Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 27.04.2016

Річний звіт за 2015 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 01.01.2016
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" за ЄДРПОУ 00153608
Територія   за КОАТУУ 2110100000
Організаційно-правова форма господарювання за КОПФГ 234
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів за КВЕД 28.11
Середня кількість працівників1 296    
Одиниця виміру тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса, телефон 88000, м. Ужгород, вул. Болгарська, 3
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 24 20
первісна вартість 1001 42 42
накопичена амортизація 1002 18 22
Незавершені капітальні інвестиції 1005 11547 8925
Основні засоби: 1010 373071 376232
первісна вартість 1011 1738025 1744246
знос 1012 1364954 1368014
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0
первісна вартість 1016 0 0
знос 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0
первісна вартість 1021 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
7761 7761
інші фінансові інвестиції 1035 6 6
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 392409 392944
II. Оборотні активи
Запаси 1100 24306 28612
Виробничі запаси 1101 14432 15120
Незавершене виробництво 1102 325 649
Готова продукція 1103 9549 12843
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 6436 14091
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0
з бюджетом 1135 1 23
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
з нарахованих доходів 1140 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 432980 331583
Поточні фінансові інвестиції 1160 68440 68440
Гроші та їх еквіваленти 1165 972 3215
Готівка 1166 2 5
Рахунки в банках 1167 970 3210
Витрати майбутніх періодів 1170 78 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 1538 3188
Усього за розділом II 1195 534751 449152
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 927160 842096

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 100000 100000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 411049 411049
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 85 85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -32423 -168500
Неоплачений капітал 1425 (0) (0)
Вилучений капітал 1430 (0) (0)
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 478711 342634
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 196996 196596
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 51 120
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 14 69
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 197047 196716
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 92240 95948
Векселі видані 1605 671 671
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 6325 16546
за розрахунками з бюджетом 1620 767 3627
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 232 289
за розрахунками з оплати праці 1630 296 518
за одержаними авансами 1635 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 150871 185147
Усього за розділом IІІ 1695 251402 302746
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 927160 842096

Примітки: Див. Примiтки до фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi


Керівник

 

(підпис)

Качур М. В.

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Циганкова Т. Ю.

 

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.