Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1747885 1753017 0 0 0 0
будівлі та споруди 553123 556622 0 0 553123 556622
машини та обладнання 1020478 1021653 0 0 1020478 1021653
транспортні засоби 2294 2309 0 0 2294 2309
земельні ділянки 12371 12371 0 0 12371 12371
інші 159619 162371 0 0 159619 162371
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 1753017 1747885 0 1747885 1753017
Опис У свїй виробничiй дiяльностi пiдприємство використовує обладнання встановлене i виготовлене у 80-х роках 20 ст. Ступiнь зносу на даний момент 78%. Оскiльки обладнання аутентичне, - вироблене по заказу, ремонт таких станкiв дуже дорогий , що суутєво збiльшує вартiсть ремонтованих об'єктiв.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.) 77080 646022
Статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.) 100000 100000
Опис 13.2. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента
За звiтний перiод
Розрахункова вартiсть чистих активiв
Скоригований статутний капiтал
Статутний капiтал
Опис
Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався
вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР
(Рiшення No 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення
(стандарт) бухгалтерського облiку
2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення
вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi
активи + Витрати майбутнiх перiодiв-
Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання
- Забезпечення наступних виплат i платежiв -
Доходи майбутнiх перiодiв
Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв Пiдприємства на кiнець звiтного перiоду
складає 77080 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 100000 тис.грн. На
кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Пiдприємства немає, тобто
скоригована сума статутного капiталу складає 100000 тис.грн.
Згiдно ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України у разi, якщо по
закiнченню другого або кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
буде меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, товариство зобов'язане
оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до
статуту у встановленому порядку.Зменшення статутного капiталу не
вимагається.
Товариство планує зменьшити збитки в наступному
перiодi