Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
  X
Дата проведення 17.02.2015
Кворум зборів** 90.172
Опис Iнiцiатором проведення позачергових зборiв являється Наглядова Рада ПАТ "Ужгородський Турбогаз" (Голова Наглядової Ради - Булiч Юрiй Васильович).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:

1. Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.
2. Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» перед Нацiональним банком України.
3. Про вирiшення iнших питань, пов’язаних iз майновим поручительством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» перед Нацiональним банком України.
4. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
5. Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".


По Порядку денному зборiв.

Питання 1

Слухали: Обрання членiв лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень. Затвердження умов договору про виконання повноважень лiчильної комiсiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол засiдання Наглядової ради № 3 вiд 2 лютого 2015 року) уповноважила членiв реєстрацiйної комiсiї провести пiдрахунок голосiв з даного питання порядку денного та рекомендувала позачерговим загальним зборам обрати членiв реєстрацiйної комiсiї в повному складi до лiчильної комiсiї. Запропонував пiдтримати рiшення Наглядової ради.

Постановили:

1. Обрати Лiчильну комiсiю позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у складi:
• Бевза Андрiй Сергiйович;
• Король Надiя Iванiвна;
• Мовчан Лариса Петрiвна;
• Добонiй Наталiя Миронiвна;
• Щерба Наталiя Михайлiвна;
• Маркова Анастасiя Вiкторiвна.

2. До обрання Лiчильної комiсiї уповноважити Реєстрацiйну комiсiю проводити пiдрахунок голосiв позачергових загальних зборiв акцiонерiв.
3. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз".
4. Зауважити, що договiр про виконання повноважень лiчильної комiсiї не укладається.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування - Додаток №5).


Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на позачергових загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.


