Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (у тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ); ПАТ "Ужгородський Турбогаз" засновано у вiдповiдностi з Наказом Фонду державного майна України № 19-АТ вiд 30.06.1998 року шляхом перетворення державного Ужгородського виробничо-торгового пiдприємства "Турбогаз" у вiдкримте акцiонерне товариство, згiдно з "Порядком перетворення в процесi приватизацiї державних пiдприємств у вiдкритi акцiонернi товариства", затверджениим Постановою Кабiнету Мiнвiстрiв України №686 вiд 07.12.1992 р.
У звязку з приведенням дiяльностi ВАТ "Ужгородський Турбогаз" до вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" 07.05.2012 року змiнено назву Товариства на Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".
На сьогоднiшнiй день ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - це унiкальне за своїми виробничими потужностями i встаткування пiдприємство, здатне випускати високотехнологiчну та наукоємну продукцiю для газової галузi.
При розробцi нової продукцiї використовуються передовi досягнення науки i технiки, найсучаснiшi технологiї i новi матерiали, що дозволяють надiйно працювати в будь-яких клiматичних умовах вiд арктичних до пiвденних широт, також на великих глибинах при тиску понад 100 МПа i температурi 150 ° С. Також ПАТ «Ужгородський Турбогаз» виробляє ряд продукцiї для нафтогазового комплексу, що використовується в пiдводних умовах.
Географiя впровадження продукцiї, виробництва ПАТ «Ужгородський Турбогаз» - вiд пiвнiчних регiонiв Росiї до Туркменiстану, також наше обладнання експлуатується в Українi, Бiлорусi, Узбекистанi, Казахстанi та низцi iнших країн.
Для комплексного задоволення потреб замовника на пiдприємствi працює високопрофесiйна команда, готова вирiшувати поставленi завдання вчасно i з найменшими витратами. Крiм того, кадрова полiтика спрямована на залучення висококвалiфiкованих кадрiв, що дає можливiсть з упевненiстю дивитися в майбутне. У сучасних умовах, модернiзацiя i реконструкцiя нафтогазового комплексу - одне з приоритетних завдань розвитку України. Команда нашого пiдприємства готова вирiшувати комплекс завдань, пов'язаних з впровадженням обладнання власного виробництва на рiзнi об'єкти народного господарства.
Спiвпраця з науково-дослiдними iнститутами i проектними органiзацiями дозволяє пiдприємству впроваджувати новiтнi розробки нафтогазової галузi, йти в ногу з часом, а також створювати конкуренцiю iншим пiдприємствам.
організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів; Органiзацiйно-виробнича структура товариства складається з керiвництва, основного виробництва та допомiжного виробництва. Основне виробництво – це виробництво, до складу якого входять виробничi цехи, пов’язанi з виробництвом основної продукцiї:
- Механоскладальний цех;
- дiльниця каркасно-зварювальна та товарiв народного споживання;
- дiльниця ковальсько-пресової та термiчної обробки;
- ливарний цех;
- деревообробна дiльниця.
Допомiжне виробництво – це виробництво, яке є обслуговуючим щодо дiяльностi основного виробництва. До його складу входять такi дiльницi як:
- ремонтно-механiчна дiльниця;
- ремонтно-енергетична дiльниця;
- транспортна дiльниця;
Головному iнженеру товариства пiдпорядковано:
1. Сервiсну служба, якiй пiдпорядкованi:
- ремонтно-механiчна дiльниця;
- ремонтно-енергетична дiльниця;
2. Технiчний вiддiл
Службi якостi пiдприємства пiдпорядковано:
1. Бюро технiчного контролю;
2. Центральну лабораторiю;
Заступнику директора з виробництва пiдпорядковано:
- цехи основного виробництва
Заступнику директора з економiки та фiнансiв пiдпорядкованi:
1. Головний бухгалтер, якому пiдпорядковано:
- службу бухгалтерського облiку;
- центральний склад матерiалiв, комплектацiї, iнструменту та металу;
2. Головний економiст, якому пiдпорядковано:
- планово-економiчний вiддiл
Заступнику директора по комерцiйним питанням пiдпорядковано:
1. Вiддiл матерiально-технiчного постачання;
2. Вiддiл збуту, якому пiдпорядкований
- склад готової продукцiї;
3. Вiддiл маркетингу
Заступнику директора з ливарного виробництва пiдпорядковано:
1. Ливарний цех;
2. Вiддiл головного металурга
Заступнику директора по загальним питанням пiдпорядковано:
