Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ПП "АФ "Аудит-Економiст"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 33075963
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора Україна, 49125, м. Днiпропетровськ, вул. Лебедєва-Кумача, 51
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 3440, 30.09.2004
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Текст аудиторського висновку (звіту) ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» Фiнансова звiтнiсть за рiк, що закiнчується 31 грудня 2015 року м. Ужгород 2016 р. ЗМIСТ ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 3РОКУ 3 ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ 4 ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН ПIДПРИЄМСТВА 8 ЗВIТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХIД (ЗБИТОК) ЗА РIК ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015РОКУ 9. ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ ЗА РIК ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015РОКУ 10 ЗВIТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ ЗА РIК ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015РОКУ…………….11 ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015РОКУ 12. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ КЕРIВНИЦТВА ЩОДО ПIДГОТОВКИ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧУЄТЬСЯ 31 ГРУДНЯ 2015 РОКУ Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає фiнансовий стан ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (надалi – Товариство) станом на 31 грудня 2015 року, а також результати його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, що закiнчується цiєю датою, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi – «МСФЗ») При пiдготовцi фiнансової звiтностi керiвництво несе вiдповiдальнiсть за: • вибiр вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку та послiдовне застосування цих принципiв; • прийняття суджень та оцiнок, якi є обґрунтованими та зваженими; • iнформування про те, чи виконувались вимоги МСФЗ, а також розкриття i пояснення будь-яких iстотних вiдступiв вiд них у звiтностi; • пiдготовку звiтностi Товариства як органiзацiї, яка здатна продовжувати дiяльнiсть на безперервнiй основi, якщо не iснують у найближчому майбутньому передумови, якi б свiдчили про протилежне. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за: • створення, впровадження та пiдтримання у Товариства ефективної та надiйної системи внутрiшнього контролю; • ведення достовiрної облiкової документацiї, яка б розкривала з обґрунтованою впевненiстю у будь-який час фiнансовий стан Товариства i котра б свiдчила про те, що фiнансова звiтнiсть вiдповiдає вимогам МСФЗ; • ведення облiкової документацiї у вiдповiдностi до МСФО • застосування необхiдних заходiв щодо збереження активiв Товариства; • виявлення i запобiгання випадкам шахрайства та iнших порушень. Вiд iменi керiвництва Генеральний директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз ” Качур Михайло Васильович ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРIВ Звiт незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства « Ужгородський Турбогаз» вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) Правлiнню та Загальним зборам акцiонерiв Ми провели аудит повного комплекту фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» станом на 31 грудня 2015 р., який додається, що включає: Баланс (Звiт про фiнансовий стан на 31.12.2015 р.), Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., Звiт про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р., Звiт про власний капiтал за рiк, що закiнчився 31.12.2015 р.; Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за рiк, що завершився 31 грудня 2015року та стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України “Про аудиторську дiяльнiсть ”, iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА). Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визнає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки. Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ Позитивна думка На нашу думку, фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» станом на 31 грудня 2015р, його фiнансовi результати , рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. IНША IНФОРМАЦIЯ Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервнiсть» аудитор розглянув вiдповiднiсть використання управлiнським персоналом Товариства припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства, а також на пiдставi отриманих аудиторських доказiв прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Аудитор не може передбачити майбутнi подiї або обставини, що можуть причинити припинення дiяльностi Товариства на безперервнiй основi. Керуючись Мiжнародним стандартом аудиту 560 «Подальшi подiї» аудитор не несе вiдповiдальностi за здiйснення процедур або запитiв стосовно фiнансових звiтiв пiсля дати аудиторського висновку. Протягом перiоду, починаючи з дати надання звiту незалежних аудиторiв до дати оприлюднення фiнансових звiтiв, вiдповiдальнiсть за iнформування аудитора про факти, якi можуть вплинути на фiнансовi звiти, несе управлiнський персонал Товариства. Основнi вiдомостi про емiтента: Повна назва: Публiчне акцiонерне товариство „Ужгородський Турбогаз ” Код ЕДРПОУ: 00153608 Мiсцезнаходження: 88000, Закарпатська обл.; м. Ужгород, вул. Болгарська, буд.3 Дата реєстрацiї: 13.07.1998р. . Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики Органiзацiя бухгалтерського облiку та облiкової полiтики пiдприємства у 2015 роцi здiйснювалась вiдповiдно до МСФО. Доходи вiд реалiзацiї продукцiї та надання послуг визнаються в звiтному перiодi, коли реально був вiдвантажено (реалiзовано) готову продукцiю або замовник отримав послугу у повному обсязi. Витрати також вiдображаються за методом нарахування. Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї. Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв. Запаси визнаються на дату звiту за найменшою з двох величин: собiвартiстю чи чистою вартiстю реалiзацiї. Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за чистою вартiстю реалiзацiї. Кредити та позики визнаються за первiсною вартiстю, яка не включає будь-якi витрати, пов’язанi з їх отриманням. Поточна кредиторська заборгованiсть оцiнюється за вартiстю погашення. Оцiнка статей активiв, зобов’язань, власного капiталу та їх розкриття здiйснюється Товариством вiдповiдно до МСФО. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства : На нашу думку вартiсть чистих активiв на звiтну дату 31.12.15р. бiльше вартостi статутного капiтал, що вiдповiдає частинi третiй статтi 155 Цивiльного кодексу України. Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Пiд час виконання завдання ми здiйснили аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом У вiдповiдностi до МСА 720 “Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть” суттєвої невiдповiдностi, iдентифiкованої в iншiй iнформацiї , отриманiй до дати аудиторського звiту не виявлено. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визначених частиною першою статтi 41 Закону України „ Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi. Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства” . На нашу думку прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у Товариствi вiдповiдає вимогам Закону України “Про акцiонернi товариства”. Iдентифiкацiя та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi") Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 “Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища”, ми виконали процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 “Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi”. Нами були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на нашу думку, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми отримали розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв. . Ми вважаємо, що отримали достатнi докази того, що ризик суттєвого викривлення фiнансової звiтностi Товариства внаслiдок шахрайства низький. Розкриття iнформацiї за видами активiв На нашу думку iнформацiя за видами активiв розкрита вiдповiдно до МСФО. Розкриття iнформацiї про зобов’язання На нашу думку визнання, облiк та оцiнка поточних зобов’язань, вiдображених в балансi здiйснюється вiдповiдно до МСФО. Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам. Формування та сплата статутного капiталу. Сума статутного капiталу Товариства становить 100 000 тис. грн., що вiдповiдає Установчим документам. Змiн у розмiрi та складi Статутного капiталу за звiтний перiод не вiдбувалося. На нашу думку статутний капiтал сформовано повнiстю у встановлений законодавством термiн. Розкриття iнформацiї про власний капiтал На нашу думку iнформацiя про власний капiтал розкрита в фiнансовiй звiтностi достовiрно i вiдповiдно до МСФО. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку На нашу думку iнформацiя про чистий прибуток в цiлому розкрита у фiнансовiй звiтностi Товариства достовiрно i вiдповiдно до МСФО. Основнi вiдомостi про аудитора (аудиторську фiрму): Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Економiст - Аудит» що знаходиться за адресою: вул. Лебедєва – Кумача 51 м. Днiпропетровськ, 49125, Iдентифiкацiйний код юридичної особи 33075963, Дата видачi про державну реєстрацiю Свiдоцтво серiя А01 № 05521729.06.2004., Свiдоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, № 3440 вiд 30 вересня 2004 року термiн дiї: до 25.09.2018р , Номер, дата видачi сертифiката аудитора Сертифiкат серiї А № 005634, виданий Аудиторською палатою України , термiн дiї до 25.12. 2018 р. Тел. 056-789-29-77, 067-29-40-825 Дата i номер договору на проведення аудиту: Договiр № 19.01 вiд 26 лютого 2016 р. Дату початку та дату закiнчення проведення аудиту: Дата початок роботи по договору 26 лютого 2016 року , дата закiнчення 30 березня 2016 р. Директор приватного пiдприємства «Аудиторська фiрма «Економiст – Аудит» Пижикова Н.В 30.03.2016 р.
д/в
д/в
д/в