Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Качур Михайло Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний економiст-начальник ПЕВ ВАТ "Ужгородський Турбогаз"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 21.04.2007, не визначено
9) опис Качур М.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. в натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Обрано Загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд 20.04.2007 р.). Стаж керiвної роботи - 13 рокiв, попереднi посади - Головний економiст-начальник ПЕВ ВАТ «Ужгородський Турбогаз. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Посади в iнших юридичних особах не займає. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Циганкова Тетяна Юрiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1973
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi", ЄДРПОУ 36600179
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 09.07.2013, не визначено
9) опис Циганкова Т.Ю. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю та Статутом Товариства. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. в натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 12 рокiв, попереднi посади - Головний бухгалтер ТОВ "АлесМобiлi", ЄДРПОУ 36600179. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Булiч Юрiй Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1965
5) освіта** Вища – Хмельницький нацiональний унiверситет Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України.адемiя оборони України.
6) стаж роботи (років)** 33
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», ЄДРПОУ 00153608.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, Три роки
9) опис Булiч Ю.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Крiм оплати працi, визначеної штатним розкладом та iншими внутрiшнiми документами, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 32 рокiв, попереднi посади - Заступник директора по загальним питанням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», ЄДРПОУ 00153608. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Вереб Арпад Арпадович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1977
5) освіта** Освiта вища – Закарпатський державний унiверситет, iнженер-системотехнiк.
6) стаж роботи (років)** 18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, Три роки
9) опис Вереб А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 17 рокiв, попереднi посади - Заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Васильєв Анатолiй Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1974
5) освіта** Освiта вища - Львiвський iнститут внутрiшнiх справ при нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ України – правознавство
6) стаж роботи (років)** 22
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний юрисконсульт ПАТ "Ужгородський Турбогаз", ЄДРПОУ 00153608.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, Три роки
9) опис Васильєв А.А. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 21 рокiв, попереднi посади - Головний юрисконсульт ПАТ "Ужгородський Турбогаз", ЄДРПОУ 00153608. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiшковцiй Тетяна Вiкторiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1964
5) освіта** Освiта вища – Київський державний унiверситет iменi Т.Г.Шевченка, отримала спецiальнiсть – правознавство
6) стаж роботи (років)** 31
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Юрисконсульт ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, Три роки
9) опис Пiшковцiй Т.В. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. Члену Наглядової ради винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 30 рокiв, попереднi посади - Юрисконсульт ПАТ “Мукачiвський “Точприлад”, ЄДРПОУ 14307452. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


1) посада Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Величко Iван Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н, д/н, д/н
4) рік народження** 1981
5) освіта** Освiта вища – Державний вищий навчальний заклад «Київський Нацiональний Унiверситет iм. Вадима Гетьмана»
6) стаж роботи (років)** 14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 22.04.2014, Три роки
9) опис Величко I.М. не має непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини. Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом Товариства та Положенням про Ревiзiйну комiсiю. Головi Ревiзiйної комiсiї винагороди не передбачено, iнших виногород (в т.ч. натуральнiй формi) цiй посадi не надавалось. Стаж керiвної роботи - 13 рокiв, попереднi посади - Начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ”, ЄДРПОУ 03149949. У звiтному роцi змiни не вiдбувались. Iншої iнформацiї до розкриття немає.


___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
ДиректорКачур Михайло Васильовичд/н , д/н, д/н20000.00052000000
Головний бухгалтер Циганкова Тетяна Юрiївнад/н, д/н, д/н000000
Голова Наглядової радиБулiч Юрiй Васильовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиВасильєв Анатолiй Анатолiйовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиВереб Арпад Арпадовичд/н, д/н, д/н000000
Член Наглядової радиПiшковцiй Тетяна Вiкторiвнад/н, д/н, д/н000000
Голова Ревiзiйної комiсiїВеличко Iван Миколайовичд/н, д/н, д/н000000
Усього 2000 0.0005 2000 0 0 0

___________

* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.