1. Адмiнiстративно-диспетчерське бюро;
2. Бюро оренди;
3. Адмiнiстративно-господарська службу, якiй пiдпорядкованi:
- ремонтно-будiвельна дiльниця;
- транспортна дiльниця
Безпосередньо директору товариства пiдпорядкованi:
- головний юрисконсульт;
- вiддiл кадрiв;
- служба з охорони працi;

Товариство функцiонує як цiлiсно-майновий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своїй органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента; Cередньооблiковакiлькiстьштатнихпрацiвникiвоблiкового складу за 2017рiк – 205 осiб; середнячисельнiстьпозаштатнихпрацiвникiв та осiб, якiпрацюють за сумiсництвом - 4особи. Фонд оплати працi за 2017 рiк склав15645,20 тис.грн. В 2017 роцi фонд оплати працiзбiльшився за рахунокпiдвищення посадових окладiв та тарифних ставок у порiвняннi з 2016 роком на 2619,2 тис. грн. Основними напрямками кадрової програми по навчанню, пiдготовцi, перепiдготовцi персоналу на пiдприємствi є: - первинна пiдготовка; - перепiдготовка та пiдвищення квалiфiкацiї поза пiдприємством; - пiдвищення квалiфiкацiї персоналу на пiдприємствi; - спiвпраця з навчальними закладами; - атестацiя. Пiдготовка персоналу в 2017 роцi проведена вiдповiдно до затверджених рiчних планiв пiдвищення квалiфiкацiї ПАТ "Ужгородський Турбогаз". Тарифно квалiфiкацiйною комiсiєю було проведено пiдвищення розрядiв працiвникам пiдприємства. Двоє працiвникiв ливарного виробництва, за направленням ПАТ «Ужгородський Турбогаз», навчаються у вищому учбовому закладi за спецiальнiстю «Ливарне виробництво чорних i кольорових металiв», «Металургiя». Iнженерно-технiчнi працiвникiв пiдвищили свою квалiфiкацiю на курсах цiльового призначення за такими напрямами, як охоронапрацi; правила будови i безпечної експлуатацiї вантажо пiдiймальних кранiв; правила технiчної експлуатацiї електроустановок споживачiв. В iнших навчальних закладах протягом року проведено навчання працiвникiв ПАТ "Ужгородський Турбогаз" правилам будови i безпечної експлуатацiї посудин, що працюють пiдтиском; правилам будови i безпечної експлуатацiї вантажно-пiдiймальним механiзмам; ЗаконодавствуУкраїни «Про охоронупрацi»; правилам безпеки системи газопостачання; охоронi працi; безпечнiй експлуатацiї виробничих будiвель i споруд; правилам безпеки при заготiвлi i транспортування металобрухту, а також проведено навчання осiб на право проведення радiацiйного контролю дозиметричними приладами.належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання; Емiтент не належить до будь-яких об’єднань пiдприємств.
спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності; Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями.
будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій; Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо); Товариство складає фiнансову звiтнiсть за МСФЗ вiдповiдно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», у якому передбачено, що усi публiчнi акцiонернi товариства починаючи з 1 сiчня 2012 року повиннi складати фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до МСФЗ. До 1 сiчня 2012 року основою пiдготовки фiнансової звiтностi Товариства були Положення (стандарти) бухгалтерського облiку (П(с)БО) України. Вся фiнансова звiтнiсть була складена згiдно з вимогами Мiжнародного стандарту фiнансової звiтностi «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi» (МСФЗ 1) в рамках переходу Товариства на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ). Бухгалтерський та податковий облiк в цiлому Товариством ведеться вiдповiдно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", а також затверджених положень (стандартiв) облiку та оподаткування, наказу про облiкову полiтику Товариства.
основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік; Публiчне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз" спецiалiзується на випуску енергетичного устаткування для електростанцiй, працюючих на газоподiбному паливi, широкого спектру устаткування для видобутку, транспортування i зберiгання нафти i газу, а також випускає продукцiю для металургiйних i машинобудiвних пiдприємств, продукцiю ливарного виробництва та товари народного споживання.