Питання 2

Слухали: Про майнове поручительство за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» перед Нацiональним банком України.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили:
2.1. Надати згоду на майнове поручительство Публiчного акцiонерного товариства «Ужгородський Турбогаз» перед Нацiональним банком України за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (04050, м. Київ, вул. Артема, 60, код ЄДРПОУ 09807856), в розмiрi не бiльше 7 000 000 000,00 (сiм мiльярдiв) гривень 00 копiйок, строком повернення - не бiльш нiж на 5 (п’ять) рокiв, зi сплатою вiдсоткiв за кредитом/кредитами.
2.2. На виконання п. 2.1 цього протоколу надати в iпотеку (заставу) Нацiональному банку України належне Товариству на правi власностi наступне майно:
2.2.1 Єдиний (Цiлiсний) майновий комплекс, що складається з:
а) Нерухомого майна:
1) лiтера Б (будiвля, адмiн. будiвля), загальною площею 4 311,9 кв.м.;
2)лiтера Б` (будiвля, адмiн. будiвля), загальною площею 1 155,1 кв.м.;
3)лiтера Б`` (будiвля, клуб), загальною площею 734 кв.м.;
4) лiтера Б``` (будiвля, їдальня, трансформаторна, вентиляцiйна), загальною площею 915,6 кв.м.;
5) лiтера В (будiвля, блок цехiв), загальною площею 44 730,7 кв.м.;
6) лiтера Г (будiвля, ливарний цех), загальною площею 16 641,1 кв.м.;
7) лiтера Д (будiвля, блок цехiв №1, 2), загальною площею 61 170,4 кв.м.;
8)лiтера 2Д (навiс);
9)лiтера Е (склад комплектуючих виробiв);
10) лiтера 2Е (будiвля, гаражi), загальною площею 1 411,9 кв.м.;
11) лiтера 2Л (будiвля), загальною площею 16,2 кв.м.;
12) лiтера М (будiвля, компресорна, загальною площею 590,3 кв.м.,
13) лiтера О (оборотне водопостачання);
14) лiтера П (будiвля, пасивно-заправний цех);
15) лiтера Р-2Р (деревообробний цех);
16) лiтера С-С` (будiвля, киснево-розподiльчий цех), загальною площею 332,1 кв.м.;
17) лiтера Т (будiвля, гараж), загальною площею 1 266,7 кв.м.;
18) лiтера У (компресорний цех «вiдкрита площадка»);
19) лiтера 3Е (будiвля, гараж), лiтера 4Е (будiвля, склад готової продукцiї);
20) лiтера Н (будiвля, кузня з побутовим примiщенням), загальною площею 722,3 кв.м.;
21) лiтера Ж (будiвля, блок допомiжних цехiв та складiв), загальною площею 15 474,8 кв.м.;
22) лiтера З (будiвля, лабораторний корпус), загальною площею 3 531,8 кв.м.;
23) лiтера 2Є (газорозподiльчий пункт), загальною площею 16,8 кв.м.;
24) лiтера К;2К (навiс для транспорту);
25) лiтера А (будiвля, будiвля заводоуправлiння, їдальня), загальною площею 5 606,2 кв.м.;
26) лiтера Ш (пилорама), загальною площею 656,3 кв.м.;
27) лiтера Я (насосна), загальною площею 125,5 кв.м.;
28) лiтера 3М (депо), загальною площею 73,8 кв.м.;
29) лiтера 3Р (дiльниця виготовлення бетонних виробiв «площадка»);
30) лiтера 3Ю (тепловий пункт);
31) лiтера Л (прохiдна), загальною площею 7 кв.м.;
32) лiтера 2М (закритий розподiльчий пристрiй),
що розташованi за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, зареєстрованого в реєстрi речових прав за реєстрацiйним номером: 441272121101, та належить Товариству на правi власностi на пiдставi свiдоцтва про право власностi вiд 19.09.2014 року, iндексний номер: 27045198, серiї САК №400542;
б) Нерухоме майно, вбудованi примiщення загальною площею 3078,9 кв.м., що розташованi за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 52, зареєстрованого в реєстрi речових прав за реєстрацiйним номером: 68780121101, та належить Товариству на правi власностi на пiдставi свiдоцтва про право власностi вiд 28.10.2004 року, серiї ЕАС №238729;
