Акціонерне товариство "Ужгородський Турбогаз"

     
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМIТКИ ДО ЗВIТНОСТI ЗА 2017 РIК
(в тис.грн.)
1. ЗАГАЛЬНА IНФОРМАЦIЯ
ПАТ "Ужгородський Турбогаз" функцiонує у формi Публiчного акцiонерного товариства.

ПАТ «Ужгородський Турбогаз» м.Ужгород, Україна - одна з провiдних виробникiв обладнання для нафтогазової промисловостi, що спецiалiзується на випуску устаткування для видобутку, обробки та очищення, а також транспортування та зберiгання нафти i газу; пунктiв комерцiйного облiку витрат газу; енергетичного обладнання компресорних станцiй ; електричної iзоляцiїiелектрохiмiчного захисту газопроводiв.
Юридична та фактична адреса Товариства: 88010, Закарпатська область, м.Ужгород, вул.. Болгарська,3
Товариство функцiонує як цiлiсний промисловий комплекс i має закiнчений цикл виробництва продукцiї.
Товариство в своєї органiзацiйнiй структурi не має дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв.
Чисельнiсть працюючих становила:
на 31.12.2017р. - 262 чол.
на 31.12.2017р. - 277 чол.

2. ОСНОВИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi («МСФЗ») у редакцiї, затвердженiй Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку («РМСБО»).
Ця фiнансова звiтнiсть була складена за принципом оцiнки за iсторичною вартiстю. Фiнансова звiтнiсть представлена в українських гривнях, а всi суми округленi до цiлих тисяч («тис. грн.»), якщо не зазначено iнше.
3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за iсторичною собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї.
Якщо складовi об’єкту основних засобiв мають рiзний строк корисного використання, то вони можуть облiковуються окремо.
Строк корисної експлуатацiї активу визначається, виходячи з очiкуваної корисностi активу для Товариства. Оцiнка строку корисної експлуатацiї активу спирається на судження, яке ґрунтується на досвiдi використання Товариством подiбних активiв.
. Земля та будiвлi є окремими активами, i облiковуються окремо, навiть якщо їх придбали разом
Амортизацiя нараховується iз використанням прямолiнiйного методу на протязi строку корисного використання кожного об’єкту основних засобiв.
Суму активу, що амортизується, визначають пiсля вирахування його лiквiдацiйної вартостi.
Амортизацiю активу починається , коли вiн стає придатним для використання, тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до експлуатацiї.
Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу (або включають до лiквiдацiйної групи, яку класифiкують як утримувану для продажу) згiдно з МСФЗ 5, або на дату, з якої припиняється визнання активу.
Отже, амортизацiю не припиняють, коли актив не використовують або вiн вибуває з активного використання, доки актив не буде амортизований повнiстю.
Ремонт та технiчне обслуговування активу не звiльняє вiд необхiдностi нараховувати амортизацiю.
Основнi засоби, якi ще не були введенi в експлуатацiю, включають фактичнi витрати, що були понесеннi на їх придбання (створення).
Основнi засобi, якi на дату звiтностi не введенi в експлуатацiю, не амортизуються

Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи первiсно оцiнюються за собiвартiстю.
Первинна вартiсть нематерiальних активiв складається з вартостi їх придбання, включаючи невiдшкодованi податки на придбання, а також будь-якi витрати по приведенню активу до робочого стану для використання за призначенням. В подальшому, нематерiальнi активи враховуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення при їх наявностi

Необоротнi активи, якi утримуються для продажу
Необоротнi активи i групи вибуття, класифiкованi як утримуванi для продажу оцiнюються по найменшiй вартостi — або балансовiй вартостi, або справедливiй вартостi за вирахуванням витрат на продаж. Необоротнi активи, якi утримуються для продажу не пiдлягають амортизацiї.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, грошовi кошти на поточних банкiвських рахунках. Грошовiкоштивiдображаються за справедливою вартiстю.
Операцiї в iноземнiйвалютiвiдображаються у функцiональнiйвалютi шляхом перерахункусумиiноземноївалюти за обмiнним курсом, щодiє на дату здiйсненняоперацiїмiжфункцiональною валютою та певноюiноземною валютою.

Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за за первiсною вартiстю.

Кредиторська заборгованiсть
Кредиторська заборгованiсть вiдображається за собiвартiстю, яка являється справедливою вартiстю компенсацiї, що повинна бути передана в майбутньому за отриманi товари, роботи, послуги незалежно вiд того, чи були виставленi рахунки Компанiї.
Заборгованiсть, строк погашення якої бiльше одного року вiд дати складання фiнансової звiтностi, вiдноситься до складу довгострокової заборгованостi.
Витрати на позики
Витрати на позики,якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу,тобтоактиву, пiдготовкаякогодо передбачуваноговикористання або для продажуобов'язкововимагає значного часу, додаються до вартостiданихактивiвдо тих пiр, покицiактивине будуть, восновному, готовi допередбаченого використанняабодляпродажу. Всiiншiвитрати на позики визнаютьсяу складiзвiтупро сукупнiдоходи та витратитогоперiоду, вякому вони понесенi.