Основнi види продукцiї:
-для пiдприємств з видобування газу:
-пiдземне свердловинне обладнання: комплекси - КОС 89/168; КСО;
-трiйники кованi дiаметром до Ду250, Рмах- 100 МПа;
-запiрна арматура: штуцери регулюючi ШР-12; клапани вiдсiкачi К-301/К-302;
-для пiдприємств з транспортування та зберiгання газу:
-комплекснi пристрої пiдготовки повiтря для газових турбiн КУВ (КВОУ), ВОУ ГУ 74.200.000 до газоперекачуючих агрегатiв ГПУ-10-01, ГТН-16, ГТН-25 та iнших;
-нагнiтачi газу Н-280; Н-370; Н-235;
-запаснi частини до iмпортних нагнiтачiв
-пристрiй для комерцiйного облiку витрат газу УСБ Ду 50 -1000 Ру 1,6-I6 МПа;
-iзоляцiйнi муфти антикорозiйного дiелектричного захисту газопроводiв МI Ду 15-1200 Ру 1,6-10 МПа;
-редукторнi пари для комплексiв СТД-4000; СТД-12500; КТК-12,5 та iнших.
-автоматичнi газовимiрювальнi та газорозподiльнi станцiї;
-газорозподiльнi пункти ГРПШ 400-2 - продуктивнiстю 1200 м3/час;
-для пiдприємств гiрничо-видобувної, машинобудiвної та iнших галузей економiки:
-редуктори цилiндричнi, редукторнi пари, промвали;
-чавунне та сталеве литво з наступних марок сплавiв: чавун - СЧ15, СЧ20, СЧ25, СЧ30, ВЧ450-10, ВЧ500-7,ВЧ600-3 ВЧ700-2, ЧХ16М2, ИЧХ28Н2, ЧХ1, ЧХ2, ЧХ3,ОЧН; сталь - 25Л, 35Л, 45Л, 20ГЛ, 25ХГЛ, 40Х24Н12СЛ 25?45Л, 20 ГЛ
-обладнання для комунальних iнженерних мереж та iнфраструктури;
-обладнання для громадського простору.
Актуальнiсть точного облiку природного газу в сучасних умовах переоцiнити важко. Цi вимоги продиктованi прагматичними мiркуваннями, i українська газовидобувна, газотранспортна i газорозподiльна промисловiсть бере активну участь в процесi пiдвищення точностi облiку природного газу, створивши вiдповiдну нормативно - документальну базу, та здiйснюючи фiзично сам процес модернiзацiї обладнання, яке задiяне в облiку.
ПАТ "Ужгородський Турбогаз” на протязi тривалого перiоду є безпосереднiм учасником створення, розширення та модернiзацiї iснуючою газотранспортної мережi України в частинi газовимiрювання як на магiстральних, так i на газорозподiльних мережах. Найбiльш поширеним методом контролю витрати газу є метод змiнного перепаду тиску, i звужуючi швидкозмiннi пристрої (УСБ), якi наше пiдприємство випускає вже десятилiття, працюють саме за таким принципом. Своє широке застосування цi пристрої отримали завдяки простотi конструкцiї, надiйностi в експлуатацiї та зручностi обслуговування.
Впровадження в країнах Європи нового мiжнародного стандарту ISO 5167.1,2,3,4-2005, а також розробленого на його базi мiждержавних стандартiв ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005, значно пiдвищило вимоги до обладнання, задiяного у газовимiрюваннi, i сформулювало новi норми облiку енергоносiїв по методу змiнного перепаду тиску.
У зв’язку з потребою в оперативному порядку привести обладнання, що знаходиться в експлуатацiї у компанiй нафтогазової промисловостi України та iнших країн СНД у вiдповiднiсть новим нормативам, наше пiдприємство за короткi термiни модернiзувало конструкцiю звужуючих пристроїв, освоїло випуск прямоточних дiлянок, потоковипрямлячiв, умовним дiаметром Dу вiд 50 до 1000 мм при робочому тиску Ру вiд 1,6 мПа до 16 мПа. При цьому модернiзована i освоєна нова продукцiя пiдприємства в повнiй мiрi вiдповiдає вимогам ГОСТ 8.586.1,2,3,4,5-2005.