в) Нерухоме майно, вбудованi примiщення загальною площею 3516,1 кв.м., що розташованi за адресою: Закарпатська область, м. Ужгород, вулиця Свободи ген., будинок 9б, зареєстрованого в реєстрi речових прав за реєстрацiйним номером: 32294321101, та належить Товариству на правi власностi на пiдставi договору про видiл в натурi частки нерухомого майна вiд 19.07.2006 року, посвiдченого приватним нотарiусом Ужгородського мiського нотарiального округу Парамоновим О.В., номер в реєстрi: 3855;
г) Устаткування, обладнання, транспортнi засоби, машини та iнвентар, мережi та передавальнi пристрої, що належить Товариству на правi власностi, перелiк якого зазначено у Додатку № 6 до цього протоколу;
д) Усi iншi види майна, призначенi для дiяльностi Товариства, включаючи сировину, продукцiю, цiннi папери, права вимоги, борги, а також право на торговельну марку або iнше позначення та iншi права.
2.2.2. Цiннi папери:
- Iменнi простi акцiї емiтента Публiчного акцiонерного товариства «Ужгородський Турбогаз», юридична адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3, код ЄДРПОУ 00153608, номiнальною вартiстю 25 (двадцять п’ять) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 400 000 000 (чотириста мiльйонiв) штук, код цiнних паперiв: UA4000109515, форма iснування: бездокументарна.
- Iменнi простi акцiї емiтента Публiчне акцiонерне товариство «Авторадiатор», юридична адреса: м. Марiуполь, вул. Артема, будинок 43, код ЄДРПОУ 00232093, номiнальною вартiстю 25 (двадцять п’ять) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 1 345 000 (один мiльйон триста сорок п’ять тисяч) штук, код цiнних паперiв: UA4000106793, форма iснування: бездокументарна.
- Iменнi простi акцiї емiтента Приватне акцiонерне товариство «ОКМА», юридична адреса: м. Київ, вул. Патрiса Лумумби, будинок 4/6, корпус В, код ЄДРПОУ 24077020, номiнальною вартiстю 50 (п’ятдесят) копiйок за одну акцiю, в кiлькостi 1 340 000 (один мiльйон триста сорок тисяч) штук, код цiнних паперiв: UA4000130579, форма iснування: бездокументарна.
2.2.3. Корпоративнi права, якi складають частку у статутному капiталi (фондi):
- ТОВ «Турбогаз-Iнвест» (код ЄДРПОУ 37014155, юридична адреса: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 3) у розмiрi 100 (сто) %, що становить 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) гривень 00 копiйок;
- ТОВ «Краз Рiелтi» (код ЄДРПОУ 36521380, юридична адреса: м. Київ, вул. Iвана Мазепи, будинок 11-Б) у розмiрi 9 (дев’ять) %, що становить 5 850,00 (п’ять тисяч вiсiмсот п’ятдесят) гривень 00 копiйок.
2.3. З метою виконання рiшень п.п. 2.1 i 2.2 цього протоколу, уповноважити Директора Товариства на укладання та пiдписання, на умовах, визначених Нацiональним банком України, вiдповiдного договору iпотеки (застави), поруки або договорiв iпотеки (застави), порук та додаткових угод до них.
2.4. Уповноважити Наглядову Раду Товариства, у разi необхiдностi, доповнювати, змiнювати та уточнювати перелiк майна, його кiлькiсть та об’єм, для передачi Товариством вищезазначеного Єдиного (Цiлiсного) майнового комплексу в заставу Нацiональному Банку України в якостi забезпечення виконання зобов’язання за Кредитами АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування - Додаток №7)Питання 3

