Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 28.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 20.04.2016
Кворум зборів** 83.545
Опис Iнiцiатором проведення позачергових зборiв являється Наглядова Рада ПАТ "Ужгородський Турбогаз" (Голова Наглядової Ради - Булiч Юрiй Васильович).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:


1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень.
2. Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
3. Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
4. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк.
6. Розподiл прибутку Товариства у 2015 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2015 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2016 роцi.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
8. Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
10. Про затвердження договорiв укладених ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.


У вiдповiдностi до роздiлу 9 Положення про загальнi збори ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, встановлено наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
• основна доповiдь – до 30 хвилин;
• спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
• виступи при обговореннi питань Порядку денного – до 5 хвилин;
• довiдки – до 3 хвилин;
• запитання – до 3 хвилин;
• вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин;
• зауваження – до 2 хвилин;
• кожнi 2 години роботи зборiв перерва – вiд 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.

По Порядку денному зборiв.

Питання 1

Слухали: Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв, визначення термiнiв дiї їх повноважень.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол № 4 вiд 18 березня 2016 року) уповноважила членiв реєстрацiйної комiсiї провести пiдрахунок голосiв з даного питання порядку денного та рекомендувала Загальним зборам акцiонерiв обрати членiв реєстрацiйної комiсiї в повному складi до лiчильної комiсiї. Запропонував пiдтримати рiшення Наглядової ради.

Постановили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" у складi:
- Бевза Андрiй Сергiйович.
- Мовчан Лариса Петрiвна.
- Панькович Тетяна Гаврилiвна.
- Корлат Марина Iванiвна.
2. До обрання Лiчильної комiсiї уповноважити Реєстрацiйну комiсiю проводити пiдрахунок голосiв Загальних зборiв акцiонерiв.
3. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №5).

Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Питання 2

Слухали: Звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та прийняття рiшення за результатами розгляду звiту. Основнi напрями дiяльностi Товариства на 2016 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №6)

Постановили: Затвердити звiт Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2016 рiк. Вважати дiяльнiсть роботи Директора ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi задовiльною.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №7)


Питання 3

Слухали: Звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №8)

Постановили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк. Вважати дiяльнiсть роботи Наглядової ради ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi задовiльною. Затвердити всi протоколи Наглядової ради за 2015 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №10)

Постановили: Затвердити звiт та висновки ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi. Вважати дiяльнiсть роботи Ревiзiйної комiсiї ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2015 роцi задовiльною.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали: Затвердження рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


(Звiт додається. Додаток №12)

Постановили: Затвердити рiчну фiнансову звiтнiсть ПАТ “Ужгородський Турбогаз” за 2015 рiк.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №13).

Питання 6

Слухали: Про розподiл прибутку Товариства у 2015 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2015 роцi та формування фондiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” у 2016 роцi.

Доповiдач — Шевченко Н.М. — заступник директора з економiки та фiнансiв ПАТ „Ужгородський Турбогаз”


(Доповiдь додається. Додаток №14)Постановили:
1. Вiдмiтити, що в 2015 роцi отриманий збиток вiд фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ “Ужгородський Турбогаз” в розмiрi 136 077 000 (сто тридцять шiсть мiльйонiв сiмдесят сiм тисяч) грн. 00 коп.;
2. У зв'язку з тим, що за 2015 рiк ПАТ “Ужгородський Турбогаз” отриманий збиток, дивiденди не нараховувати i не сплачувати. Фонд виплати дивiдендiв за 2015 рiк не формувати.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №15).


Питання 7

Слухали: Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi будуть вчинятися ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.

Доповiдач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №16)


1. Постановили: Дати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися мiж ПАТ Ужгородський Турбогаз» i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме:
- внесення змiн i доповнень (укладання додаткових угод) на умовах визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» до кредитних договорiв укладених мiж ПАТ Ужгородський Турбогаз» i АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» (в т.ч. продовження, припинення, реструктуризацiя, розстрочення, вiдстрочення та iнш.), а саме:
• договiр про мультивалютну кредитну лiнiю №1199м-01-07 вiд 28.09.2007;
• договiр про вiдновлювану кредитну лiнiю №1299-08 вiд 16.02.2009;
• договiр про мультивалютну кредитну лiнiю № 655м-01-07 вiд 26.06.2007.
- внесення змiн i доповнень (укладання додаткових угод) до договорiв по забезпеченню зазначених договорiв та всiх iнших документiв, пов'язаних з цим, а також всiх iнших додаткових угод та документiв, пов'язаних з поручительством ПАТ «Ужгородський Турбогаз» за виконання зобов’язань позичальникiв АТ «Банк «Фiнанси та Кредит» за кредитними договорами, укладеними з АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», на умовах визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит».
2. Уповноважити Директора Товариства або iншу особу, уповноважену на це довiренiстю, виданою Директором Товариства, на укладення вищезазначених правочинiв, на умовах, визначених АТ «Банк «Фiнанси та Кредит», та вчинення iнших дiй, необхiдних для його належного оформлення i супроводження вiдповiдно до вимог чинного законодавства України.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №17).


Питання 8

Слухали: Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили: В зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв, по питанню № 8 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про внесення змiн та доповнень до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї ”, не голосувати та не приймати рiшення.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №18).

Питання 9

Слухали: Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв Товариства шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили: В зв’язку з вiдсутнiстю пропозицiй акцiонерiв, питання № 9 порядку денного Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” “Про внесення змiн та доповнень до внутрiшнiх нормативних актiв шляхом викладення їх в новiй редакцiї” не голосувати та не приймати рiшення.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №19).Питання 10

Слухали: Про затвердження договорiв укладених ПАТ "Ужгородський Турбогаз".

Доповiдач — Васильєв А.А. — Головний юрисконсульт ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Доповiдь додається. Додаток №20)


Постановили: Затвердити договори укладенi ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, згiдно додатку №20.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 328 521 067 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 328 521 067 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №21).

Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довiв до вiдома акцiонерiв, що всi питання порядку денного вичерпанi. Результати голосування та прийнятi рiшення доведенi до вiдома акцiонерiв (їх представникiв) до закриття загальних зборiв.
Зауважень до реєстрацiї учасникiв загальних зборiв не надiйшло. Зауважень до ведення зборiв не надiйшло. Всi рiшення загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.
Всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.
На пiдставi того, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.