Модернiзувавши конструкцiю звужуючих пристроїв i освоївши випуск вимiрних дiльниць, ПАТ „Ужгородський Турбогаз” приступив до виготовлення i поставок споживачам комплектних вузлiв промислового облiку газу та газовимiрювальних станцiй. Налагодивши спiвпрацю з проектними органiзацiями, з вiтчизняними приладобудiвними компанiями та українськими представниками провiдних європейських виробникiв приладiв i устаткування, ми пропонуємо комплектнi рiшення – газовимiрювальнi станцiї, побудованi на принципi двох послiдовних приладiв, якi працюють за рiзними методами вимiрювання: основний – це звужуючий пристрiй, працює за методом змiнного перепаду тиску, дублюючий – ультразвуковий витратомiр. При цьому станцiя пропонується в комплектi з усiма системами контролю кiлькiсних та якiсних параметрiв газового потоку, обчислювально – аналiтичним обладнанням. Склад такого обладнання визначається спiльно з замовником.
Також важливим виробничим напрямком для пiдприємства є випуск обладнання для гiрничо-металургiйної галузi та поставки комплектацiї для автомобiлебудiвного пiдприємства ПАТ «АвтоКрАЗ».
Одним iз основних напрямкiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» в 2018 роцi – є повноцiнне використання потужностей ливарного цеху, випуск чавунного та сталевого литва на основi нових технологiй формування, якi рiзко збiльшать товарний випуск, дозволять завантажити потужностi пiдприємства по механiчнiй обробцi, освоєння нових, в тому числi жаромiцних марок сплавiв.
Основнi завдання ливарного виробництва в 2018 роцi:
1.Збiльшення реалiзацiї номенклатури ливарного виробництва на 43,5% в 2018 роцi в порiвняннi з 2017 роком. Вiдповiдно до бiзнес-плану на 2018 рiк товарний випуск заплановано на суму 118 253 481,87 грн
2.Освоєння випуску – до 450 тон шарiв мелючих ТМЧ в мiсяць та 50 тон фасонного чавунного та сталевого литва.
3.Продовження освоєння випуску номенклатури змiнних деталей для комплектацiї обладнання гiрничозбагачувальних комбiнатiв (колiс робочих насосiв ГРК, броней для дробарок «Бармак», черв’ячних пар), автомобiлебудiвних пiдприємств (гальмiвних барабанiв, ступиць, картерiв, гнiзд пiдшипникiв).
4.Освоєння випуску номенклатури вiдливок, що iмпортуються гiрничо металургiйними пiдприємствами (кришок адаптерiв на екскаватори , елементiв секцiї конвеєрного ланцюга)
5. Освоєння випуску номенклатури вiдливок для залiзничної галузi (запаснi частини до компресорiв тепловозiв)
6. Освоєння випуску номенклатури вiдливок для потреб iзоляторних компанiй
7.Освоєння випуску вiдливок для газових котлiв.
8.Освоєння випуску вiдливок для поставки на експорт в найближчi країни ЄС – Чехiя, Угорщина, Словаччина, Австрiя, Нiмеччина
Ризики, пов’язанi з господарською дiяльнiстю ПАТ «Ужгородський Турбогаз» i галуззю, в якiй працює пiдприємство:
-значний знос основних фондiв негативно впливає на господарську дiяльнiсть Товариства, її фiнансовий стан та перспективи розвитку, так як фiзично зношене обладнання не дозволяє виготовляти досить якiсну продукцiю (аналогiчна тенденцiя спостерiгається i на iнших заводах, що постачають комплектуючi вироби головному пiдприємству). Тому ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постiйно здiйснює технiчне переозброєння виробництва та впроваджує енергозберiгаючi технологiї.
-недостатнiсть висококвалiфiкованих кадрiв (в основному робочих професiй: станочникiв широкого профiлю, слюсарiв-ремонтникiв, слюсарiв-iнструментальникiв та iнших) негативно впливає на якiсть виготовляємої продукцiї i в цiлому на результати господарської дiяльностi пiдприємства (ситуацiя характерна для держави в цiлому i пояснюється недостатньою кiлькiстю професiйно-технiчних навчальних закладiв, якi займалися пiдготовкою таких спецiалiстiв). Для часткового вирiшення цiєї проблеми ПАТ «Ужгородський Турбогаз» створено постiйно дiючу тарифно-квалiфiкацiйну комiсiю, яка займається пiдвищенням квалiфiкацiї працiвникiв Товариства. Деякi працiвники направляються на навчання в навчальнi центри.