Резерви
Резерви визнаються, коли у Товариства є поточне зобов'язання (юридичне або конструктивне), що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, потрiбне вибуття ресурсiв, що втiлюють економiчнi вигоди, i при цьому можна здiйснити достовiрну оцiнку даного зобов'язання.
Сума, визнана в якостi резерву, є найкращою оцiнкою компенсацiї, необхiдної для врегулювання поточного зобов'язання на звiтну дату, беручи до уваги всi ризики i невизначеностi, супутнi даним зобов'язанням. У тих випадках, коли резерв оцiнюється з використанням потокiв грошових коштiв, за допомогою яких передбачається погасити поточний зобов'язання, його балансова вартiсть являє собою поточну вартiсть даних грошових потокiв.
З метою рiвномiрного розподiлу затрат протягом звiтного року Товариством створено резерв для забезпечення оплати вiдпусток та звiльнення працiвникiв.В кiнцi року проведена iнвентаризацiя невикористаних вiдпусток, розмiру резерву для забезпечення оплати вiдпусток та вихiдної допомоги при звiльненнi.

Запаси
Запасискладаються, головним чином, iзсировини та матерiалiв, якi призначенi для використання у виробництвi готової продукцiї. Запаси вiдображаються занайменшою з двох величин: собiвартостiабочистої вартостi реалiзацiї. Собiвартiсть розраховуєтьсяз використаннямметодiвФIФО.

Передплати постачальникам
Передоплатипостачальникамвiдображаються засобiвартiстю.

Поточний та вiдстрочений податки за перiод
Поточнi та вiдстроченiподаткивизнаютьсявприбутках i збитках, крiм випадкiв, коливонивiдносятьсядо статей, якi безпосередньовiдносятьсядо складуiншогосукупного доходуабовласного капiталу. У цьому випадкувiдповiдний податоктакожвизнаєтьсяв iншому сукупному прибуткуабобезпосередньовкапiталiвiдповiдно.

Пенсiйнi зобов’язання
Державний пенсiйнийпланз визначеними внесками - Товариство здiйснюєвнескидоМiнiстерства доходiв i зборiвУкраїнивиходячи ззаробiтної плати кожного працiвника. ВитратиТоваристваза такимивнескамивключенi до статтi«Вiдрахування на соцiальнi заходи». Дана сумавключається до витраттогоперiоду, коли вони фактично понесенi.

Визнання доходiв
Доходивiдреалiзацiївизнаютьсяврозмiрi справедливої , отриманоїабояка пiдлягаєотриманню,i являють собоюсумидо отримання за продукцiю тапослуги, наданi входi звичайної господарської дiяльностi, за вирахуванням повернень продукцiїпокупцями, знижок та завирахуванням податкунадодану вартiсть(ПДВ).
Реалiзацiя продукцiї
Доходи вiд реалiзацiї продукцiївизнаютьсяза умови виконання всiхнаведенихнижчеумов:
?Товариство передало покупцевiвсiiстотнi ризики i вигоди, пов'язанi з володiнням продукцiєю;
? Товариство бiльше не бере участьвуправлiннiвтiймiрi, яка зазвичай асоцiюється зправом володiння, iне контролюєпродану продукцiю;
?Сумадоходiвможе бути достовiрно визначена;
?Iснуєвисокавiрогiднiсть отриманняекономiчних вигод, пов'язанихз операцiєю;
?Понесенiабоочiкуванiвитрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.
Надання послуг
Доходи вiд надання послугвизнаються, коли: сумадоходiвможе бути достовiрно визначена; iснуєймовiрнiстьтого, щоекономiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю, надiйдутьТовариствуiпонесенiабоочiкуванiвитрати, пов'язанi з операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi.


Перерахунок iноземної валюти
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються Товариством в нацiональнiй валютi України — гривнi по курсу Нацiонального банку України на дату операцiї. Монетарнi активи i зобов'язання, вираженi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на звiтну дату. Всi курсовi рiзницi включаються у звiт про прибутки i збитки.
Немонетарнi статтi, якi оцiнюються на основi iсторичної собiвартостi в iноземнiй валютi, перераховуються по курсу Нацiонального банку України на дату первiсної операцiї.

Iнформацiя за сегментами
Iнформацiя про доходи, витрати, активи i зобов'язання сегментiв надається в розрiзi збуту продукцiї Товариства в Українi та на експорт. До сегментних доходiв вiдносяться доходи вiд реалiзацiї продукцiї, до сегментних витрат — собiвартiсть реалiзованої продукцiї та витрати на збут. Сегментнi активи включають дебiторську заборгованiсть за поставлену продукцiю. Сегментнi зобов'язання включають аванси, одержанi вiд покупцiв продукцiї.


