Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 12.04.2017
Кворум зборів** 97.173
Опис Iнiцiатором проведення позачергових зборiв являється Наглядова Рада ПАТ "Ужгородський Турбогаз" (Голова Наглядової Ради - Булiч Юрiй Васильович).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗБОРIВ:


1. Обрання лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень.
2. Звiт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2017 рiк.
3. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi.
4. Затвердження рiчного звiту ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.
5. Звiт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.
6. Про прибуток (збиток) ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2016 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi та формування фондiв Товариства у 2017 роцi.
7. Про змiну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування.
8. Про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.
9. Про внесення змiн до внутрiшнiх нормативних актiв шляхом викладення їх в новiй редакцiї.
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.
11. Про обрання членiв Наглядової ради.
12. Про укладання договорiв з членами Наглядової ради.
13. Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.
14. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.
15. Про укладання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

У вiдповiдностi до роздiлу 9 Положення про загальнi збори ПАТ “Ужгородський Турбогаз”, встановлено наступний регламент роботи Загальних зборiв акцiонерiв:
• основна доповiдь – до 30 хвилин;
• спiвдоповiдь – до 15 хвилин;
• виступи при обговореннi питань Порядку денного – до 5 хвилин;
• довiдки – до 3 хвилин;
• запитання – до 3 хвилин;
• вiдповiдi на запитання – до 5 хвилин;
• зауваження – до 2 хвилин;
• кожнi 2 години роботи зборiв перерва – вiд 5 до 60 хвилин.

Порядок голосування на Загальних зборах – голосування бюлетенями.
По Порядку денному зборiв.

Питання 1

Слухали: Обрання лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Гудов К.В. повiдомив акцiонерiв про те, що у вiдповiдностi до п. 7.9 Положення «Про Загальнi збори акцiонерiв» ПАТ «Ужгородський Турбогаз», Наглядова рада ПАТ “Ужгородський Турбогаз” своїм рiшенням (Протокол № 4 вiд 04 березня 2017 року) уповноважила членiв реєстрацiйної комiсiї провести пiдрахунок голосiв з питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв № 1 «Обрання членiв лiчильної комiсiї, визначення термiнiв її повноважень та рекомендувала загальним зборам обрати членiв реєстрацiйної комiсiї в повному складi до складу лiчильної комiсiї.
Голова загальних зборiв акцiонерiв Гудов К.В. роз’яснив всiм акцiонерам порядок голосування, пiдрахунку голосiв та iншi питання, пов’язанi iз забезпеченням проведення голосування на загальних зборах. Зауважень та/чи заперечень вiд акцiонерiв не надiйшло.

Постановили:
1. Обрати Лiчильну комiсiю Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Ужгородський Турбогаз» у складi:
- Бевза Андрiй Сергiйович;
- Кiрпа Iрина Володимирiвна;
- Коштура Наталiя Василiвна.
2. Визначити наступний термiн дiї повноважень лiчильної комiсiї: з моменту обрання лiчильної комiсiї до моменту закриття цих Загальних зборiв.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №5).


Питання 2

Слухали: Звiт директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2017 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — директор ПАТ „Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №6)

Постановили: Затвердити звiт директора ПАТ " Ужгородський Турбогаз" про результати фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у 2016 роцi та основнi напрями дiяльностi на 2017 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №7)

Питання 3

Слухали: Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства у 2016 роцi.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №8)

Постановили: Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2016 роцi.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №9).

Питання 4

Слухали: Затвердження рiчного звiту ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.

Доповiдач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качур М.В. повiдомив, що вiдповiдно до вимог дiючого законодавства, публiчнi акцiонернi товариства додатково розкривають iнформацiю про свою дiяльнiсть на основi мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку в порядку, встановленому Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.
Крiм того, вiдповiдно до п. 2 ст. 12 Закону України “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” вiд 12.05.2011 р. № 3332-VI публiчнi акцiонернi товариства складають фiнансовому звiтнiсть та консолiдовану фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами.
На виконання дiючого законодавства нам необхiдно затвердити фiнансову звiтнiсть складену за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.
Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Качур М.В. повiдомив про результати аудиторської перевiрки, проведеної Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма «Фiнансист» (код ЄДРПОУ 21860250) щодо фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року.

(Звiт додається. Додаток №10)

Постановили: Затвердити рiчний звiт ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №11).