-постiйне зростання цiн на продукцiю металургiйного та енергетичного комплексiв призводе до недостатностi грошових коштiв пiдприємства на придбання матерiальних ресурсiв. Це потребує постiйного користування запозиченими коштами, збiльшує собiвартiсть готової продукцiї та негативно впливає на результати дiяльностi Товариства. Збiльшення цiн на продукцiю Товариства пропорцiйно росту цiн на матерiальнi ресурси – неможливо у зв’язку з жорсткою конкурентною боротьбою на ринках збуту. Для виходу з цiєї ситуацiї Товариство постiйно займається розробкою i впровадженням заходiв по зниженню собiвартостi виготовляємої продукцiї, займається пошуком альтернативних постачальникiв та удосконаленням логiстики. Крiм того, ПАТ «Ужгородський Турбогаз» постiйно звертається до вiдповiдних органiв з пропозицiєю щодо встановлення жорсткого контролю за цiновою полiтикою пiдприємств – монополiстiв.
-нестабiльна робота пiдприємств в Українi, якi постачають комплектуючi вироби для Товариства, призводить до порушення виробничого циклу виготовлення продукцiї Товариства, несвоєчасного виконання запланових обсягiв виробництва продукцiї та порушення строкiв поставок споживачам. Для виходу з даної ситуацiї Товариство займається пошуком iнших постачальникiв, якi розташованi за межами України.
Щодо зменшення впливу вказаних ризикiв та захисту своєї дiяльностi, Товариство планує та вдосконалювє внутрiшню систему монiторингу за настанням таких ризикiв, розробляє рекомендацiї щодо мiнiмального впливу таких ризикiв на дiяльнiсть Товариства. Товариство систематично виявляє i оцiнює ризики, що впливають на господарську дiяльнiсть Товариства.
Товариство розумiє, як ризики впливають на досягнення цiлей, всi рiшення приймаються з урахуванням iснуючих i потенцiйних загроз i можливостей.
З метою своєчасного реагування на негативнi наслiдки ризикової ситуацiї розробляються альтернативнi плани.
Процедура їх розробки включає такi етапи:
-виявлення основних факторiв внутрiшнього й зовнiшнього середовища, якi спричиняють ситуацiю ризику;
-визначення масштабiв їх впливу;
-визначення ймовiрностi такого впливу;
-складання альтернативного плану дiй для запобiгання чи мiнiмiзацiї цього впливу.
На сьогоднi загрози банкрутства для Товариства не iснує, конфлiкту iнтересiв у керiвництвi немає. Iнших факторiв ризику, крiм тих, що пов'язанi iз специфiкою дiяльностi емiтента (загострення конкуренцiї, загальне зменшення попиту на продукцiю емiтента, тощо), немає.
Основними матерiальними ресурсами в забезпеченi Товариства є:
- металопрокат, поковки сталевi;
- труби;
- вироби з фторопласту;
- метизи;
- зварювальнi матерiали;
- лакофарбова продукцiя;
- компл. вироби;
- чавунний брухт, вiдливки з чавуна.
В зв’язку з невеликими партiями закупiвельних операцiй Товариство користується послугами дилерiв основних виробникiв металопродукцiї, труб i iнших матерiалiв i комплектуючих.
Збут продукцiї пiдприємства здiйснюється як за прямими замовленнями нафтогазових компанiй, гiрничо-видобувних та машинобудiвних пiдприємств, так i за непрямими каналами збуту через уповноважених представникiв Товариства щодо продажу продукцiї.
основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування; Вiдчуження активiв:
В 2017 роцi Товариство вiдчужило ОЗ на суму 185 тис грн.
Придбання активiв:
В 2017 роцi Товариство притдбало та покращило свої основнi засоби на 5 354 тис грн.
правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація; Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами, мiж емiтентом або його дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з iншого боку, протягом звiтного року не укладались.
основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення; Основнi засоби знаходяться за мiсцезнаходженням товариства, складають виробничi i невиробничi будiвлi та споруди, транспортнi засоби, виробниче обладнання. Виробничi потужностi використовуються не в повнiй мiрi, так як велика частина будiвель, споруд, обладнання потребують вдосконалення шляхом капiтальних ремонтiв та модернiзацiї. Товариство постiйно проводить ремонтнi роботи основних засобiв. Основний вид дiяльностi не зв`язаний з екологiчними питаннями, тому не може позначатися на використаннi активiв пiдприємства. Емiтент дотримується полiтики самофiнансування.
