Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А00 №384262
3. Дата проведення державної реєстрації 13.07.1998
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 100000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 296
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

28.11 - Виробництво двигунiв i турбiн, крiм авiацiйних, автотранспортних i мотоциклетних двигунiв

24.10 - Виробництво чавуну, сталi та феросплавiв

24.51 - Лиття чавуну

10. Органи управління підприємства

Управлiння Товариством здiйснюють:
1. Вищий орган Товариства - Загальнi збори акцiонерiв.
2. Наглядова рада Товариства.
3. Одноосiбний виконавчий орган Товариства – Директор.
4. Ревiзiйна комiсiя - контролюючий орган Товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
2) МФО банку 35100
3) Поточний рахунок 26004553225100
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
АТ "УКРСИББАНК"
5) МФО банку 35100
6) Поточний рахунок 26004553225100