Слухали: Про вирiшення iнших питань, пов’язаних iз майновим поручительством за кредитними зобов’язаннями АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» перед Нацiональним банком України.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”Постановили:
3.1. У зв’язку з наданням Товариством майнового поручительства вiдповiдно до рiшення п. 2 цього протоколу, надати згоду на розiрвання (припинення дiї) Договору iпотеки цiлiсного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 вiд 27.06.2007 року, укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договором про мультивалютну кредитну лiнiю № 655м-01-07 вiд 26.06.2007 року на суму 155 996 000,00 (сто п’ятдесят п’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто шiсть тисяч) гривень 00 копiйок, строком погашення до “02” грудня 2016 року включно, Договором про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28.09.2007 року на суму 92 000 000,00 (дев’яносто два мiльйони) гривень 00 копiйок, строком до “26” грудня 2016 року включно.
3.2. З метою виконання рiшення п. 3.1 цього протоколу, уповноважити Директора Товариства на укладання та пiдписання вiдповiдного додаткового договору (угоди)/договорiв (угод) про розiрвання (припинення) зазначених у п.3.1 цього протоколу договорiв iпотеки (застави).


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування - Додаток №8).Питання 4

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили:
4.1. Вiдповiдно до ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися ПАТ"Ужгородський Турбогаз" з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття цього рiшення, а саме: укладання кредитних договорiв (договори застави, в т.ч. iпотеки, поруки та iнше) з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та/або збiльшення лiмiтiв кредитування за дiючими кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»: Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №655м-01-07 вiд 26 червня 2007 року, Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28 вересня 2007 року, Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №1335м-10 вiд 26 жовтня 2010 року, Договору про мультивалютну кредитну лiнiю №1299-09 вiд 16 лютого 2009 року, також продовження термiнiв кредитування за зазначеними вище кредитними договорами строком до 3 (трьох) рокiв з дати закiнчення їх дiї та договори про внесення змiн до зазначених договорiв.
4.1.1. Надати згоду на передачу нерухомого та рухомого майна Товариства, що належить йому на правi власностi, в iпотеку/заставу, для забезпечення виконання зобов‘язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз" перед АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» за кредитними договорами.
Гранична сукупна вартiсть правочинiв, що є попередньо схваленими у п.4.1.1 цього Протоколу, не може перевищувати 1 000 000 000,00 (один мiльярд) грн. 00 коп.
4.1.2. На виконання п. 4.1. цього Протоколу уповноважити Директора Товариства на укладання та пiдписання з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» нових кредитних договорiв та договорiв, що будуть укладенi з метою забезпечення виконання зобов‘язань ПАТ "Ужгородський Турбогаз" перед АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» за кредитними договорами (договори застави, в т.ч. iпотеки, поруки та iнше), договорiв про внесення змiн та доповнень до дiючих кредитних договорiв, договорiв застави, в т.ч. iпотеки, поруки та iнше, та тих, що будуть укладенi з банком, на умовах визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».
4.2. Попередньо схвалити наступнi значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту прийняття цього рiшення, наступного характеру:
- правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу нерухомого майна Товариства;
- правочини (договори, угоди тощо) щодо продажу рухомого майна Товариства,
Гранична сукупна вартiсть правочинiв, що є попередньо схваленими у п.4.2. цього Протоколу, не може перевищувати 8 000 000,00 (вiсiм мiльйонiв) грн. 00 коп.
4.2.1. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення правочинiв, що є попередньо схваленими у п.4.2. цього Протоколу, та вчинення iнших дiй, необхiдних для їх належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування - Додаток №9).Питання 5

Слухали: Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв
ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили:
5.1. Затвердити наступнi договори укладенi ПАТ "Ужгородський Турбогаз":
- Договiр про мультивалютну кредитну лiнiю №655м-01-07 вiд 26 червня 2007 року (з внесеними змiнами та доповненнями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз" i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»;
- Договiр про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28 вересня 2007 року (з внесеними змiнами та доповненнями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз" i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»
- Договiр про мультивалютну кредитну лiнiю №1335м-10 вiд 26 жовтня 2010 року (з внесеними змiнами та доповненнями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз" i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»;
- Договiр про мультивалютну кредитну лiнiю №1299-09 вiд 16 лютого 2009 року (з внесеними змiнами та доповненнями), укладений мiж ПАТ"Ужгородський Турбогаз" i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит»;
- Договiр про внесення змiн до Договору iпотеки цiлiсного майнового комплексу № 2180ЦИК/0607 вiд 27.06.2007 року, укладеного мiж АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» та Товариством, що виступає в якостi забезпечення виконання зобов’язань за Договором про мультивалютну кредитну лiнiю № 655м-01-07 вiд 26.06.2007 року на суму 155 996 000,00 (сто п’ятдесят п’ять мiльйонiв дев’ятсот дев’яносто шiсть тисяч) гривень 00 копiйок, строком погашення до “02” грудня 2016 року включно, Договором про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28.09.2007 року на суму 92 000 000,00 (дев’яносто два мiльйони) гривень 00 копiйок, строком до “26” грудня 2016 року включно.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах, вiд статутного капiталу 86,6861 %.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.


Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування - Додаток №10).


Голова позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довiв до вiдома акцiонерiв, що всi питання порядку денного вичерпанi. Результати голосування та прийнятi рiшення доведенi до вiдома акцiонерiв (їх представникiв) до закриття загальних зборiв.
Зауважень до реєстрацiї учасникiв позачергових загальних зборiв не надiйшло. Зауважень до ведення зборiв не надiйшло. Всi рiшення позачергових загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.
Всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.
На пiдставi того, що всi питання порядку денного позачергових загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 22.04.2015
Кворум зборів** 88.179
Опис ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:


1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень.
2. Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства у 2014 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
10. Про затвердження договорiв укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.


По Порядку денному зборiв.