Поточнi та капiтальнi ремонти основних засобiв здiйснюються господарським i пiдрядним способами. Пiдряднi органiзацiї виконують тi роботи, на виконання яких пiдприємство не має лiцензiй.
В 2017роцi на утримання активiв було витрачено бiля 5132 тис грн.
В 2018 роцi передбачається фiнансувати тiльки будiвельно-монтажнi роботи при закупiвлi необхiдного обладнання (за рахунок власних коштiв).
проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень; Проблемними аспектами дiяльностi Товариства є: - постiйне зростання цiн на енергоносiї та матерiальнi ресурси для виробництва автомобiлiв, що призводить до зростання цiн на готову продукцiю та знижує її конкурентоздатнiсть на ринках збуту; - несвоєчасне повернення бюджетом невiдшкодованого ПДВ, що призводить до вимивання обiгових коштiв пiдприємства та погiршує його фiнансовий стан; - недостатнє фiнансування бюджетних; - вiдсутнiсть пiльгових кредитiв пiд виробництво продукцiї на експорт, що вимагає вiд пiдприємства додаткових витрат, так як реалiзацiя продукцiї iноземним споживачам переважно передбачає акредитивну форму розрахункiв; - недостатнiй термiн повернення валютної виручки при зовнiшньоекономiчних стосунках (збiльшення цього термiну до 360 днiв значно б покращило стосунки мiж дiловими партнерами та збiльшило б обсяги експортних поставок). Вирiшення вищевказаних питань дозволить Товариству збiльшити обсяги виробництва та реалiзацiї, знизити собiвартiсть та прискорити впровадження у виробництво iнновацiйної продукцiї. Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно чинного законодавства України, яке характеризується частими змiнами, що призводить до посилення нестабiльностi умов господарювання.
факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства; Штрафнi санкцiї на протязi звiтнього перiоду вiдсутнi.
опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента; Фiнансова полiтикаТовариства будується на: - отриманнi передплати за продукцiю, яка постачається на внутрiшнiй ринок та експорт.Основним напрямком покращення лiквiдностi пiдприємства є щорiчне нарощення обсягiв виробництва та реалiзацiї продукцiї.
вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів; Вартiсть укладених, але ще не виконаних договорiв (контрактiв) на кiнець звiтного перiоду складає: 672 506,42 тис.грн., без ПДВ. Очiкуванi прибутки вiд виконання цих договорiв складають 16% вiд вартостi.
стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому); Емiтент планує суттєво оновити виробничу базу, провести модернiзацiю механообробної та модельної дiльницi з метою зменшення витрат на виготовлення продукцiї, що дозволить збiльшити конкурентоздатнiсть продукцiї пiдприємства на ринку.
Для розширення ринку збуту готової продукцiї емiтентом запланованi наступнi заходи:
•Створення мережi партнерiв - торгових агентiв пiдприємства в Українi, Республiцi Казахстан, Чеськiй Республiцi, Азербайджанi, Узбекистанi та Республiцi Бiлорусь;
•Укладання договорiв спiвпрацi iз проектними iнститутами України та країн СНД;
•Спiвпраця по прямим контактам iз пiдроздiлами матерiально-технiчного забезпечення головних компанiй нафтогазової, машинобудiвної, гiрничодобувної галузей на територiї України та країн СНД;
•Вихiд на європейський ринок;
•Вiдвiдування спецiалiзованих виставок по наступних напрямках: обладнання для нафтогазової, гiрничодобувної та автомобiлебудiвної промисловостi, листопад 2017 року спецiалiзована виставка «НАФТАГАЗ Експо», участь у виставках товарiв для комунального сектору на мiсцевому рiвнi.
•Аналiз обсягiв продукцiї (аналогiчної ПАТ «Ужгородський Турбогаз»), яку закуповують дiючi споживачi у конкурентiв i виявлення додаткового ресурсу потреб;
•Монiторинг та участь у тендерних торгах пiдприємств України та країн СНД;
•Доповнення сайту пiдприємства перелiком нової продукцiї, що випускається, i послугами, що надаються;
•Використання можливостей Iнтернет-маркетингу, монiторинг та обробка сайтiв UA-Tenders, Держзакупiвлi, Укрнафта, Укртрансгаз, Укргазвидобування та iнших сайтiв пiдприємств України та країн СНД, що проводять тендернi процедури закупiвель;
•Пiдтримка телефонного та Iнтернет-монiторинг iснуючої клiєнтської бази з метою оновлення iнформацiї;
•Вдосконалення концепцiї Iнтернет-маркетингу;
•Пiдтримка сайту пiдприємства вiдповiдно до мiжнародних стандартiв.
