Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ЗМІСТ

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних акціонерних товариств), або інформацію про осіб, що володіють 5 відсотками та більше акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)  
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
В складi рiчної iнформацiї Емiтента цiнних паперiв вiдсутнi: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" – так як за звiтний перiод емiтент не брав участi в створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" - тому що рiшення щодо обрання корпоративного секретаря не приймалось. «Iнформацiя про рейтингове агентство» - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку, у статутному капiталi емiтента вiдсутня державна частка, емiтент не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. «Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв i бiльше акцiями емiтента» - так як вiдсутнi особи, що володiють 10 вiдсоткiв i бiльше акцiями емiтента. «Iнформацiя про дивiденди» - так як дивiденди у звiтному роцi не нараховувались та не сплачувались. «Iнформацiя про облiгацiї емiтента» - так як облiгацiї протягом звiтного перiоду товариством не випускались. «Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом» - так як iншi цiннi папери протягом звiтного перiоду товариством не випускались. «Iнформацiя про похiднi цiннi папери» - так як похiднi цiннi папери протягом звiтного перiоду товариством не випускались. «Iнформацiя про викуп власних акцiй» - так як викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було. «Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї» - так як емiтент не здiйснює дiяльнiсть, що характеризується як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. «Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв» - так як емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв. «Iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду» - так як протягом звiтного перiоду iнформацiї про iпотечнi цiннi папери не виникало. «Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття» - так як умiтент випуск iпотечних облiгацiй та iпотечних сертифiкатiв не здiйснював. «Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття» - в зв'язку з їх вiдсутнiстю у емiтента. «Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв, iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв» - так як емiтент iпотечнi сертифiкати не випускав. «Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН, Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН, Правила ФОН» - так як емiтент сертифiкати ФОН не випускав. «Звiт про стан об'єкта нерухомостi» - так як емiтент цiльовi облiгацiї не випускав. "Вiдомостi про особливу iнформацiю" - В звiтньому перiодi особлива iнформацiя у емiтента не виникала.«Рiчна фiнансова звiтнiсть» - так як емiтент складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Товариство не є емiтентом цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iншої iнформацiї, передбаченої до розкриття, немає.