Питання 1

Слухали: Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол № 5 вiд 20 березня 2015 року) уповноважила членiв реєстрацiйної комiсiї провести пiдрахунок голосiв з даного питання порядку денного та рекомендувала Загальним зборам акцiонерiв обрати членiв реєстрацiйної комiсiї в повному складi до лiчильної комiсiї. Запропонував пiдтримати рiшення Наглядової ради.

Постановили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у складi:
• Шут Валентина Вiкторiвна.
• Мовчан Лариса Петрiвна.
• Добонiй Наталiя Миронiвна.
• Щерба Наталiя Михайлiвна.
• Маркова Анастасiя Вiкторiвна.

2. До обрання Лiчильної комiсiї уповноважити Реєстрацiйну комiсiю проводити пiдрахунок голосiв Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №5).

Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Питання 2

Слухали: Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2015 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №6)

Постановили: Затвердити звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2014 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2015 рiк. Вважати дiяльнiсть роботи Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi задовiльною.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №7)


Питання 3

Слухали: Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Доповiдач — Булiч Ю.В. — Голова Наглядової Ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №8)

Постановили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк. Вважати дiяльнiсть роботи Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi задовiльною. Затвердити всi протоколи Наглядової ради за 2014 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №10)

Постановили: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi. Вважати дiяльнiсть роботи Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2014 роцi задовiльною.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк.

Доповiдач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №12)

Постановили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2014 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №13).

Питання 6

Слухали: Про розподiл прибутку Товариства у 2014 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2014 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi.

Доповiдач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Доповiдь додається. Додаток №14)Постановили:
1. Вiдмiтити, що за 2014 рiк чистий прибуток вiд фiнансово-господарської дiяльностi Товариства становив 31 335 000 (тридцять один млн. триста тридцять п’ять тисяч) грн. 00 коп.
2. Розподiлити чистий прибуток Товариства за 2014 рiк таким чином:
5% - 1 566 750 (один мiльйон п’ятсот шiстдесят шiсть тисяч сiмсот п’ятдесят) грн. 00 коп. направити на формування резервного фонду.
95% - 29 768 250 (двадцять дев’ять мiльйонiв сiмсот шiстдесят вiсiм тисяч двiстi п’ятдесят) грн. 00 коп. направити на розвиток виробництва.
Фонд виплати дивiдендiв за 2014 рiк не формувати. Дивiденди за 2014 рiк не нараховувати.
3. Затвердити на 2015 рiк наступнi нормативи розподiлу прибутку Товариства:
• Резервний фонд – 5%
• Фонд виплати дивiдендiв – не формувати
• На розвиток виробництва – 95%

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №15).


Питання 7

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили: В зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв, по питанню № 7 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, не голосувати та не приймати рiшення.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №16).


Питання 8

Слухали: Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Доповiдач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №17)

Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до Статуту ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новiй редакцiї згiдно додатку №18.
2. Затвердити Статут ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новiй редакцiї згiдно додатку №18.
3. Право пiдпису Статуту в новiй редакцiї надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №19).

Питання 9

Слухали: Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Доповiдач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт
ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №20)


Постановили:
1. Внести змiни та доповнення до положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” шляхом викладення його в новiй редакцiї згiдно додатку №21.
2. Затвердити положення про загальнi збори акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новiй редакцiї згiдно додатку №21.
3. Право пiдпису внутрiшнiх нормативних актiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в новiй редакцiї надати Директору ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качуру Михайлу Васильовичу.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №22).Питання 10

Слухали: Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ „Ужгородський Трбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №23)


Постановили: Затвердити договори укладенi ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згiдно додатку №24.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 346 744 226 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 346 744 226 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №25).


Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довiв до вiдома акцiонерiв, що всi питання порядку денного вичерпанi. Результати голосування та прийнятi рiшення доведенi до вiдома акцiонерiв (їх представникiв) до закриття загальних зборiв.
Зауважень до реєстрацiї учасникiв загальних зборiв не надiйшло. Зауважень до ведення зборiв не надiйшло. Всi рiшення загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.
Всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.
На пiдставi того, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.
___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.