Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВ “Аудиторська фiрма “Аудит Сервiс Груп”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 31714676
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 01135, м. Київ, пр. Перемоги, буд.2, кв.35А
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2738, 30.11.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** д/в, д/в, д/в, д/в
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України 347/8, 29.06.2017
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017 - 31.12.2017
Думка аудитора із застереженням
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» («Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Номер та дата договору на проведення аудиту Договiр № 09_/02/18, 06.02.2018
Дата початку та дата закінчення аудиту 19.03.2018 - 10.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 10.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 43000
Текст аудиторського висновку (звіту) ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА Адресат: АКЦIОНЕРАМ ТОВАРИСТВА КЕРIВНИЦТВУ ТОВАРИСТВА НАЦIОНАЛЬНОЇ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ Думка iз застереженням Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» («Компанiя»), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 року та звiту про сукупний дохiд, звiту про змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою, i примiток до фiнансової звiтностi, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик. На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у роздiлi «Основа для думки iз застереженням» нашого звiту, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 р. та її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Основа для думки iз застереженням Компанiя облiковує на балансi основнi засоби, що повнiстю зношенi, на загальну суму 205003,7 тис.грн., в процентному вiдношеннi зношенi вони складають 11,7 % всiх основних засобiв. Експертна оцiнка майна та придатнiсть цих основних засобiв к подальшому їх використанню при проведеннi рiчної iнвентаризацiї не здiйснювалася, що не вiдповiдає вимогам МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби», щодо щорiчної переоцiнки основних засобiв з метою визначення їх справедливої вартостi, тому ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо справедливої вартостi основних засобiв товариства станом на 31.12.2017 року. Ми не маємо можливостi оцiнити наскiльки суттєвими були б цi коригування. За 2017 рiк компанiя надавала послуги щодо здачi в операцiйну оренду об’єктiв нерухомостi, яка облiковується у складi необоротних активiв, але в фiнансової звiтностi ця нерухомiсть не вiдображена як iнвестицiйна у рядку 1015 «iнвестицiйна нерухомiсть» звiту про фiнансовий стан. В положеннi щодо облiкової полiтики компанiї вiдсутнi критерiї вiднесення об’єктiв нерухомостi до складу iнвестицiйної нерухомостi, що є недотриманням вимог МСБО 40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». У зв’язку з вiдсутнiстю критерiїв щодо вiднесення об’єктiв нерухомостi до складу iнвестицiйної, ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо визначення справедливої вартостi iнвестицiйної нерухомостi, яку слiд було вiдобразити у звiтi про фiнансовий стан товариства. Компанiя у складi оборотних активiв вiдобразила дебiторську заборгованiсть за продукцiю, товари, послуги у сумi 5034 тис.грн. та iншу поточну дебiторську заборгованiсть у сумi 302673 тис.грн., яка є заборгованiстю понад одного року. У зв’язку з вiдсутнiстю актiв звiряння з дебiторами та неотриманням зовнiшнiх пiдтверджень вiд частки дебiторiв, а також пояснень з боку управлiнського персоналу щодо дiй, якi застосовуються для погашення цiєї заборгованостi, ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо визначення справедливої вартостi цих сум дебiторської заборгованостi за товари, роботи, послуги та iншої поточної дебiторської заборгованостi вiдповiдно до вимог МСФЗ Станом на 31.12.2017 року в активах компанiї вiдображенi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються за методом участi в капiталi iнших пiдприємств в сумi 760 тис.грн., що є внеском у статутний капiтал ПрАТ «ОКМА» м. Київ (код ЄДРПОУ 24077020), дана сума склала 10,9 % у статутному капiталу даного пiдприємства. Вiдповiдно до вимог п.6 МСФЗ 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства» компанiя не має суттєвого впливу на дiяльнiсть ПрАТ «ОКМА», тому, на нашу, думку вартiсть цiєї iнвестицiї повинна вiдображатися у фiнансовiй звiтностi у складi iнших фiнансових iнвестицiй. В фiнансової звiтностi ця сума вiдображена по фактичної вартостi без врахування справедлiвої вартостi цiєї iнвестицiї. ностi. Станом на 31.12.2017 року згiдно даним фiнансової звiтностi ПрАТ «ОКМА» має нерозподiлений прибуток в сумi 217 тис.грн., тому збiльшення корисностi фiнансової iнвестицiї ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» станом на 31.12.2017 року складає 23,7 тис.грн. Записи компанiї свiдчать, що як би компанiя збiльшила фiнансову iнвестицiю на цю суму та вiдобразила її у складi iнших фiнансових iнвестицiй, довгостроковi iншi фiнансовi iнвестицiї станом на 31.12.2017 року склали би 17791 тис.грн., а збитки компанiї були б зменшенi на суму 23,7 тис.грн. У складi власного капiталу станом на 31.12.2017 року компанiя вiдобразило дооцiнку основних засобiв у загальнiй сумi 411049 тис.грн. У зв’язку з тим, що в товариствi вiдсутнi аналiтичнi данi дооцiнки по окремим основним засобам, аудитори не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази щодо балансової вартостi суми дооцiнки як складової власного капiталу компанiї та не змогли визначити, щодо потреби зменшити додатковий капiтал в дооцiнках та зменшити збиток компанiї. У складi довгострокових зобов’язань компанiя вiдобразила заборгованiсть по довгостроковим кредитам банку в сумi 196196 тис.