Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
28.12.20101235/1/10Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку УкраїниUA4000109516Акція проста бездокументарна іменнаБездокументарні іменні0.25400000000100000000100
Протягом звiтного перiоду лiстинг (делiстинг) цiнних паперiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" на органiзаторi торгiвлi не здiйснювався. - Повне найменування органiзатора торгiвлi: Публiчне акцiонерне товариство "ФОНДОВА БIРЖА ПФТС", ЄДРПОУ 21672206 (Лiцензiя Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та Фондового ринку серiї АД №034421). - Дата укладення i номер договору, на пiдставi якого органiзатором торгiвлi здiйснюється лiстинг цiнних паперiв емiтента: Договiр №24-А-Л (2) про допуск (лiстинг) та пiдтримання лiстингу вiд 19.02.2009 року. -Вид та тип цiнних паперiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз", включених до лiстингу органiзатора торгiвлi – простi iменнi акцiї. Форма випуску та форма iснування – бездокументарна. -Цiннi папери, якi знаходились у процесi вiдкритого (публiчного) розмiщення, до торгiвлi не допускались. Простi iменнi акцiї ПАТ "Ужгородський Турбогаз" включенi до Котирувального Списку другого рiвня лiстингу, тiкер ПФТС ПАТ "Ужгородський Турбогаз" – UZHT.