Умовнi зобов’язання та активи
Умовнi зобов'язанняне визнаютьсяуфiнансовiй звiтностi. Такiзобов'язаннярозкриваютьсяупримiтках до фiнансовоїзвiтностi, за винятком тих випадкiв, колиймовiрнiстьвiдтокуресурсiв, що втiлюютьекономiчнi вигоди, єнезначною.

4. IСТОТНI СУДЖЕННЯ I ДЖЕРЕЛА НЕВИЗНАЧЕНОСТI У ОЦIНКАХ
Iстотнiсудження в процесiзастосуванняоблiковоїполiтики.

У процесi застосування облiкової полiтики Товариства керiвництво зробило певнi професiйнi судження, окрiм тих, якi вимагають використання оцiнок, якi мають найбiльш iстотний вплив на суми, визнанi в фiнансовiй звiтностi. Цi судження, серед iншого, включають правомiрнiсть застосування припущення щодо здатностi вести свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

Основнi джерела невизначеностi оцiнок- Нижче наведенi ключовi припущення щодо майбутнього, а також основнi джерела невизначеностi оцiнок на кiнець звiтного перiоду, якi мають iстотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань протягом наступного фiнансового року.

(а) Строки корисного використання основних засобiв

Оцiнка строкiв корисного використання об'єктiв основних засобiв залежить вiд професiйного судження керiвництва, яке засноване на досвiдi роботи з аналогiчними активами. При визначеннi строкiв корисного використання активiв керiвництво бере до уваги умови очiкуваного використання активiв, моральний знос, фiзичний знос i умови працi, в яких будуть експлуатуватися данi активи. Змiна будь-якого з цих умов або оцiнок може в результатi привести до коригування майбутнiх норм амортизацiї.

(в) Вiдстроченi податковi активи
Вiдстрочений податок на прибуток визнається для всiх тимчасових рiзниць, якщо iснує впевненiсть, що цi тимчасовi рiзницi будуть у майбутньому брати участь у розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню

(г) Податок на прибуток
До складу податку на прибуток входить поточний податок на прибуток i вiдстрочений податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток – це сума, яка розраховується як вiдсоток вiд прибутку поточного перiоду, що пiдлягає оподаткуванню (згiдно з податковою звiтнiстю з податку на прибуток). Порядок розрахунку прибутку, що пiдлягає оподаткуванню, та ставка податку на прибуток встановлюється законодавством України.
(д) Резерв сумнiвних боргiв

Товаристо регулярно проводить аналiз дебiторської заборгованостi на предмет зменшення корисностi. Виходячи з наявного досвiду, Компанiя використовує своє судження при оцiнцi збиткiв вiд зменшення корисностi в ситуацiях, коли боржник зазнає фiнансових труднощiв, i вiдсутнiй достатнiй обсяг фактичних даних про аналогiчних дебiторiв. Компанiя аналогiчним чином оцiнює змiни майбутнiх грошових потокiв на основi спостережень, що вказують на несприятливу змiну в статусi погашення зобов’язань позичальниками в складi групи або змiну економiчних умов нацiонального чи мiсцевого рiвня, що спiввiдноситься з випадками невиконання зобов’язань за активами у складi групи. Керiвництво використовує оцiнки, заснованi на iсторичних даних про структуру збиткiв стосовно активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику й об’єктивних ознак зменшення корисностi за групами дебiторської заборгованостi. Виходячи з наявного досвiду, Товариство використовує своє судження при коригуваннi даних спостережень стосовно групи дебiторської заборгованостi для вiдображення поточних обставин.
5. ВИРУЧКА ВIД РЕАЛIЗАЦIЇ
Виручка вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
тис.грн
2016 рiк 2017 рiк

Виручка вiд реалiзацiї готової продукцiї 79374 101587

6. СОБIВАРТIСТЬ РЕАЛIЗАЦIЇ
Собiвартiсть вiд реалiзацiї була представлена наступним чином:
тис.грн
2016 рiк 2017 рiк
Собiвартiсть готової продукцiї 72222 90170


7. Непередбаченi зобов’язання та непередбаченi активи
Товариство має зобов’язання по довгостроковим та короткостроковим кредитам банку.
Iснує невизначенiсть щодо термiнiв погашення зобов’язання i невизначенiсть щодо штрафних санкцiй, якi малоймовiрно будуть.
8. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Для забезпечення безперервної дiяльностi пiдприємства в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв Товариство управляє своїм капiталом. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу.
9. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ
Пiсля 31 грудня 2016 року до дати затвердження керiвництвом фiнансової звiтностi не вiдбувалося подiй, якi могли би вплинути на фiнансовий стан Товариства.
Директор Качур М.В.
Головний бухгалтер Циганкова Т.Ю.

д/в

д/в

д/в