•Проведення реєстрацiї на закордонних торгiвельних майданчиках i спецiалiзованих iнформацiйних ресурсах;
•Пiдготовка оновленої рекламної iнформацiї про основний перелiк продукцiї пiдприємства, випуск рекламних каталогiв, папки з номенклатурою товарiв народного споживання, розроблення дизайну банера для участi у виставках та дiлових зустрiчах;

Також, Товариство планує:
- освоєння випуску i поставки вимiрювальних комплексiв – комплектних вузлiв облiку газу для газотранспортних компанiй;
- освоєння випуску i поставки модернiзованих звужуючих пристроїв для газотранспортних та газовидобувних компанiй;
- розширення товарної лiнiйки в запiрнiй арматурi: освоєння випуску клапанiв - вiдсiкачiв та штуцерiв регулюючих, на робочий тиск - до 16 мПа, Ду 50 – 200 мм. Модернiзацiю конструкцiї, згiдно актуальних вимог замовникiв та аналогiв провiдних свiтових виробникiв;
- реалiзацiю розширеної серiйної товарної лiнiйки у випуску комплектних цилiндричних редукторiв: серiя Ц2У 400, МД 5, МД 9, з застосуванням литих корпусiв;
- розширення номенклатури для потреб пiдприємств гiрничо-металургiйного та машинобудiвного комплексiв України та Європи. Це - насоси ГРК, великогабаритнi редуктори, ротори компресорiв, чавуннi та сталевi вiдливки серiйного виробництва та iнша продукцiя.
- вихiд на ринок металлоконстуркцiй
- розвиток спiвробiтництва у галузi продукцiї для нафтогазової галузi в серединi України для отримання стабiльних щомiсячних замовлень
- Освоєння нових вiдливок для виходу на європейський ринок.
- Розвиток спiвробiтництва iз CKD «Kutna Hora»
-Напрацювання портфелю замовлень з iснуючими та новими замовниками.

Данi заходи також позитивно вiдобразяться на фiнансовому станi емiтента.
В майбутньому на дiяльнiсть пiдприємства можуть вплинути два фактора:
- негативно на пiдприємство може вплинути погiршення полiтичної та економiчної ситуацiї в Українi;
- позитивно на пiдприємство вплине пiдписання угод з ЄС, що дасть змогу освоїти новий ринок, який є досить ємким.
опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік; Дослiдження не проводились.
судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається; 23.12.2016 порушено провадження Господарським судом Закарпатської областi, за позовом АТ "Банк фiнанси та Кредит" до ПАТ "Ужгородський Турбогаз", про стягнення заборгованостi та пенi по кредитному Договору № 655м-01-07 вiд 26.06.2007 року в сумi 192 354 404,14 грн. 18.12.2017 року Львiвським апеляцiйним господарським судом справу зупинено i призначено експертизу.

29.12.2016 порушено провадження Господарським судом Полтавської областi, за позовом АТ "Банк фiнанси та Кредит" до ПАТ "Ужгородський Турбогаз", про стягнення заборгованостi та пенi по кредитному Договору №1199м-01-07 вiд 28.09.2007 року в сумi 136 617 039,23 грн.07.11.2017 Господарським судом Полтавської областi позов АТ "Банк фiнанси та Кредит" задоволено. 25.01.2018 року апеляцiйну скаргу ПАТ "Ужгородський Турбогаз" залишено без задоволення, рiшення господарського суду Полтавської областi вiд 07.11.2017 залишено без змiн.

23.12.2016 порушено провадження Господарським судом Закарпатської областi, за позовом АТ "Банк фiнанси та Кредит" до ПАТ "Ужгородський Турбогаз", про Звернення стягнення на предмет iпотеки на майно (нежитлове примiщення пр. Свободи, 52) в рахунок часткової заборгованостi ТОВ «Прогрес Груп» на суму 27 219 000,00 грн., за кредитним договором №1271-08 вiд 05.11.2008р. 15.09.2017 Господарським судом Закарпатської областi справу зупинено призначено експертизу.
інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі за наявності інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі. Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтенту, немає.