнування тимчасових рiзниць залежать вiд прийняття iстотних суджень керiвництва Товариства на пiдставi оцiнки майбутньої облiкової та податкової вартостi основних засобiв.
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх невикористаних податкових збиткiв в тiй мiрi, в якiй ймовiрно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо буде реалiзувати данi збитки. Вiд керiвництва вимагається прийняття iстотного професiйного судження при визначеннi суми вiдстрочених податкових активiв, якi можна визнати, на основi очiкуваного термiну i рiвня оподатковуваних прибуткiв з урахуванням стратегiї майбутнього податкового планування.

(г) Податкове та iнше законодавство

Українське податкове законодавство та iнша регуляторна база, зокрема валютний контроль та митне законодавство, продовжують змiнюватись. Законодавчi та нормативнi акти не завжди чiтко сформульованi, та можуть тлумачитись мiсцевими, обласними i центральними органами державної влади та iншими урядовими органами по-рiзному. Випадки непослiдовного тлумачення не є незвичайними. Керiвництво вважає, що тлумачення ним положень законодавства, що регулюють дiяльнiсть Компанiї, є правильним, i що Компанiя дотрималась усiх нормативних положень, а всi передбаченi законодавством податки та вiдрахування були сплаченi або нарахованi.

(д) Резерв сумнiвних боргiв

Товаристо регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.

5 ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
Виручка вiд реалiзацiї послуг 39926 449
Виручка вiд реалiзацiї товарiв 867 1 090
Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 766 20 453
Всього 41559 21 992
6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
Собiвартiсть товарiв 756 382
Собiвартiсть готової продукцiї 39818 16639
Всього 40674 17021

7. АДМIНIСТРАТИВНI ВИТРАТИ
Адмiнiстративнi витрати були представленi наступним чином:
тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 2600 2009
Амортизацiя 170
Матерiальнi витрати 97 40
Страхування 99
Iншi 789 562
Всього 3585 2781
8. ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Витрати на збут були представленi наступним чином:
Тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
Заробiтна плата та вiдповiднi нарахування 401 107
Витрати тари та тарних матерiалiв 24 41
Амортизацiя 5 309
Страхування 80 1
Транспортнi витрати 1534
Сертифiкацiя 32
Реклама 7
Зв’язок 38
Iншi 48
Всього 2357 506
9. IНШI ОПЕРАЦIЙНI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi операцiйнi доходи та витрати були представленi наступним чином:
Тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
доходи витрати доходи витрати
Доходи (витрати) вiд операцiйної оренди 2122 1917 2777
Доходи (витрати) вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 4366 2305 45
Доходи (витрати) вiд операцiйної курсової рiзницi 11548 1627 1571
Амортизацiя 48
Iншi доходи(витрати) 68554 16736 674 318
Всього 86590 20670 4207 3143
10 ФIНАНСОВI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Фiнансовi доходи та витрати були представленi наступним чином:
тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
доходи витрати доходи витрати
Вiдсотки за кредит 13 27669 -
Iншi фiнансовi витрати 5 2104
Всього 13 27670 5 2104
11 IНШI ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Iншi доходи та витрати були представленi наступним чи
тис.грн
2014 рiк 2013 рiк
доходи витрати доходи витрати
Iншi доходи (витрати) вiд звичайної дiяльностi 2 - 599
Всього 2 - 59912 ОСНОВНI ЗАСОБИ
Станом на 31 грудня 2014 р. основнi засоби Товариства були представленi наступним чином
(тис. грн.)
Всього
Первiсна вартiсть станом на початок звiтного року 1752
Придбано основних засобiв 9
Вибуло 23
Первiсна вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду 1738
Накопичена амортизацiя станом на початок звiтного року

1374

Амортизацiйнi нарахування за звiтний перiод
10
Амортизацiя станом на кiнець звiтного перiоду
1364
Балансова вартiсть станом на кiнець звiтного перiоду

373


13.ЗАПАСИ
Запаси Товариства були представленi наступним чином:
тис грн
Запаси 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Виробничi запаси 14432 14255
Незавершене виробництво 325 826
Готова продукцiя 9549 9973
Всього 24306 25054
14. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2014 року торговельна i iнша дебiторська заборгованiсть були представленi таким чином:
тис.грн
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Дебiторська заборгованiсть за продукцiю 6436 3160
Iнша дебiторська заборгованiсть 432980 345260
Всього 439416 348420

15. ПЕРЕДПЛАТИ ТА IНШI ОБОРОТНI АКТИВИ, НЕТТО
Станом на 31 грудня 2014 року передплати та iншi оборотнi активи були представленi таким чином: тис.грн
Дебiторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Аванси постачальникам 0
Iншi оборотнi активи 1538 1036
Всього 1538 1036

Передплати, зробленi третiм сторонам, переважно являють собою передплати, зробленi за матерiали та енергоносiї.

16. ГРОШОВI КОШТИ ТА КОРОТКОСТРОКОВI ДЕПОЗИТИ
Станом на 31 грудня 2014 року грошовi кошти були представленi наступним чином:
тис.грн
Грошовi кошти 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на поточних рахунках 972 112
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi на депозитних рахунках 0
Грошовi кошти в iноземнiй валютi на поточних рахунках 0
Всього 972 112
17. КАПIТАЛ
Станом на 31 грудня 2014 року статутний капiтал Товариства становить 100000 грн., роздiлений на 87806164 простих iменних акцiй .

18. ПОЗИКИ
Станом на 31 грудня 2014 року Товариство має Довгостроковi кредити на суму 196996 тис .грн, та короткотермiновi -92240 тис.грн
19. ТОРГIВЕЛЬНА ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
Станом на 31 грудня 2014 року торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть були представленi наступним чином:
тис.грн
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Заборгованiсть постачальникам за сировину, матерiали, послуги 6325 6476
Iнша кредиторська заборгованiсть за отримане обладнання та послуги
150871 203816
Всього 157199 210292
20. ПЕРЕДПЛАТИ ОТРИМАНI ТА IНШI КОРОТКОСТРОКОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Станом на 31 грудня 2013 року передплати отриманi та iншi короткостроковi зобов’язання були представленi наступним чином:
тис.грн
Кредиторська заборгованiсть 31 грудня 2014 року 31 грудня 2013 року
Передплати отриманi
Кредиторська заборгованiсть перед бюджетом 767 31
Кредиторська заборгованiсть по страхуванню 232 214
Кредиторська заборгованiсть по заробiтнiй платi 296 117
Всього 1295 362

21 .ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Склад витрат з податку на прибуток:
2014 рiк 2013 рiк
Поточний податок на прибуток 31335 16
Iнший сукупний прибуток 31335 16

22. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи Товариства
. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи вiдсутнi, скiльки вiдсутнi передумови їх визнання
Умовнi зобов’язання та умовнi активi вiдсутнi, оскiльки вiдсутнi подiї , що до iх визнання . Iнформацiя про умовне зобов’язання наводиться , якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою.


23. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв Товариство управляє своїм капiталом. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.
24. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2014 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.

25. Новi стандарти
Слiд зазначити, що iнформацiя, розкрита вище, ґрунтується на стандартах, якi були випущенi, та вступили в силу на 01 сiчня 2014р. Стандарти, якi вступлять в силу з 01 сiчня 2015р, Товариство застосовуватиме iз дня iх вступу в силу


Директор Качур М.В.
Головний бухгалтер Циганкова Т.Ю..

д/в

д/в

д/в