Питання 5

Слухали: Звiт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

(Звiт додається. Додаток №12)

Постановили: Затвердити звiт Наглядової ради ПАТ " Ужгородський Турбогаз" за 2016 рiк.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №13).

Питання 6

Слухали: Про прибуток (збиток) ПАТ " Ужгородський Турбогаз" у 2016 роцi, виплату дивiдендiв за пiдсумками роботи у 2016 роцi та формування фондiв Товариства у 2017 роцi.

Доповiдач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Постановили:
1. В зв’язку з вiдсутнiстю в звiтному перiодi прибутку дивiденди за 2016 рiк не нараховувати, вiдрахування на формування фондiв Товариства не здiйснювати.
2. Затвердити на 2017 рiк наступнi нормативи розподiлу прибутку Товариства:
- Резервний фонд — 5 %
- Фонд розвитку виробництва — 95 %

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №14).

Питання 7

Слухали: Про змiну типу ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство та змiну найменування.

Доповiдач — Качур М.В. — Директор ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Директор ПАТ «Ужгородський Турбогаз» Качур М.В. повiдомив присутнiх про основнi змiни в Законi України «Про акцiонернi товариства» щодо дiяльностi акцiонерних товариств, а також звернула увагу на вiдмiнностi в нормативному регулюваннi дiяльностi публiчних та приватних акцiонерних товариств.

Постановили:
1. Не змiнювати тип ПАТ «Ужгородський Турбогаз» з публiчного акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство.
2. Не змiнювати найменування Публiчного акцiонерного товариства "Ужгородський Турбогаз" на Приватне акцiонерне товариство "Ужгородський Турбогаз".

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №15).


Питання 8

Слухали: Про внесення змiн до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Постановили:
1. Не вносити змiни до Статуту шляхом викладення його в новiй редакцiї.


Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 0 що складає 000,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування. Додаток №16).

Питання 9

Слухали: Про внесення змiн до внутрiшнiх нормативних актiв шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Постановили:
1. Не вносити змiни до положень "Про Загальнi збори акцiонерiв", "Про Наглядову раду", "Про Ревiзiйну комiсiю", "Про порядок ознайомлення акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб з iнформацiєю ПрАТ «Ужгородський Турбогаз»", шляхом викладення їх в новiй редакцiї.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №17).


Питання 10

Слухали: Про припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Голова загальних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що вiдповiдно до положень ст. 53 Закону України «Про акцiонернi товариства» члени наглядової ради публiчного акцiонерного товариства обираються акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв товариства на строк до наступних рiчних зборiв товариства у зв’язку iз цим повноважень голови та членiв наглядової ради Товариства припиняються на цих зборах.


Постановили: Припинити повноваження голови та членiв Наглядової ради, а саме:
- Булiча Юрiя Васильовича;
- Васильєва Анатолiя Анатолiйовича;
- Вереба Арпада Арпадовича;
- Пiшковцiй Тетяни Вiкторiвни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №18).

Питання 11

Слухали: Про обрання членiв Наглядової ради.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Голова загальних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що у зв’язку iз змiною типу акцiонерного товариства виникла необхiднiсть в обраннi нового складу наглядової ради. За вiдведений згiдно чинного законодавства термiн надiйшла пропозицiя щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради вiд акцiонера Лукача Людвига Iвановича, який запропонував 4 (чотири) кандидатури.

Постановили: Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвига Iвановича обрати наступний склад Наглядової ради Товариства:
Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата
Булiч
Юрiй Васильович

Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвига Iвановича.
Рiк народження – 1965.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Хмельницький нацiональний унiверситет Мiнiстерства освiти i науки, молодi та спорту України.
Мiсце роботи: З 01.07.2013 р. по теперiшнiй час Булiч Ю.В. працює в ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608) на посадi заступника директора по загальним питанням.
Загальний стаж роботи – 34 роки.
З 05.08.1982 р. по 13.06.2013 р. – пройшов службу в збройних силах України.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Васильєв Анатолiй Анатолiйович

Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвига Iвановича.
Рiк народження – 1974.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Львiвський iнститут внутрiшнiх справ при нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ України.
Мiсце роботи: З 25.02.2008 року працює на посадi Головного юрисконсульт ПАТ «Ужгородський Турбогаз» (ЄДРПОУ 00153608).
Загальний стаж роботи – 23 роки.
З 01.09.1993 р. по 22.02.2008 р. – пройшов службу в органах внутрiшнiх справ України.
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Пiшковцiй Тетяна Вiкторiвна

Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Лукача Людвига Iвановича.
Рiк народження – 1964.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Київський державний унiверситет iменi Т.Г.Шевченка.
Мiсце роботи: З 22.04.2013 року працює на посадi юрисконсульта ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 31 рiк.
З 1986 р. по 1995 р. – працювала у Мукачiвськiй спецбазi МТС на посадi юрисконсульта.
З 14.04.1997 р. по 01.12.1998 р. – працювала у Мукачiвськiй державнiй податковiй адмiнiстрацiї ( iнспекцiї) на посадi провiдного ( пiзнiше-головного) спецiалiста юридичного вiддiлу, а також на посадi старшого державного податкового iнспектора вiддiлу по роботi з платниками податкiв.
З 1998 р. по 2000 р. – працювала в Об’єднаному комiтетi профспiлки працiвникiв роздрiбної торгiвлi м. Мукачево юрисконсультом.
З 2000 р. по 2001 р. – працювала у Мукачiвському ремонтно-монтажному ( виробничо-комерцiйному) комбiнатi Закарпатської облспоживспiлки на посадi юрисконсульта.
З 01.04.2003 р. i до 10.12.2012р. – працювала юрисконсультом у ПАТ «ФОЛЬКСБАНК» ( в минулому- ВАТ «Електрон Банк»).
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради.
Вереб
Арпад
Арпадович Рiк народження – 1977.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Закарпатський державний унiверситет, iнженер-системотехнiк.
Мiсце роботи: заступник технiчного директора ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 20 рокiв.
Вiдсутня непогашена (незнята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiлiйованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiлiйованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Наглядової ради

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв за кожного окремо кандидата:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №19).


Питання 12

Слухали: Про укладання договорiв з членами Наглядової ради.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”


Постановили: Затвердити умови договорiв, якi будуть укладатися з членами Наглядової ради, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх пiдписання.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №20).

Питання 13

Слухали: Про припинення повноважень членiв Ревiзiйної комiсiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Голова загальних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що 22.04.2014 р. загальними зборами акцiонерiв Товариства строком на три роки було обрано ревiзiйну комiсiю у зв’язку iз цим повноваження голови та членiв ревiзiйної комiсiї Товариства припиняються на цих зборах.


Постановили: Припинити повноваження голови та членiв Ревiзiйної комiсiї, а саме:
- Запольнова Олександра Вiкторовича;
- Величко Iвана Миколайовича;
- Царинської Олени Володимирiвни.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №21).

Питання 14

Слухали: Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Голова загальних зборiв Гудов К.В. повiдомив, що вiдповiдно до ч. 1 ст. 73 Закону України «Про акцiонернi товариства» в акцiонерних товариствах з кiлькiстю акцiонерiв – власникiв простих акцiй товариства бiльше 100 осiб може обиратися лише ревiзiйна комiсiя шляхом кумулятивного голосування. У зв’язку iз спливом строку повноважень необхiдно обрати новий склад ревiзiйної комiсiї. За вiдведений згiдно чинного законодавства термiн надiйшла пропозицiя щодо кандидатур для обрання до складу Наглядової ради вiд акцiонера Безкровної Євгенiї Юрiївни, яка запропонувала 3 (три) кандидатури.

Постановили: Згiдно пропозицiї акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенiї Юрiївни обрати наступний склад Ревiзiйної комiсiї Товариства:
Прiзвище, iм’я, по-батьковi Iнформацiя про кандидата
Запольнов Олександр Вiкторович
Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенiї Юрiївни.
Рiк народження – 1977.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Київська державна академiя водного транспорту iм. Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.
Мiсце роботи – начальник вiддiлу матерiального-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї ПАТ КССРЗ (ЄДРПОУ 03149949).
Загальний стаж роботи – 11 рокiв.
З 20.02.2006 по 03.03.2008 року працював на посадi заступника начальника вiддiлу iз закордонних поставок вiддiлу матерiально-технiчного постачання в ЗАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод».
З 03.03.2008 по 10.02.2012 року працював на посадi заступника начальника вiддiлу з питань зовнiшньої кооперацiї вiддiлу матерiально-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї ЗАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод».
З 10.02.2012 року по сьогоднiшнiй час працює на посадi начальника вiддiлу матерiально-технiчного постачання та зовнiшньої кооперацiї в ПАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод».
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiльованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiльованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
Величко
Iван Миколайович
Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенiї Юрiївни.
Рiк народження – 1981.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Державний вищий навчальний заклад «Київський Нацiональний Унiверситет iм. Вадима Гетьмана».
Мiсце роботи – начальник кошторисного бюро планово-економiчного вiддiлу ПАТ “КССРЗ” (ЄДРПОУ 03149949).
Загальний стаж роботи – 15 рокiв.
З 21.06.2001 по 08.05.2002 року працював на посадi складальника корпусiв металевих суден третього розряду в АТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод».
З 08.05.2002 по 25.01.2007 року працював на посадi складальника корпусiв металевих суден третього розряду в ДП «Судноверфь».
З 26.01.2007 року по сьогоднiшнiй час працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу в ПАТ «Київський суднобудiвний-судноремонтний завод».
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiльованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiльованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.
Царинська Олена Володимирiвна