грн., але у зв’язку з тим, що термiн повернення цих кредитiв минув, дану заборгованiсть слiд вiдобразити у звiтi про фiнансовий стан у складi поточної кредиторської заборгованостi за довгостроковими зобов’язаннями. У порушення вимог МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» у примiтках до фiнансовiй звiтностi не вiдображено iнформацiя щодо пов’язаних осiб та операцiй мiж ними. Управлiнським персоналом компанiї не надана повна iнформацiя аудитору щодо iдентифiкацiї та наявностi зв’язкiв компанiї з пов’язаними сторонами, тому ми не змогли отримати достатнi та прийнятнi аудиторськi докази з цього питання. Аудитори зазначають, що в примiтках до фiнансової звiтностi компанiї станом на 31 грудня 2017 року iнформацiя стосовно резервiв, фiнансових активiв та фiнансових зобов’язань, пов’язаних осiб, заборгованостей та iнша, розкрита не в повному обсязi, що суперечить вимогам МСФЗ. Iнформацiя в примiтках до фiнансової звiтностi стосовно термiнiв дебiторської заборгованостi не спiвпадає з результатами проведеного аудиту. Згiдно п.А23 МСА 705, аудитор не має можливостi включити розкриття пропущеної iнформацiї у цей звiт у зв’язку з тим, що розкриття iнформацiї не було пiдготовлено управлiнським персоналом компанiї. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi» нашого звiту. Ми є незалежними вiд Компанiї згiдно з етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз застереженням. Ми звертаємо увагу на наявнiсть у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 року довгострокових кредитiв банкiв в сумi 196196 тис.грн. та короткострокових кредитiв банкiв в сумi 102522 тис.грн., якi є заборгованiстю згiдно кредитних договорiв 2007 року та 2009 рокiв та були наданi компанiї банкiвською установою ПАТ «ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ». Термiн погашення кредитiв минув до 2017 року. Компанiя не змогла домовитися щодо змiни умов чинних угод або отримати рефiнансування, банкiвською установою по вiдношенню до компанiї порушенi судовi справи щодо повернення заборгованостi у загальнiй сумi 246776 тис.грн. Ця ситуацiя свiдчить, що iснує суттєва невизначенiсть, яка може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Також звертаємо увагу на iнформацiю у фiнансовiй звiтностi, яка зазначає, що компанiя зазнала чистих збиткiв у сумi 183930 тис.грн. протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 р., та наявнiсть непокритого збитку станом на 31.12.2017 року в сумi 434054 тис.грн. На цю дату поточнi зобов’язання компанiї перевищили її загальнi активи на суму 118052 тис.грн. Чистi активи станом на 31.12.2017 р. на 22920 тис.грн. менш нiж Статутний капiтал компанiї, що не вiдповiдає вимогам п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України що до вартостi чистих активiв. Згiдно п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України якщо пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї. Цi подiї або умови разом iз iншими питаннями, наведеними в роздiлi нашого звiту «Основа для думки iз застереженням» вказують, що iснує суттєва невизначенiсть, що може поставити пiд значний сумнiв здатнiсть компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. В примiтках до фiнансової звiтностi ця iнформацiя компанiєю не розкрита. Ключовi питання аудиту Ключовi питання аудиту – це питання, що, на наше професiйне судження, були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядались у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностiв цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Ми визначили, що немає ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в нашому звiтi додатково. Iншi питання Аудит за попереднiй перiод Аудит фiнансової звiтностi компанiї ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 р., був проведений аудитором ТОВ «АФ «ФIНАНСИСТ», який 18 квiтня 2017 р. висловив модифiковану умовно – позитивну думку щодо цiєї фiнансової звiтностi. Пiдставою для висловлення умовно-позитивної думки з’явилося: неотримання аудитором достатнiх доказiв по пiдтвердженню залишкiв по розрахункам з iншими дебiторами в зв’язку з не отриманням вiдповiдей вiд контрагентiв. Ця пiдстава для висловлення модифiкованої думки аудитора також присутня у нашому звiтi незалежного аудитора щодо фiнансової звiтностi ПАТ «УЖГОРОДСЬКИЙ ТУРБОГАЗ» станом на 31.12.2017 року. Обмеження щодо поширення чи використання звiту аудитора Оскiльки звiт аудитора призначений для конкретних користувачiв, а саме: акцiонерам та керiвництву товариства, Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, аудитор зазначає, що звiт аудитора не можна надавати iншим сторонам, i вiн не може використовуватися iншими сторонами. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ10 та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї. Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми: • iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю; • отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю • оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом; • доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi. Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi значнi недолiки системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є аудитор ТОВ «АФ «АУДИТ СЕРВIС ГРУП» Кравчута Свiтлана Василiвна. Аудитор ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА С.В.Кравчута “АУДИТ СЕРВIС ГРУП” незалежний аудитор Директор ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА Ю.В. Марченко “АУДИТ СЕРВIС ГРУП” незалежний аудитор 01135, м.Київ, Проспект Перемоги, буд.2, кв.35А 10 квiтня 2018 р.
д/в
д/в
д/в