Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма “Аудит Сервiс Груп”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2738, 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 347/8, 29.06.2016
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» («Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Номер та дата договору на проведення аудиту Договiр № 09_/02/18, 09.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.02.2018 - 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 43000