Представник акцiонера ПАТ “Ужгородський Турбогаз” Безкровної Євгенiї Юрiївни.
Рiк народження – 1979.
Не є акцiонером ПАТ “Ужгородський Турбогаз”.
Освiта вища – Мукачiвський технологiчний iнститут.
Мiсце роботи – начальник планово-економiчного вiддiлу ПАТ “Мукачiвський “Точприлад” (ЄДРПОУ 14307452).
Загальний стаж роботи – 18 рокiв.
З 08.07.1998 р. по 22.06.2003 року працювала на посадi слюсаря-складальника третього розряду в ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад».
З 23.06.2003 р. по 30.04.2005 року працювала на посадi нарядника в ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад».
З 01.05.2005 р. по 01.08.2007 року працювала на посадi економiста в ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад».
З 02.08.2007 року по сьогоднiшнiй час працює на посадi начальника планово-економiчного вiддiлу в ПАТ «Мукачiвський завод «Точприлад».
Вiдсутня непогашена (не знята) судимiсть.
Вiдсутня заборона обiймати певнi посади та/або займатись певною дiяльнiстю.
Кандидат не є афiльованою особою.
Акцiонери товариства, що є афiльованими особами кандидата – вiдсутнi.
Наявна письмова заява кандидата про згоду на обрання членом Ревiзiйної комiсiї.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637голосiв.

Подано голосiв за кожну кандидатуру:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.

Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №22).

Питання 15

Слухали: Про укладання договорiв з членами Ревiзiйної комiсiї.

Доповiдач — Гудов К.В. — Голова загальних зборiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз”

Постановили: Затвердити умови договорiв, якi будуть укладатися з членами Ревiзiйної комiсiї, та уповноважити директора ПАТ "Ужгородський Турбогаз" Качура Михайла Васильовича на їх пiдписання.

Результати голосування.

Прийняли участь у зборах 354 259 637 голосiв.

Подано голосiв:

"ЗА" - 354 259 637 що складає 100,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"ПРОТИ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
"УТРИМАВСЯ" - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“ВИЗНАНО НЕДIЙСНИМИ” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
“НЕ БРАЛИ УЧАСТI В ГОЛОСУВАННI” - 0 що складає 00,0000 % вiд кiлькостi голосiв, що прийняли участь у зборах.
Рiшення прийнято.

(Протокол про пiдсумки голосування додається. Додаток №23).

Голова Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ “Ужгородський Турбогаз” довiв до вiдома акцiонерiв, що всi питання порядку денного вичерпанi. Результати голосування та прийнятi рiшення доведенi до вiдома акцiонерiв (їх представникiв) до закриття загальних зборiв.
Зауважень до реєстрацiї учасникiв загальних зборiв не надiйшло. Зауважень до ведення зборiв не надiйшло. Всi рiшення загальних зборiв та порядок їх прийняття не порушують вимог дiючого законодавства України, статуту товариства, прав та охоронюваних Законом iнтересiв акцiонерiв.
Всi акцiонери мають можливiсть ознайомитись з результатами дiяльностi Товариства, свiдоцтвами, Статутом, положеннями, iншими внутрiшнiми нормативними актами, протоколом цих Загальних зборiв акцiонерiв та результатами голосування на корпоративнiй сторiнцi Товариства в мережi iнтернет за адресою: www.turbogaz.pat.ua.
На пiдставi того, що всi питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Публiчного акцiонерного товариства „Ужгородський Турбогаз” розглянуто, Голова зборiв закрив збори.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.