Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. фудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ "АФ "Фiнансист"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21860250
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Карла Лiбкнехта,4Д, к.1
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0402, 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2016
Думка аудитора безумовно-позитивна